Monitoring reakcji Nadleśnictwa Czerwony Dwór: konsultacje społeczne prac leśnych niezgodnych ze standardem FSC

Monitoring reakcji Nadleśnictwa Czerwony Dwór: konsultacje społeczne prac leśnych niezgodnych ze standardem FSC

Nadleśnictwo Czerwony Dwór dnia 21 października 2015r., tuż po pojawieniu się odpowiedzi na opinię FSC IC oraz treść artykułu jak i  wyjaśnienia do pisma Nadleśnictwa Czerwony Dwór Zn. spr.: ZG.7210.3.2015, w sprawie wykrytej nieprawidłowości w zarządzaniu lasami o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, przystąpiło do konsultacji prac gospodarczych w siedliskach HCVF na rok 2016.

Nieprawidłowości:

1. Złamanie Zasady Polityki Ekologicznej Państwa: Zasady Przezorności

2. Zignorowanie opinii FSC International Center

3.Nie poinformowanie opinii społecznej o toczącym się postępowaniu wyjaśniającym w sprawie statusu borealnej świerczyny bagiennej

 

„Zasada przezorności, stosowana powszechnie w polityce ekologicznej krajów rozwiniętych, przewiduje, że rozwiązywanie pojawiających się problemów powinno następować po „bezpiecznej stronie”, tj. że odpowiednie działania powinny być podejmowane już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie. Pozwala to unikać zaniechań wynikających z czasochłonnych badań, braku środków lub zachowawczego działania odpowiedzialnych osób bądź instytucji. Związana z nią zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska zakłada, że stosowanie zasad prewencji i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia ludzkiego poziom ochrony środowiska.”

Żródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl

 

Problem niewłaściwej kwalifikacji borealnej świerczyny bagiennej został zaopiniowany przez przedstawicieli FSC IC jako niezgodność z polskim standardem FSC. W obecnej sytuacji nie jest właściwym wszczynanie procesu konsultacji społecznych prac w siedliskach, których status jest niejasny, zwłaszcza jeśli opiniodawcą jest  FSC IC a Nadleśnictwo Czerwony Dwór zgodnie z deklaracją zgłosiło sprawę do wyjaśnienia dla SGS Polska- firmy certyfikującej Lasy Państwowe. Rozbieżność stanowisk pomiędzy przedstawicielami Nadleśnictwa Czerwony Dwór a przedstawicielami FSC International Center ma znamiona wystąpienia problemu który wymaga rozwiązania.

Zakończenie konsultacji społecznych dotyczących zakresu planowanych prac gospodarczych wiąże się z przystąpieniem do realizacji pozyskania drewna w roku 2016. W obecnej sytuacji, która jest wyjaśniana pomiędzy SGS Polska a FSC IC nie można jednak powiedzieć czy prace gospodarcze będą ostatecznie uznane za zgodne z polskim standardem FSC czy też jak wynika z konkluzji treści opinii FSC IC, będą z nim sprzeczne. Tym samym trzeba stwierdzić iż konsultacje społeczne dotyczą (między innymi) siedlisk, których status może ulec zmianie lub też zostać zachowany. Wobec powyższego, zasada przezorności nie została przez Nadleśnictwo Czerwony Dwór zachowana.

Zaproszenie społeczeństwa do konsultacji, które dotyczą między innymi siedliska borealnej świerczyny bagiennej, bez poinformowania opinii społecznej o niepewnym jego statusie jest błędem, który wymaga korekty. Osoby fizyczne oraz prawne uczestniczące w rozpoczętych konsultacjach, nie posiadają wiedzy o toczącym się postępowaniu wyjaśniającym. W tej sytuacji osoby te, nie są w stanie odnieść swoich uwag i wniosków w sposób należyty, zgodny ze stanem faktycznym. W takiej sytuacji zostały postawione wszystkie podmioty uczestniczące w rozpoczętych konsultacjach.

 

Konsekwencje dla zarządy lasu:

Ignorowanie opinii FSC IC może pogłębić niekorzystną sytuację w jakiej znalazło się Nadleśnictwo Czerwony Dwór, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem utraty certyfikatu FSC

Zasada przezorności obowiązuje wszystkie organy administracji publicznej, w tym nadleśnictwa. Jej nieprzestrzeganie naraża nadleśnictwo na brak praworządności

Dotyczy to wszystkich nadleśnictw które mają na swoim obszarze siedlisko borealnej świerczyny bagiennej zakwalifikowane do niewłaściwej kategorii HCVF i przystąpiły do konsultacji prac gospodarczych w tym siedlisku.

Rekomendacje dla zarządcy lasu:

Do czasu wyjaśnienia przynależności borealnej świerczyny bagiennej do właściwej kategorii HCVF, należy wstrzymać się z konsultacjami społecznymi prac gospodarczych w HCVF.

W przypadku utrzymania procesu konsultacji społecznych, należy upublicznić na stronie nadleśnictwa, opinię FSC IC w sprawie niewłaściwej przynależności borealnej świerczyny bagiennej do kategorii HCVF 3.2

Powiadomienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o postępowaniu wyjaśniającym pomiędzy SGS Polska i FSC IC  z prośbą o przekazanie innym nadleśnictwom, które mają na swoim obszarze borealną świerczynę bagienną i rozpoczęły konsultacje społeczne prac gospodarczych w lasach HCVF, wskazówek do poinformowania społeczeństwa o niejasnym statusie borealnej świerczyny bagiennej.

Rekomendacje dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku:

Umieszczenie na stronie internetowej informacji o toczącym się postępowaniu wyjaśniającym przynależność borealnej świerczyny bagiennej do odpowiedniej kategorii HCVF

Rekomendacje dla organizacji prowadzącej kontrolę społeczną:

Prowadzenie dalszego monitoringu reakcji nadleśnictwa na wykrytą nieprawidłowość

Prześledzenie konsultacji społecznych prowadzonych w innych nadleśnictwach, także w Nadleśnictwie Borki

Zgłoszenie problemu do FSC IC oraz SGS Polska

Upublicznianie problemu i uświadamianie społeczeństwa o toczących się konsultacjach społecznych, które dotyczą siedlisk o niejasnym statusie; do czasu wyjaśnienia sprawy

Dokumenty powiązane ze sprawą:

Pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie interpretacji stosowania zasady przezorności (DIŚ-WZIP.403.396.2015.AnJa.2)