Działania strażnicze- monitoring gospodarki leśnej na Mazurach

Celem projektu jest ochrona procesów naturalnych zagrożonych przez wprowadzanie niekorzystnych zmian legislacyjnych oraz łamanie standardu Forest Stewardship Council. Poprzez monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących leśnictwa i ochrony gatunkowej oraz stopnia ich niezgodności z prawem UE, chcemy informować instytucje międzynarodowe o nieprawidłowościach oraz stymulować je do bezpośredniej interwencji w Polsce.
Chcemy doprowadzić do polepszenia jakości certyfikacji lasów w Polsce w systemie FSC, poprzez poprawę respektowania standardu FSC oraz poprawę jakości audytów certyfikujących zarządców lasów. Chcemy zbudować wokół siebie zespół współpracowników, ludzi gotowych do podjęcia lokalnych inicjatyw strażniczych. W tym celu przeprowadzimy szkolenie oraz warsztaty dla lokalnych działaczy na rzecz ochrony przyrody.
Dotacje chcemy wydatkować na pokrycie kosztów monitoringu gospodarki leśnej, przeprowadzonego bezpośrednio na obszarze 5 nadleśnictw Mazur, tak żeby porównać stan faktyczny z obowiązującymi przepisami, standardami i umowami międzynarodowymi. Pozwoli to na przygotowanie uwag kierowanych do nadleśnictw, Komisji Europejskiej (KE), Accreditation Services International (ASI), FSC oraz do firmy SGS Polska w ramach przygotowywanych przez nią audytów. Z dotacji chcemy pokryć koszty monitoringu stanu zachowania znanych stanowisk gatunków chronionych wobec zagrożenia wynikającego z braku prawnej ochrony gatunkowej w lasach oraz koszty poszukiwania nowych stanowisk, w celu sprawdzenia jakości ochrony gatunkowej w nadleśnictwach. Chcemy sprawdzić też jakość współpracy między leśnikami a NGO we wzajemnej wymianie informacji. Przeprowadzenie szkolenia dla osób zaangażowanych w ochronę przyrody pozwoli na dalszy rozwój organizacji i poprawę zasięgu oraz efektywności działań.

Projekt finansowany z grantu Fundacji im. Stefana Batorego