Podsumowanie projektu

Rezultatem projektu było zaangażowanie 22 osób w kontrolę zarządzania lasami w Polsce północno- wschodniej. Stworzyliśmy 2 grupy robocze: Grupa Wschód (pogranicze z Białorusią) i Grupę Olsztyn (region Warmia i Mazury). Aktywiści monitorowali duże kompleksy leśne, obszary Natura 2000, rezerwaty oraz lasy chronione odrębnymi zapisami standardu FSC. W projekcie odbyły się 4 warsztaty (leśnictwo, kontrola obywatelska, standard FSC, ochrona przyrody, kodeks postępowania administracyjnego, System Informacji Przestrzennej), kilkukrotne szkolenia indywidualne przygotowane specjalnie dla każdego aktywisty. Z każdym uczestnikiem prowadziliśmy monitoring lasów, badania terenowe oraz konsultacje zgodności gospodarki leśnej ze standardami i przepisami ochrony przyrody. W tym celu, dla każdego aktywisty przygotowaliśmy harmonogram prac, które były wykonywane wspólnie lub samodzielnie. Na platformie ArcGIS Online, przygotowaliśmy 14 interaktywnych map, które służyły aktywistom do prowadzenia kontroli w lasach. Każda mapa zawiera od 40 do 90 warstw informacyjnych dotyczących gospodarki leśnej, planowanych wycinek drzew, ochrony przyrody. Dane do budowy map uzyskaliśmy od organów administracji publicznej lub zbudowaliśmy sami poprzez analizy danych przestrzennych. Były używane przez aktywistów na smartfonach w lesie. Zaopatrzyliśmy je, w odpłatną usługę codziennie aktualizowanych zdjęć satelitarnych misji Sentinel Hub, co pomogło aktywistom monitorować rozpoczynające się wycinki drzew. Przygotowaliśmy dla aktywistów interaktywny poradnik, oraz materiały szkoleniowe, które również zbudowaliśmy na platformie ArcGIS Online. W projekcie udało się wykryć niezgodności gospodarki leśnej z aktualnymi standardami i przepisami oraz zaangażować aktywistów w konsultacje publiczne rozmieszczenia lasów referencyjnych i HCVF, prowadzone przez niektóre nadleśnictwa. Aktywiści składali do zarządców lasów  wnioski o wykaz planowanych wycinek drzew w lasach oraz wykaz cennych ekosystemów, podlegających ochronie.  Sami zgłaszali do zarządców lasów odkryte stanowiska ginących gatunków z wnioskiem o ich ochronę. W projekcie nieoczekiwanie zrodziła się szeroko zakrojona akcja obrony cennego dla społeczności lokalnej lasu, którego historia sięga 7 tysięcy lat wstecz. Jest to Las Miejski obok miasta Giżycko na Mazurach. Las ten związany jest z miastem od 1612 r. Do tej akcji zaangażowaliśmy 5 lokalnych stowarzyszeń, lokalne władze, które poparły wniosek o ustanowienie lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności High Conservation Value Forest 6, na co pozwala Krajowy Standard FSC w Polsce. Petycję za ustanowieniem HCVF 6 podpisało 4000 osób. Odbyły się międzynarodowe konsultacje publiczne w sprawie ochrony Lasu Miejskiego obok Giżycka, ogłoszone przez organizację Forest Stewardship Council International Center.

Szczegółowy wykaz czynności podjętych przez uczestników projektu