Bierzemy udział w Forum Ekologicznym w Nagórzycach [19 kwietnia 2015]

Uczestnicy Forum Ekologicznego Fot. Adrian Grzegorz
Uczestnicy Forum Ekologicznego Fot. Adrian Grzegorz

[19 kwietnia 2015]

Dnia 17 i 18 kwietnia w Nagórzycach odbyło się Forum Ekologiczne będące kolejnym etapem konsultacji, jakie zostały zapoczątkowane w 2014 pomiędzy Lasami Państwowymi a organizacjami pozarządowymi. W trakcie spotkania, które było prowadzone przez Fundację Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pomimo uczestnictwa skrajnie różnych grup interesów, udało się przygotować warunki do wzajemnego szacunku oraz posłuchu dla stawianych postulatów.

W trakcie forum, na etapie warsztatów mających na celu wyłonienie najbardziej spornych kwestii, udało się opracować listę problemów, które w celu normalizacji stosunków pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Lasami Państwowymi, wymagają pilnego uregulowania.

 1. Opracowanie szczegółowych zasad udostępniania i wykorzystywania danych,
 2. Lista kwestii wymagające zmian legislacyjnych,
 3. Ujednolicenie zasad wydawania pozwoleń na poruszanie się po drogach leśnych,
 4. Ochrona strefowa i procedura postępowania w przypadku przekazania informacji o gatunkach chronionych,
 5. Monitoring dużych drapieżników,
 6. Sposób prowadzenia konsultacji Planów Urządzania Lasów, w tym zwłaszcza Programów Ochrony Przyrody,
 7. Wspólne wykorzystanie zasobów na rzecz edukacji ekologicznej,
 8. Ujednolicenie metodyki zliczania występowania gatunków,
 9. Zasady prowadzenia działań ochronnych,
 10. Rozbudowa dróg leśnych,
 11. Opracowanie pomysłów na bazę kontaktów do NGO,
 12. Dopracowanie szczegółów „szybkiej ścieżki” zapobiegania konfliktów.

Wśród uczestników spotkania wyłoniono Grupy Robocze, których zadaniem będzie opracowanie sposobów na rozwiązanie spornych kwestii. Oszacowano, iż w ciągu najbliższych 6 miesięcy zostaną stworzone wstępne propozycje zmian, jakie należy wprowadzić by uregulować istniejące problemy oraz usprawnić obopólną współpracę.

Niepokojącą wydaje się jednak sama metodyka kompletowania składu osobowego Grup Roboczych. W trakcie Forum wyłoniono przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w rozwiązywaniu poszczególnych problemów. Jednak zgodnie z deklaracją GDLP, skład Grup Roboczych zostanie uzupełniony o przedstawicieli Lasów Państwowych. Nazwiska oraz kompetencje tych osób nie zostały ujawnione uczestnikom Forum.

Opracowanie Kodeksu dobrych praktyk w relacjach pomiędzy stronami wiąże się z etapem konsultacji społecznych, jakim zostanie poddany dokument końcowy. Tutaj jednak powstaje problem, który może uniemożliwić powodzenie całego przedsięwzięcia. Konflikty na linii NGO – Lasy Państwowe istnieją „na gruncie” i trwają zwykle od wielu lat. Dotyczą nieraz personalnych sporów pomiędzy pracownikami nadleśnictw, leśnictw a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Udział w konsultacjach społecznych nad Kodeksem dobrych praktyk wszystkich zainteresowanych stron może mnożyć liczne sprzeciwy, roszczenia ze strony osób bezpośrednio zaangażowanych w lokalne konflikty. Istnieje w tym momencie ryzyko zablokowania prac nad dokumentem końcowym poprzez natłok uwag i wykorzystywanie wpływów przez osoby decyzyjne.

Pomysł stworzenia platformy, na łamach której zostaną zaprezentowane najbardziej zapalne punkty w relacjach pomiędzy Lasami Państwowymi a Organizacjami Pozarządowymi może przyczynić się do normalizacji wzajemnych stosunków. Potrzeba wzajemnego zaufania, partnerstwa i pomocniczości nie może jednak prowadzić do ścisłego kontrolowania przez organy administracji działalności organizacji pozarządowych. Takie postulaty niestety pojawiały się w trakcie Forum.

Miejmy nadzieję, iż w wyniku prac Grup Roboczych uda się stworzyć warunki do poprawy wzajemnych relacji pomiędzy Lasami Państwowymi a Organizacjami pozarządowymi, co usprawni działania na rzecz ochrony polskiej przyrody.