Wykorzystanie wyników projektu fundacji w pracach Grup Roboczych przy GDLP w Warszawie [19 kwietnia 2015]

Rozlewiska bobra europejskiego w Puszczy Boreckiej. Fot. Adrian Grzegorz
Rozlewiska bobra europejskiego w Puszczy Boreckiej. Fot. Adrian Grzegorz

[19 kwietnia 2015]

W ostatnim czasie nastąpiła modyfikacja niektórych założeń projektu pn.  Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej.  Skorzystano z szansy na rozszerzenie jego oddziaływania, poprzez adaptację zawartych w nim założeń w tok prac Grup Roboczych, które zostały wyłonione w trakcie opracowywania Kodeksu dobrych praktyk współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi  a organizacjami społecznymi.

Kodeks dobrych praktyk współpracy jest powstającym obecnie dokumentem, który docelowo ma usprawnić (a w pewnych newralgicznych sytuacjach znormalizować) wzajemne relacje pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody a Lasami Państwowymi . W trakcie Forum Ekologicznego, które odbyło się 17 i 18 kwietnia 2015 w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym w Nagórzycach, wyłonione zostały Grupy Robocze mające zająć się rozwiązywaniem problemów wymagających pilnego uregulowania. Organizacja Natural Forest Foundation zadeklarowała uczestnictwo  w pracach wybranych Grup Roboczych.

P210715_08.51_[03]
Fot. Adrian Grzegorz
Poniżej zamieszczamy fragment podsumowania ze spotkania w Nagórzycach będący roboczym zestawieniem efektów wspólnych prac.

 

PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ PRACY NAD ZASADAMI WSPÓŁPRACY LASÓW PAŃSTWOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Proponowane rozwiązania:

Tworzenie grupy roboczej:

– chętne organizacje specjalizujące się w temacie (tzw. liderzy tematów) zgłaszają się do udziału w pracach grupy,

– „liderzy tematów” dopraszają inne NGO specjalizujące się w danym temacie

– w skład gr. roboczej wchodzą również przedstawiciele LP (również „z terenu”)- do ustalenia przez LP pozostaje sposób ich powoływania

– dbałość o najlepsze merytoryczne przygotowanie

Co robi grupa robocza?

– przygotowuje diagnozę (wg ustalonej przez grupę metodologii) w określonym temacie, który będzie „wsadem” merytorycznym na spotkanie jemu poświęconym; diagnoza obejmuje też identyfikację potencjalnych konfliktowych wątków albo wskazuje wprost istniejące konflikty

– opracowuje założenia do programu spotkań tematycznych, proponuje kto powinien prowadzić/ uczestniczyć w spotkaniu,

– opracowuje harmonogram pracy grupy (od tego, ilu pracowników LP będzie zaangażowanych w prace grup będzie zależało, czy grupy będą mogły pracować równolegle)

Spotkania tematyczne:

– organizacja/ logistyka – propozycja NGO, żeby były to LP (jeszcze do decyzji, czy LP się mogą tego podjąć)

– jeżeli gr. robocza uzna to za potrzebne – spotkania prowadzone przez moderatora zewnętrznego, albo z udziałem mediatora (przy tematach konfliktowych)

– rezultatem spotkań mają być rekomendacje dla LP, a nie decyzje

Horyzont czasowy pracy nad wybranymi tematami – 6 miesięcy od daty kwietniowego warsztatu

Edukacja pracowników LP poprzez informowanie o pracach grup roboczych, spotkaniach tematycznych i ich efektów

TEMATY GRUP ROBOCZYCH

Uzgodnione przez uczestników w trakcie warsztatów:

1.Opracowanie szczegółowych zasad udostępniania i wykorzystania danych

2.Lista kwestii wymagające zmian legislacyjnych

3.Ujednolicenie zasad wydawania pozwoleń na poruszanie się po drogach leśnych

4.Ochrona strefowa  i procedura postępowania w przypadku przekazania informacji o gatunkach chronionych

5.Monitoring dużych drapieżników

6.Sposób prowadzenia konsultacji PULi, w tym zwłaszcza Programów Ochrony Przyrody

7.Wspólne wykorzystanie zasobów na rzecz edukacji ekologicznej

8.Uwspólnienie metodyki zliczania występowania gatunków

9.Zasady prowadzenia działań ochronnych

10.Rozbudowa dróg leśnych

11.Opracowanie pomysłu na bazę kontaktów do NGO

12.Dopracowanie szczegółów „szybkiej ścieżki” zapobiegania konfliktom

Tematy „wyboldowane” zostały wskazane przez uczestników jako najważniejsze do poruszenia w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

TEMATY DO PORUSZENIA 

Wątki zapisane w trakcie dyskusji plenarnej pierwszego dnia:

1.sposób wdrażania dokumentu – rozmowa na forum,

2.działania strażnicze,

3. art. 58 ustawy o lasach – niemożliwość działań na rzecz ochrony przyrody (poza parkami narodowymi)

4.„pierwszeństwo” w wykonywaniu zadań (kiedy NGO, kiedy LP?) -> inspiracja przykładem niemieckim i ich rozumieniem pomocniczości

5.art. 32 i jego konsekwencje (nadleśniczy i obszar Natura 2000),

6. sposoby rozwiązywania konfliktów

7.otwartość na konstruktywną krytykę -> komunikowanie się?

Pełną relację z przebiegu spotkania przedstawicieli GDLP i NGO można przeczytać na stronie Fundacji w zakładce- Wydarzenia.

 

Rozlewiska bobra europejskiego w Puszczy Boreckiej. Fot. Adrian Grzegorz
Fot. Adrian Grzegorz

Wykorzystanie wyników projektu w pracach GR

Docelowo zamierzamy przenieść wszelkie spostrzeżenia, jakie wynikną w trakcie realizacji projektu na warsztat 3 Grup Roboczych. Uwagi te dotyczą sfery udostępniania informacji publicznej, informacji o środowisku; obowiązku pomocniczości organów administracji wobec organizacji społecznych prowadzących działania strażnicze; ochrony strefowej gatunków ptaków i porostów; przyczyn i skutków konfliktów oraz stworzenia szybkiej ścieżki ich zapobieganiu.  Pozwoli to na opracowanie propozycji rozwiązań, które zostaną zaprezentowane osobom uczestniczącym w pracach Grup Roboczych.

 

Wykorzystanie wyników prac GR w trakcie realizacji projektu

Wyniki najbliższego spotkania GR, które jest przewidziane na wrzesień 2015 roku, będą wykorzystane do adaptacji (przynajmniej niektórych)  opracowanych wówczas rozwiązań w ramy Projektu.  Dzięki temu nastąpi usprawnienie realizacji jego założeń oraz zwiększenie jego oddziaływania, jak i efektywności.

 

banerProjekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG