Zadajemy pytania dla Nadleśnictwa Borki, Nadleśnictwa Czerwony Dwór oraz RDOŚ w Olsztynie [27 sierpnia 2015]

[27 sierpnia 2015]

26 sierpnia zwróciliśmy się do adresatów projektu pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej z podziękowaniami za uczestnictwo w spotkaniu które miało miejsce 20 sierpnia w Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku. Poprosiliśmy także o ustosunkowanie się wobec treści prezentacji multimedialnych które były przygotowane na spotkanie.

Pismo

 

W prezentacjach zawarto pierwsze wyniki kontroli społecznej, które dotyczą jakości ochrony przyrody oraz jakości zarządzania Puszczą Borecką w wykonaniu Nadleśnictwa Borki i Nadleśnictwa Czerwony Dwór oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Mamy nadzieje że spostrzeżenia oraz uwagi które otrzymamy posłużą do wyjaśnienia wielu sprzeczności oraz nieprawidłowości jakie odkryto w trakcie realizacji projektu a których przykłady znalazły się w prezentacjach.

Kontrola społeczna w swoich założeniach służy poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz działaniu dla dobra publicznego. Realizujemy te cele poprzez informowanie adresatów projektu o wykrytych przejawach funkcjonowania gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody, tak by uzyskać pełny pogląd na stawiane zarzuty. Informujemy także społeczeństwo o wynikach kontroli. W tym celu opracowujemy Raport Okresowy- jeden z dwóch raportów w którym przy wsparciu ekspertów zamieścimy ocenę jakości gospodarki leśnej na terenie Puszczy Boreckiej.

Stanowisko Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wobec kontroli obywatelskiej

Nie będąc przekonani jaki jest stosunek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wobec działań strażniczych, zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie o stanowisko w kwestii realizacji projektów kontroli obywatelskiej. Otrzymaliśmy pismo w którym potwierdzono iż narzędziami jakie powinniśmy stosować przy wykorzystaniu wyników kontroli obywatelskiej są: skarga oraz wniosek- przewidziane zapisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W piśmie otrzymaliśmy odpowiedź iż pozyskiwanie informacji poprzez składanie wniosków w trybie postępowania z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wykonywanie obywatelskich wizji terenowych, są jak najbardziej zasadne przy tego typu projektach.

Starając się nie tworzyć kolejnych zarzewi konfliktów, nie wykorzystaliśmy możliwości złożenia skargi, prosząc adresatów projektu o ustosunkowanie się wobec wstępnych wyników kontroli czyniąc to poza trybem postępowania wynikającym z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, proponując okres 2 tygodni na odpowiedź.

Mamy nadzieję że jest to słusznie obrana droga, która pozwoli na prowadzenie dialogu bez tworzenia niepotrzebnych napięć. W tym momencie bardzo ważna wydaje się reakcja Nadleśnictwa Borki, Nadleśnictwa Czerwony Dwór oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Obawiamy się jednak że powyższe podmioty mogą potraktować opisaną w prezentacjach przyjętą przez nas metodykę pracy oraz treść wstępnych wyników monitoringu jako powód do zanegowania sensu projektu pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej, co utrudni dalsze rozmowy dotyczące jakości zarządzania Puszczą Borecką. Liczymy jednak że uwagi będą miały charakter uzupełniający, dające pełniejszy pogląd na wykryte problemy a przedstawiciele Nadleśnictwa Borki, Nadleśnictwa Czerwony Dwór oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie zachowają obowiązującą ich zasadę pomocniczości wobec organizacji społecznych, zapisaną w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

baner

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,

finansowanego z Funduszy EOG