Popieramy stanowiska PROP i KOP PAN ws. Puszczy Białowieskiej [20 listopada 2015]

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska

[20 listopada 2015]

W listopadzie 2015r. ukazały się oficjalne stanowiska dwóch najważniejszych instytucji opiniodawczych w zakresie ochrony przyrody w Polsce- Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, jako odpowiedź na planowane zmiany w sposobie gospodarowania obszarem Puszczy Białowieskiej.

Wartość merytoryczna obydwu opinii poparta empiryczną wiedzą o przyrodzie i rządzących nią prawach posiadaną przez członków Rady oraz Komitetu służy wskazaniu drogi zachowania procesów naturalnych zachodzących w Puszczy Białowieskiej, których objawem jest obecnie wzmożona aktywność gatunku kornika drukarza (Ips typographus).

Stanowisko wyrażone przez gremia naukowe zasiadające w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody oraz Komitecie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk powinno być respektowane przez innych naukowców zajmujących się tematem. Polemika z powyższymi instytucjami powinna opierać się na argumentach o równoważnej wartości merytorycznej.  Jednak nie zawsze ma to miejsce, a wówczas możemy mówić o poddaniu się nurtowi dominującej opcji politycznej wbrew rozsądnemu postrzeganiu rzeczywistości oraz o braku poszanowania dla dorobku naukowego reprezentantów najwyższych opiniodawczych instytucji ochrony przyrody w Polsce.

Organizacja Natural Forest Foundation, przyjmując zasadność argumentów przedłożonych w opiniach Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, popiera stanowiska obydwu instytucji, jako zbudowane na wiedzy i doświadczeniu najbardziej uznanych reprezentantów nauk przyrodniczych w Polsce.

opinia PROP PB092opinia PROP PB094opinia PROP PB095opinia PROP PB096opinia PROP PB097opinia PROP PB098opinia PROP PB099opinia PROP PB100opinia KOP PAN101opinia KOP PAN102

Regulamin KOO PAN

Regulamin PROP