Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej – zakończenie projektu [17 grudnia 2015]

[17 grudnia 2015]

Dobiegają końca prace nad projektem pn. Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej. W trakcie jego realizacji zostały przeanalizowane liczne dokumenty wpływające na zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Puszczy Boreckiej oraz regulujące gospodarkę leśną. Dokumenty te w większości przypadków uzyskano drogą wnioskowania o informację o środowisku lub publiczną. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono prace kameralne, które pomogły wytypować obszary i stanowiska do monitoringu terenowego. W czasie prac terenowych wzięto pod uwagę wszystkie działania ujęte w projekcie, a spostrzeżenia zostały odnotowane w protokołach, które posłużyły do dalszej analizy. Uzyskano również opinie ekspertów zewnętrznych na stawiane pytania.

 

System Informacji Przestrzennej, zbudowany w trakcie realizacji projektu, jest wciąż aktualizowany i będzie służył do analizy jakości ochrony przyrody w Puszczy Boreckiej w kolejnych latach, także przez inne organizacje pozarządowe.
System Informacji Przestrzennej, zbudowany w trakcie realizacji projektu, jest wciąż aktualizowany i będzie służył do analizy jakości ochrony przyrody w Puszczy Boreckiej w kolejnych latach, także przez inne organizacje pozarządowe.

I. Dokumenty i przepisy, które wzięto pod uwagę:

-Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października  2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów;

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;

-Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r wraz z załącznikami;

-Krajowy Standard Gospodarki Leśnej w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013, FSC International Center, 1 sierpnia 2013;

-Poradniki Ochrony Siedlisk i Gatunków, Tom 5 Lasy i bory, Ministerstwo Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej;

-aktualnie obowiązujące: Plany Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki oraz Nadleśnictwa Czerwony Dwór;

-aktualnie obowiązujące: Programy Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Borki oraz Nadleśnictwa Czerwony Dwór;

-aktualnie obowiązujące: Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki oraz Nadleśnictwa Czerwony Dwór;

-decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z lat 2010- 2015,  w sprawie wydania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów w strefach ochrony okresowej i całorocznej gatunków ptaków: orlika krzykliwego, rybołowa, bociana czarnego;

-fragmenty Planu Zadań Ochronnych dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000- Ostoja Borecka oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000- Puszcza Borecka- na etapie scalania dokumentacji przez RDOŚ w Olsztynie;

 

 

-Zarządzenie nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29.04.2014r. w sprawie procedury monitoringu przyrodniczego oraz oceny wpływu zabiegów gospodarczych na różnorodność biologiczną w lasach;

-Zarządzenie nr 29A/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór z dnia 11.06.2014 roku w sprawie zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko leśnych zabiegów gospodarczych;

-Zarządzenie nr 28B/14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czerwony Dwór z dnia 11.06.2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury monitoringu przyrodniczego oraz oceny wpływu zabiegów gospodarczych na różnorodność biologiczną w lasach;

-Zarządzenie nr 18/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki z dnia 31.05.2012r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury monitoringu przyrodniczego oraz oceny wpływu zabiegów gospodarczych na różnorodność biologiczną w lasach Nadleśnictwa Borki;

-Zarządzenie nr 55/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki z dnia 31.12.2014r. w sprawie odwołania Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki nr 18/2012 z dnia 31.05.2012 roku dotyczącego wprowadzenia do stosowania procedury monitoringu przyrodniczego oraz oceny potencjalnego wpływu przedsięwzięć na różnorodność biologiczną środowiska leśnego;

-Strategia ochrony granicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Borki, A. Ryś, Krutyń 2014;

-Opinia o opracowaniu Andrzeja Rysia p.t. Strategia ochrony granicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Borki, prof. zw. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, ZB, IBŚ, Uniwersytet Wrocławski;

-Skrócona opinia o „Strategii ochrony granicznika płucnika w Nadleśnictwie Borki” opracowanej przez Andrzeja Rysia (2013), dr Anna Zalewska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydz. Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, Olsztyn 24.04.2015 r.;

-Pismo WSI.403.441.2015.JSw określające stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wyjaśniające opóźnienia w zatwierdzaniu stref ochronnych dla dotychczasowych zgłoszonych stanowisk granicznika płucnika w Puszczy Boreckiej;

-Zgłoszenie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowsku w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu drzew i krzewów w bezpośredniej bliskości stanowisk granicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Borki w Puszczy Boreckiej, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski, Białystok 27.02.2014r.;

-Pismo WSI.512.11.2014.JK.30. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie orzekająca o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.04.2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

-Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody, stanowiąca odpowiedź na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27.03.2014r. (WSI.512.11.2014.JK.3), wraz z załączoną dokumentacją, o wyrażenie przez PROP opinii co do zasadności i prawidłowości realizacji „Strategii ochrony granicznika płucnika na terenie Nadleśnictwa Borki” (A. Ryś, 2013);

-Raport z procesu certyfikacji gospodarki leśnej dla podmiotów certyfikowanych: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, SGS Polska Sp. z o.o., 2015;

-Raport z realizacji projektu pn.Stan populacji dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos i dzięcioła trójpalczastego Picoides tridactylus w Puszczy Boreckiej. Zalecenia do przywrócenia korzystnego stanu ich ochrony na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000, Andrzej Sulej, Arkadiusz Sikora, Tomasz Wilk, OTOP, Marki 2011;

-Spotkania grup roboczych Forum Ekologicznego organizacji pozarządowych i Lasów Państwowych (kontynuacja warsztatów w Nagórzycach), Podsumowanie moderatora i spis głównych wniosków z dyskusji, Warszawa, 16.11.2015r.;

-Spotkanie informacyjno- konsultacyjne pn. Projekt monitoringu zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej- podsumowanie moderatora spotkania, R. Boch, 2015.

 

P091115_15.29_[01]

 

II. Protokoły terenowe utworzone w trakcie projektu:

-Protokoły Kontroli Leśnictwa- 42 szt.

-Protokoły Kontroli Stref Ochronnych Ptaków: 15 szt.

-Protokoły Terenowe Monitoringu Dzięcioła Białogrzbietego i Dzięcioła Trójpalczastego: 20 szt.

-Protokoły Liczenia Ptaków Strefowych: Orlika krzykliwego, Rybołowa, Bociana czarnego: 11 szt.

-Protokoły Terenowe Monitoringu granicznika płucnika: 16 szt.

 

 

III. W wyniku prowadzenia prac terenowych oraz kameralnych  skontrolowano następujące obiekty:

Prace terenowe:

Wydzielenia leśne: 378 szt.

Strefy ochronne ptaków: orlika krzykliwego, rybołowa,bociana czarnego: 20 szt.

Rewiry rzadkich gatunków dzięciołów, według źródła danych:

Źródło 1: 9 szt.

Źródło 2: 15 szt.

Źródło 3: 4 zt.

Stanowiska porostu reliktowego lasów naturalnych, Lobaria pulmonaria: 320 szt.

Prace kameralne:

Wydzielenia leśne, tożsame z wydzieleniami skontrolowanymi w terenie bądź inne: 477 szt.

Rewiry rzadkich gatunków dzięciołów, tożsame z wydzieleniami skontrolowanymi w terenie, według źródła danych:

Źródło 5: 17 szt.

 

IV. W trakcie analizy pozyskanych danych wzięto pod uwagę następujące dokumenty regulujące gospodarkę leśną oraz typy czynności wykonywanych w środowisku przyrodniczym Puszczy Boreckiej:

-Prace gospodarcze w lub w pobliżu cennych przyrodniczo siedlisk objętych różnymi formami prawnej ochrony, stanowisk gatunków objętych prawną ochroną ujętych w projekcie, zrealizowane w latach 2010- 2015;

-Prace zaplanowane w roku 2015 dla terenu całej Puszczy Boreckiej;

-Zlecenia prac gospodarczych dla okresu marzec- maj 2015 dla terenu całej Puszczy Boreckiej;

-Wnioski cięć na rok 2014 dla terenu całej Puszczy Boreckiej.

 

 

V. W projekcie zasięgnięto opinii ekspertów, otrzymując pisemne wyrażenie opinii: 5 szt

 

VI. Wzięto pod uwagę obserwacje w wyniku realizacji „Zgody SGS Polska Sp. z o.o. na udział Adriana Grzegorz w roli obserwatora podczas wizyty terenowej w Nadleśnictwie Borki”, podczas audytu okresowego certyfikacji gospodarki leśnej według systemu FSC na terenie 28 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z uwzględnieniem „Kodeksu Postępowania dla obserwatorów audytów/ocen”, SGS Polska, Gdynia 2015

 

 

baner

Projekt pn.Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej, jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,

finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego