Puszcza Borecka. Nadleśnictwo Borki nie traktuje certyfikatu FSC poważnie [18 marca 2016]

Zniszczony biotop dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos. Udokumentowane przez RDOŚ w Olsztynie stanowisko wymierającego w Puszczy Boreckiej gatunku. Dnia 9.04.2015r. stwierdzono tutaj obecność jednego dzięcioła dużego oraz gatunku będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 OSOP Puszcza Borecka- dzięcioła średniego. Dnia 20.04.2015r. stwierdzono tutaj obecność kilku drzew dziuplastych- olsza i brzoza, 2 dzięcioły duże donoszące pokarm do dziupli. Złamane kryterium 6.5.3. Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC w Polsce. (Materiały dowodowe w załącznikach).
Zniszczony biotop dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos. Udokumentowane przez RDOŚ w Olsztynie stanowisko wymierającego w Puszczy Boreckiej gatunku. Dnia 9.04.2015r. stwierdzono tutaj obecność jednego dzięcioła dużego oraz gatunku będącego przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 OSOP Puszcza Borecka- dzięcioła średniego. Dnia 20.04.2015r. stwierdzono tutaj obecność kilku drzew dziuplastych- olsza i brzoza, 2 dzięcioły duże donoszące pokarm do dziupli. Złamane kryterium 6.5.3. Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC w Polsce. (Materiały dowodowe w załącznikach).

 

Planowane prace w biotopie dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos. Udokumentowany przez RDOŚ w Olsztynie rewir lęgowy wymierającego w Puszczy Boreckiej gatunku.
Planowane prace w biotopie dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos. Udokumentowany przez RDOŚ w Olsztynie rewir lęgowy wymierającego w Puszczy Boreckiej gatunku.

 

Dziupla w ściętym grabie, złożonym w stosie przy drodze leśnej. Złamane kryterium 6.3.6 oraz 6.3.7. Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC w Polsce.
Dziupla w ściętym grabie, złożonym w stosie przy drodze leśnej. Złamane kryterium 6.3.6 oraz 6.3.7. Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC w Polsce.

 

[18 marca 2016]

Od wielu już lat, obserwowana jest niezgodność gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Borki z Krajowym Standardem Gospodarki Leśnej w Polsce. Wyniki audytów kontrolnych potwierdzają notoryczne usuwanie z lasu drzew dziuplastych, co stoi w sprzeczności z Zasadą 6 standardu- Oddziaływanie na środowisko. W tym roku, ponownie potwierdziły się nasze przypuszczenia, co do bagatelizowania przez nadleśnictwo sprawy. Od zeszłego roku, nie poczyniono żadnych kroków w celu uniknięcia zaniedbań, pomimo wyników Raportu z procesu certyfikacji gospodarki leśnej. Sprawa ma charakter długotrwały i dotyczy także innych nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Białymstoku.

 

Uwagi strony trzeciej

Strona trzecia informuje o notorycznym usuwaniu drzew dziuplastych w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Białymstoku. Zjawisko to ma charakter długotrwały i jako dowód strona trzecia przedstawia zdjęcia zaznaczonych do wycięcia drzew dziuplastych, usuniętych drzew dziuplastych (w tym drzew z naturalnymi pęknięciami i szczelinami w pniu), ułożonych w stosy wałków drewna z wydrążonymi w środku dziuplami i półdziuplami.

 

Opinia audytora SGS

Podczas wizyt terenowych we wszystkich wizytowanych nadleśnictwach szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie pozostawiania drzew biocenotycznych, w tym także drzew dziuplastych. W dwóch przypadkach w Nadleśnictwie Dojlidy strona trzecia wskazała adres leśny oraz podała współrzędne geograficzne z zaznaczonymi do wycięcia drzewami dziuplastymi. Miejscowy leśniczy zaktualizował szkic zrębowy i naniósł na niego drzewa dziuplaste jako elementy biocenotyczne przeznaczone do pozostawienia na powierzchni. Wg wyjaśnień leśniczego w obu przypadkach drzewa dziuplaste zostały niezauważone w trakcie wykonywania szacunku brakarskiego ze względu na gęsty podszyt i podrost na siedlisku BMśw i LMśw (wizyta terenowa podczas audytu przeprowadzona była po usunięciu podszytu i podrostu i widoczność dziupli umiejscowionych w górnej części drzewa była dobra).

Na podstawie lustracji innego przedstawionego na zdjęciach i wskazanego przez stronę trzecią miejsca ze ściętym drzewem dziuplastym (Nadleśnictwo Czarna Białostocka) oraz na podstawie rozmowy z miejscowym nadleśniczym stwierdzono, że drzewo dziuplaste zostało  ścięte ze względu na zagrożenie osób trzecich (drzewo było pochylone i rosło bezpośrednio przy parkingu leśnym).

Na podstawie przedstawionego przez strony trzecie materiału i informacji nie można jednoznacznie stwierdzić faktu umyślnego usuwania drzew dziuplastych w wizytowanych nadleśnictwach. Na powierzchniach zrębowych w wizytowanych nadleśnictwach a także na zweryfikowanych szkicach zrębowych widoczne były pozostawione drzewa biocenotyczne. Przedstawiono również przypadek rezygnacji z wskazanych w Planie Urządzania Lasu działań gospodarczych (rębnia gniazdowa udoskonalona IVd na powierzchni 8,43 ha w Leśnictwie Niemczyn w Nadleśnictwie Czarna Białostocka) ze względu na liczne drzewa dziuplaste. Podczas audytu nie stwierdzono jednoznacznie przypadków świadomego i celowego usuwania przez służby leśne drzew dziuplastych. Wewnętrzne wytyczne, wprowadzone między innymi przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku (np. zarządzenie nr 1 z 23.01.2015r.) mówią wyraźnie o obowiązku pozostawiania drzew biocenotycznych, w tym również drzew dziuplastych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szlakach turystycznych, drogach itp.

Niemniej jednak wniesiono obserwację 15 dotyczącą weryfikacji sposobu wyznaczania i nie usuwania drzew dziuplastych, również z uwzględnieniem drzew z naturalnymi pęknięciami i szczelinami w pniu, przy zachowaniu zasad BHP.

Dokumenty związane ze sprawą:

Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce

Raport z certyfikacji gospodarki leśnej w RDLP Białystok

Uwagi NFF do łamania przez Nadleśnictwo Borki zasad i kryteriów Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC (1)

Uwagi NFF do łamania przez Nadleśnictwo Borki zasad i kryteriów Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC(2)

Protokoły i mapy z inwentaryzacji rzadkich gatunków dzięciołów, wykonane w 2015r.

Aktualizacja z 21.03.2016r.:

Uwagi NFF do łamania przez Nadleśnictwo Borki zasad i kryteriów Krajowego standardu gospodarki leśnej FSC (3)