Puszcza Borecka. Audyt SGS potwierdza: Nadleśnictwo Czerwony Dwór gospodaruje lasem niezgodnie ze standardem FSC [28 lipca 2016]

[28 lipca 2016]

12 października 2015roku, zwróciliśmy uwagę na wykrytą nieprawidłowość dotyczącą złego zakwalifikowania priorytetowego siedliska przyrodniczego Natura 2000- borealnej świerczyny bagiennej do niewłaściwej kategorii HCVF- 3.2. co umożliwiło leśnikom wykonywanie zabiegów rębnych i przedrębnych w tym ginącym ekosystemie. Rozgorzały wówczas negatywne emocje wyjaśnione opublikowanym przez naszą fundację oficjalnym stanowiskiem FSC International Centre e tej sprawie.

W dniach 11- 15 kwietnia 2016r. odbył się audyt wznawiający FSC, przeprowadzony przez firmę SGS Polska, w trakcie którego audytorzy potwierdzili powyższą niezgodność. Nadleśnictwo Czerwony Dwór otrzymało Polecenie Działań Korygujących. Na usunięcie niezgodności ze standardem FSC nadleśnictwo ma 12 miesięcy.

 

91D0-5
Zasięg występowania borealnej świerczyny bagiennej w Polsce

Niestety, audytorzy nie dostrzegli zasięgu problemu, który dotyka również pozostałe nadleśnictwa, które źle zakwalifikowały borealną świerczynę bagienną do lasów o szczególnych walorach ochronnych HCVF 3.2 zamiast HCVF 3.1. Audytorzy różnych firm od początku wyznaczenia lasów HCVF w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nie skorygowali niezgodności prowadzonej gospodarki leśnej przez nadleśnictwa będące pod jej zarządem.

Dopiero nasza interwencja dokonana w ramach realizacji projektu „Monitoring zarządzania obszarem Puszczy Boreckiej”, polegająca na zwróceniu się o opinię do FSC International Center z siedzibą w Bonn, przyczyniła się do zmiany niekorzystnej sytuacji.  Raport z  procesu certyfikacji gospodarki leśnej w RDLP Białystok pozwala jednak sądzić, iż SGS Polska nie zauważyła nieprawidłowości występujących w innych nadleśnictwach.

Pozostałe nadleśnictwa posiadające na swoim terenie priorytetowe siedlisko Natura 2000- borealną świerczynę bagienną zakwalifikowaną do HCVF 3.2, wciąż prowadzą gospodarkę leśną niezgodnie ze standardem FSC.

Konsekwencje utraty certyfikatu FSC przez RDLP w Białymstoku to między innymi utrata rynku zbytu na surowiec drzewny. Duże koncerny jak International Paper czy Ikea w trosce o lasy Ziemi, nie kupują drewna niecertyfikowanego od dostawców którzy nie potrafią uszanować ekologicznych potrzeb lasu.

 

Treść uwagi

Strona trzecia informuje, że Nadleśnictwo Czerwony Dwór błędnie zakwalifikowało priorytetowe siedlisko przyrodnicze (borealna świerczyna bagienna, Sphagno girgensohnii- Piceetum) do kategorii HCVF 3.2 (ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy)

Odpowiedź zespołu auditowego

Skarga złożona przez stronę trzecią jest zasadna. Nadleśnictwo Czerwony Dwór w sposób nieprawidłowy zakwalifikowało borealne świerczyny bagienne (kod: 91Do-5) do kategorii HCVF 3.2, co może wskazywać na możliwość użytkowania tych skrajnie zagrożonych siedlisk. Siedlisko 91D0-5 zajmuje w granicach  Nadleśnictwa łączną powierzchnię 721,06ha. W celu weryfikacji sposobu gospodarowania na tym siedlisku przeprowadzono w granicach Puszczy Boreckiej wizyty terenowe w Nadleśnictwie Czerwony Dwór i w Nadleśnictwie Borki, podczas których stwierdzono wykonywanie cięć przedrębnych (trzebieże wczesne/ późne) oraz wstrzymanie planowanych cięć przedrębnych i rębnych (trzebieże wczesne/ późne oraz rębnia V) w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. W Nadleśnictwie Borki wykonane zostały cięcia sanitarne.

W związku z błędną klasyfikacją siedliska borealnej świerczyny bagiennej, Sphagno girgensohnii- Piceetum, o kategorii HCVF 3.2 wniesiona została niezgodność PDK 02. Szczególnie dotyczy to tych płatów siedliska, które są w bardzo dobrym (kategoria A) i dobrym (kategoria B) stanie zachowania („reprezentatywność”).

Ponadto, wniesiono obserwację 03 w celu weryfikacji zasad prowadzenia gospodarki leśnej na siedliskach zaliczonych do kategorii HCVF 3.1 w Nadleśnictwie Czerwony Dwór, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów prowadzonych w siedliskach borealnej świerczyny bagiennej, Sphagno girgensohnii- Piceetum (91D0-5; powierzchnia w Nadleśnictwie 721,06ha) i sosnowo- brzozowych lasach bagiennych, Dryopteridi thelypteris- Betuletum pubescentis (91D0-6; powierzchnia w Nadleśnictwie 22,71 ha).

 

Będziemy dalej dążyć do standaryzacji prowadzonej gospodarki leśnej na Mazurach z wymogami Forest Stewardship Council poprzez wykorzystanie narzędzi stosowanych w kontroli obywatelskiej.

 

 

Dokumenty powiązane ze sprawą:

Raport z procesu certyfikacji gospodarki leśnej RDLP Białystok (07.2016r.)