Puszcza Borecka. NIK o naruszeniu prawa przez Ministerstwo Środowiska przy zatwierdzaniu PUL Nadleśnictwa Borki [11 lipca 2016]

Logo_Najwy%C5%BCszej_Izby_Kontroli

[11 lipca 2016]

Treść skargi do Najwyższej Izby Kontroli:

Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku) został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska niezgodnie z prawem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie od dnia zatwierdzenia PUL przez Ministra Środowiska czyli od 2.09.2010r. do dnia 29.10.2014r., nie wiedział że porozumienie z dnia 17.05.2010r. pomiędzy Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Białymstoku a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, dotyczące uzgodnienia Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki- nie ma mocy prawnej, gdyż nie zostało przyjęte przez Ministra Środowiska lub też „zaginęło” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w toku przygotowywania dokumentacji projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki do Ministerstwa Środowiska, celem jego zatwierdzenia. Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki został zatwierdzony z naruszeniem prawa. Ustalenia z 17.05.2010r. nie zostały ujęte w Prognozie Oddziaływania na Środowisko i nie zostały przeniesione do Planu Urządzania Lasu, tym samym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska popełnił błąd i zbyt pochopnie ocenił pozytywnie Plan Urządzania Lasu. Ze strony RDLP i Ministra Środowiska stanowi to poważne naruszenie prawa bowiem Prognoza Oddziaływania na Środowisko nie stanowi kompletu z Planem Urządzania Lasu, gdyż ocenia co innego.

Sygnatury pism związanych ze sprawą:

*Decyzja Ministra Środowiska z dnia 2 września 2010r.zatwierdzająca PUL Nadleśnictwa Borki na lata 2010- 2019 (DI.-lpn-611-45/42294/10/JŁ)

*Notatka służbowa ze spotkania w sprawie opinii do prognozy oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Borki wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 1.02.2010r.,które odbyło się 17.05.2010r. w Nadleśnictwie Borki (RDOŚ-28-OON-6635-0033-03/10/hi)

*Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 14 lipca 2010r.w sprawie wejścia w życie uzgodnień z dnia 17.05.2010r. warunkujących iż przyjęcie sprawi, że Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Borki nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko i jego poszczególne elementy, w tym na cel ochrony i integralność obszaru Natura 2000 (RDOŚ-28-OON-6635-0053-019/10/hi.

*Pismo z dnia 22.10.2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki w sprawie wycinki drzew w wydzieleniu 39a, które zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi dnia 17.05.2010r. miało być wyłączone z gospodarowania.(WOPN-OOP.6400.156.2014.WP.1)

*Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie odnoszące się do pisma z dnia 22.10.2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Nadleśniczego Nadleśnictwa Borki(WOPN-OOP.6400.156.2014.WP.1) wyjaśniające, że nadleśniczy Nadleśnictwa Borki nie czuje się władny wyjaśniać, dlaczego uzgodnienia z dnia 17.05.2010r. nie zostały wzięte pod uwagę przy zatwierdzaniu PUL Nadleśnictwa Borki (Zn.spr.: N-732/14/14).

*Załącznik nr 1 do pisma znak:RDOŚ-28-OON-6633-020-3/09/hi

Pismo od Najwyższej Izby Kontroli:

NIK007