Kontrolujemy zmieniające się stanowisko DGLP oraz GDOŚ w sprawie kontroli obywatelskiej [1 września 2016]

[1 września 2016]

W lipcu 2015r, oraz 2016r. zwróciliśmy się do  Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o wyrażenie opinii na temat obecności w życiu społecznym inicjatyw kontroli obywatelskiej. Otrzymaliśmy pisma zwrotne, w których powyższe organy administracji publicznej odniosły się do naszej prośby.

Pisma które skierowaliśmy, nie stanowiły wniosku o informację publiczną w myśl ustawy z 6 września 2001 o udostępnianiu informacji publicznej, nie stanowiły również wniosku o udostępnienie informacji o środowisku w myśl ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem takiego zabiegu było poznanie intencji powyższych organów administracji wobec działalności organizacji ekologicznych, zmieniających się pod wpływem przemian politycznych oraz kadrowych.

Rezultaty:

W 2015r.  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych odniosła się merytorycznie do naszej prośby, w sposób wyczerpujący opisując podstawy prawne prowadzenia kontroli obywatelskiej wobec działalności PGL Lasy Państwowe, udzielając wskazówek do jej prowadzenia oraz akceptując jej sprawowanie przy wykorzystaniu prawnych narzędzi takich jak: ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W 2016r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie odniosła się do prośby argumentując, iż nasze pismo nie stanowi wniosku o informację publiczną.

W 2015r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie odniosła się do prośby argumentując, iż nasze pismo nie stanowi wniosku o informację publiczną oraz nie stanowi wniosku o informację o środowisku i tym samym zawarte w nim żądania nie mogą zostać spełnione.

W 2016r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odniosła się merytorycznie do naszej prośby,  uznając i wartościując obecność kontroli obywatelskiej w życiu społecznym, przytaczając liczne przepisy oraz narzędzia służące do jej sprawowania, w tym między innymi ustawę z dnia 6 września 2001r. o udostępnianiu informacji publicznej oraz ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokumenty powiązane ze sprawą:

Stanowisko DGLP z 2015r. w sprawie kontroli obywatelskiej 

Stanowisko DGLP z 2016r.w sprawie kontroli obywatelskiej

Stanowisko GDOŚ z 2015r. w sprawie kontroli obywatelskiej

Stanowisko GDOŚ z 2016r. w sprawie kontroli obywatelskiej