Eksterminacja 3375 bobrów. RDOŚ w Olsztynie przygotowuje się do eliminacji bobrów [8 października 2016]

22

[8 października 2016]

Trwają konsultacje wyłożonego projektu zarządzenia zezwalającego na odstrzał 3375 osobników bobra europejskiego w województwie warmińsko- mazurskim. Zezwolenie dotyczy umyślnego płoszenia i niepokojenia bobrów przez członków Polskiego Związku Łowieckiego w miejscach, w których bobry powodują znaczące szkody poprzez podtapianie gruntów oraz niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia.

Celem jest eliminacja całych rodzin, tak by nie dopuścić do rozproszenia się osobników, spłoszonych w wyniku odstrzału.

Eliminacja bobrów będzie prowadzona przez 3 najbliższe lata i w założeniu ma doprowadzić do redukcji populacji.

Zarządzenie ma stanowić: „kompleksowe podejście do zagadnienia jakim jest zapewnienie podmiotom gospodarującym i zarządzającym różnymi obiektami i terenami możliwości ograniczenia szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego”.

Podstawą do oceny szkód wyrządzanych przez bobry były między innymi dane inwentaryzacyjne pozyskane od podmiotów bezpośrednio zainteresowanych eliminacją bobra europejskiego: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. Analiza na którą powołuje się RDOŚ, miała na celu ustalenie liczebności bobrów w województwie.

32

Z analizy decyzji zezwalających na odstrzał wydanych w roku 2014 oraz 2015, przeprowadzonej przez organizacje ekologiczne wynika, że  RDOŚ w Olsztynie nie wie jakie są lokalne populacje bobra europejskiego, opierając wydawane decyzje na wiedzy odnoszącej się do liczebności populacji w całym województwie.

Z analizy decyzji zezwalających na rozbiórkę tam wydanych dla Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych wynika, iż opierano się na podstawie przesłanek potencjalnego wystąpienia szkód w przyszłości. Zezwolenia te są wydawane nawet w okresie niedoboru wody w rolnictwie, na obszarach wytypowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jako silnie narażone na suszę rolniczą i hydrologiczną. Wprowadzenie zarządzenia na obszarach narażonych na niedobory wody skutkować będzie osłabieniem roli retencyjnej bobra europejskiego a tym samym odpowiedzialnością RDOŚ w Olsztynie za straty w gospodarce rolnej.

Zarządzenie może zostać wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych pod warunkiem, że czynności których ono dotyczy, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem.

RDOŚ argumentuje wydanie zarządzenia brakiem rozwiązań alternatywnych, w praktyce najczęściej ich nie stosując wobec ostatecznego odstrzału bobrów i rozbiórki tam.

31

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać do dnia 12 października 2016r. co stoi w sprzeczności Kodeksem Konsultacji zamieszczonym na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

„Organizator konsultacji musi dać zainteresowanym obywatelom odpowiedni czas na zebranie argumentów i przedstawienie odpowiedzi.”

Obwieszczenie oraz projekt zarządzenia ukazał się 7 października (piątek) a przewidziany czas zakończenia konsultacji społecznych przypada na 12 października  (środa). Wybór ten nie jest dziełem przypadku i ma na celu ograniczenie konsolidacji organizacji społecznych pracujących w dni robocze a tym samym utrudnienie wystosowania przez nie wspólnego spójnego merytorycznie stanowiska w sprawie planowanej eliminacji bobrów. Podobna strategia została zastosowana przy konsultowaniu Prawa Łowieckiego w lipcu tego roku, kiedy to czas na wniesienie uwag i wniosków wynosił 3 dni wobec standardowo przyjętego okresu 21 dni.

Dokumenty związane ze sprawą:

Kodeks Konsultacji

Raport: Monitoring RDOŚ w Białymstoku, Olsztynie i Rzeszowie

Obwieszczenie i projekt zarządzenia

RZGW w Warszawie- ekspertyza

 

Zdjęcia zamieszczono za zgodą ich właściciela