Puszcza Romincka. Weryfikujemy jakość ochrony gatunkowej sóweczki w Nadleśnictwie Gołdap [7 maja 2017]

[7 maja 2017]

Puszcza Romincka. Weryfikujemy jakość ochrony gatunkowej sóweczki w Nadleśnictwie Gołdap

Dnia 16 września skierowaliśmy pismo do Nadleśnictwa Gołdap oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w którym powiadomiliśmy o odkryciu stanowisk gatunku sóweczki zwyczajnej (Glaucidium passerinum).

Sóweczka zwyczajna, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r . w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wymaga ustanowienia stref ochronnych. Jest to gatunek osiadły, trwale związany z konkretną dziuplą wykutą wcześniej przez dzięcioły. Jest ona wykorzystywana przez wiele lat. Nadleśnictwo Gołdap jak dotąd posiada tylko jedną strefę ochronną sóweczki zwyczajnej, a niedawno przeprowadzona inwentaryzacja potwierdziła lokalizację około 20 osobników tego gatunku w całym Nadleśnictwie.

Po powiadomieniu Nadleśnictwa Gołdap o odkrytym miejscu przebywania sóweczki zwyczajnej oraz zwróceniu uwagi na planowane prace gospodarcze w wydzieleniu gdzie stwierdzono jej głosy, otrzymaliśmy z Nadleśnictwa informację, iż faktycznie leśnikom znana jest obecność sowy w wydzieleniu oraz że od początku 2017 r. będą tam realizowane prace gospodarcze. Nie wspomniano o potrzebie i zamiarach utworzenia dla niej strefy ochronnej co może stać w sprzeczności z treścią Zarządzenia nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29 września 2014 r. w sprawie procedury monitoringu przyrodniczego oraz oceny wpływu zabiegów gospodarczych na różnorodność biologiczną w lasach.

 

4 maja 2017 r . potwierdziliśmy wykonanie prac gospodarczych w wydzieleniu gdzie w sierpniu 2016 r. była obecna sóweczka. Prawdopodobnie zniszczony został biotop tego gatunku, który w tym roku oraz następnych latach nie przeprowadzi w tym miejscu lęgu.