Oświadczenie

Zbieramy dowody w sprawie możliwego złamania prawa przez Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku (dalej Zakład).

Komisja Europejska 13 lipca 2017 r. wezwała Polskę do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej. Zwraca się również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wprowadzenie środków tymczasowych, nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek.

Zakład jest podwykonawcą usług w zakresie gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Puszczy Białowieskiej z potencjalnym złamaniem następujących przepisów, umów i dyrektyw:

-Umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a UNESCO,

-Plan Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004,

-Dyrektywy Środowiskowe UE,

-Dyrektywa UE w sprawie zamówień publicznych.

 

Dnia 13 lipca 2017 r .organizacja Natural Forest Foundation, realizując swoje cele statutowe, wystosowała pismo do Zakładu, informujące o potencjalnej niezgodności działalności Zakładu z powyższymi dokumentami oraz o grożących w związku z tym sankcjach karnych. Dnia 14 lipca 2017 r. przedstawiciel fundacji, Adrian Grzegorz otrzymał pismo od dyrektora Zakładu pana Jerzego Rosińskiego o treści:

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.07.2017 r. uprzejmie informuję, że nie podzielam zawartych w nim twierdzeń dotyczących nielegalności wycinki drzewostanów na obszarze Puszczy Białowieskiej.
Z poważaniem
Jerzy Rosiński
Dyrektor Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku
Tego samego dnia, przedstawiciel fundacji- Adrian Grzegorz udał się do Zakładu w celu zebrania materiałów dowodowych w sprawie nierespektowania przez dyrektora Zakładu, pana  Jerzego Rosińskiego obowiązujących przepisów. W trakcie wizyty w gabinecie dyrektora, przy próbie podjęcia rozmów na temat prawa unijnego, zostało wyprzedzająco wręczone wobec Adriana Grzegorza pismo z żądaniem zapłaty wysokiego odszkodowania w związku z jego uczestnictwem w jednej z pokojowych akcji protestacyjnych służących respektowaniu przez przedstawicieli organów administracji publicznej prawa wspólnotowego na obszarze Puszczy Białowieskiej. W trakcie wizyty w gabinecie dyrektora Zakładu, doszło do naruszenia nietykalności cielesnej ze strony przedstawiciela fundacji wobec pana Jerzego Rosińskiego.
W budynku Zakładu zebrano dodatkowe materiały dowodowe, potencjalnie obciążające pana Jerzego Rosińskiego wobec jego wcześniejszej deklaracji nie respektowania prawa wspólnotowego i umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polskę.
Realizując cele statutowe fundacji, zostaną one wykorzystane w drodze procesowej w przypadku podtrzymania wcześniejszej deklaracji ze strony pana Jerzego Rosińskiego jako funkcjonariusza publicznego, o nie respektowaniu  obowiązującego prawa. Wydarzenia związane z naruszeniem nietykalności cielesnej zostaną rozstrzygnięte przez miejscowy sąd w odrębnym postępowaniu.
Adrian Grzegorz