Puszcza Borecka. Komisja Europejska w odpowiedzi na naszą skargę wzywa Polskę do przestrzegania prawa [5 września 2018]

Nadleśnictwo Borki, 2017 r. Rębnia wykonana w wydzieleniu leśnym wskazanym w opinii RDOŚ w Olsztynie, jako ostoja krytycznie zagrożonych gatunków, wskaźników lasów puszczańskich Europy.
[5 września 2018]
Komisja Europejska w odpowiedzi na naszą skargę wzywa Polskę do przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest modelowym przykładem niewłaściwej transpozycji do prawa polskiego przepisów UE.
 
Nadleśnictwo Borki, Białowieża, Stuposiany, Lutowiska, Sarnaki – to przykłady nadleśnictw, gdzie zatwierdzono plany urządzania lasu z naruszeniem prawa środowiskowego UE. Przekonały one Komisję Europejską do potrzeby skierowania w dniu 19 lipca 2018 r. wobec Polski wezwania do usunięcia uchybienia.
 

W uzasadnieniu Komisja wyjaśnia:
„Ponadto polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów zawiązanych z gospodarką leśną. Plany te mogą mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, a zatem w wyniku tej sytuacji społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w tym zakresie na mocy dyrektywy siedliskowej.”
 
Punktem wyjścia była skarga, jaką skierowaliśmy w marcu 2017 r. do Komisji Europejskiej w związku z zatwierdzeniem przez Ministra Środowiska planu urządzania lasu Nadleśnictwa Borki
z pominięciem wymogów stawianych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, która wskazywała na potrzebę wyłączenia z gospodarki leśnej 76 wydzieleń leśnych, stanowiących ostoje ponad 36 krytycznie zagrożonych gatunków, wskaźnikowych dla niżowych lasów puszczańskich Europy, z których większość znajduje się na Czerwonych Listach w kategorii V- zagrożone.
Wymóg wyłączenia najlepiej zachowanych siedlisk był warunkiem do zaopiniowania przez RDOŚ w Olsztynie planu urządzania lasu Nadleśnictwa Borki, jako nie wpływającego znacząco na środowisko i jego poszczególne elementy, w tym na cel ochrony i integralność obszaru Natura 2000.
Nieuwzględnienie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wymogów stawianych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie doprowadziło do utraty części siedlisk i stanowisk krytycznie zagrożonych 36 gatunków występujących w 76 wydzieleniach leśnych z opinii RDOŚ.
 
Komisja Europejska w maju 2018 r. wezwała naszą fundację do złożenia dodatkowych dowodów na to, że problem jaki wykazaliśmy w Nadleśnictwie Borki- nie jest pojedynczym przykładem lecz stanowi problemem systemowy w skali całego kraju. We współpracy z prawnikami przygotowaliśmy nowe dowody, które pomogły Komisji w ustaleniu niewłaściwej transpozycji do prawa polskiego przepisów UE.
Reakcja Komisji Europejskiej jest wynikiem skarg złożonych również przez inne organizacje pozarządowe, dotyczących naruszenia systemu ochrony przyrody w lasach.

Projekt pn. „Monitoring gospodarki leśnej”, finansowany z funduszy Fundacji imienia Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu.