Rekrutacja do projektu – pytania i odpowiedzi [8 marca 2019]

[8 marca 2019]

  • Jaki jest zasięg terytorialny projektu?

Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo warmińsko- mazurskie i podlaskie bez Puszczy Białowieskiej.

  • Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest trwałe zaangażowanie kilkudziesięciu osób w społeczną ochronę lasów, poprzez monitorowanie cennych lasów narażonych na wycinkę i uczestnictwo w konsultacjach społecznych prac gospodarczych w lasach oraz złożenie uwag do audytów certyfikujących gospodarkę leśną.

  • Jakie są wymogi i warunki stawiane uczestnikom projektu, do czego będę zobowiązany?

– Zgłoszenia cennego obiektu leśnego, który jest przyrodniczo ważny, z którym przyszły uczestnik projektu jest emocjonalnie związany. Może to być bardzo mały fragment lasu lub cały kompleks leśny, użytek ekologiczny, rezerwat, las miejski będący w zarządzie Lasów Państwowych lub cenne fragmenty parku krajobrazowego lub obszaru Natura 2000,

– Zaangażowanie w odkrywanie wartości tego obiektu, zrozumienie sposobu funkcjonowania gospodarki leśnej i systemu ochrony przyrody po to, żeby przy naszym wsparciu zdobyć umiejętności do samodzielnego poszukiwania metod społecznej ochrony wybranego przez siebie obiektu leśnego. Powinien być przygotowany na systematyczną eksplorację terenów narażonych na wycinkę,

-uczestnictwa w warsztatach oraz indywidualnych szkoleniach.

  • Jak przebiega rekrutacja i czy już się rozpoczęła, jak długo potrwa?

Rekrutacja trwa od 1 marca do 31 marca 2019 r. Prosimy o zgłoszenie na adres: fundacja.las.naturalny@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska i lokalizacji lasu. Prześlemy krótką ankietę.

  • Co na tę chwilę powinnam zrobić?

Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowana, pisz do nas. Zadawaj pytania. Jeśli zdecydowałaś się wziąć udział w projekcie, wytypuj ważny dla ciebie las, którym chciałabyś się zająć i powiadom nas o tym. Zarezerwuj sobie 2 weekendy na warsztaty (pierwsze w kwietniu, drugie w czerwcu), cotygodniowy czas na samodzielne lub wspólne z nami monitorowanie lasu, w tym wyszukiwanie i sprawdzanie informacji, a także chwilę na komunikację mailową.

  • Jaki jest termin i lokalizacja warsztatów?

Termin: pierwsze warsztaty planujemy w kwietniu (dokładny termin ustalimy do 20.03.), drugie odbędą się w pierwszej połowie czerwca.

Lokalizacja: obecnie zbieramy zgłoszenia do projektu. Będziemy próbowali dopasować lokalizację warsztatów do potrzeb dwóch grup roboczych- już teraz możemy określić, że jedną z nich będą bliskie okolice Olsztyna. Druga lokalizacja to wschodnia część Mazur lub północne Podlasie.

  • Czy to wasza fundacja wyznacza cenne lasy, miejsca do monitoringu, który mam prowadzić?

Z reguły, to każdy zainteresowany projektem powinien wskazać nam las, który jest dla niego ważny. Taki las powinien mieć również potencjał przyrodniczy. Jeśli nie możesz nam wskazać takiego obszaru, pomożemy w jego odnalezieniu. Dla nas jest ważne, żebyś szczerze zaangażował się w jego ochronę.

  • Na co dzień robię dużo innych rzeczy. Czy monitoring i zbieranie materiałów odbywa się w określonym czasie?

Uczestnictwo w projekcie, to nie jest zobowiązanie do codziennego podpisywania listy obecności lub ścisłego trzymania się harmonogramu. Każdy pracuje w swoim tempie, każdy las będzie wymagał innego nakładu czasu. Są oczywiście terminy, które trzeba zarezerwować tylko dla nas. Uczestnictwo w warsztatach jest obowiązkowe, podobnie jak indywidualne szkolenia w Waszym lesie (terminy tych spotkań ustalimy wspólnie). Na pewno będziemy chcieli kilkukrotnie przyjechać do każdego, żeby wspierać i motywować. Liczymy, że Wasze działania będą systematyczne. Oczekujemy, że uczestnicy projektu wykażą się zaangażowaniem, chęcią zdobycia wiedzy i wykorzystania jej również w późniejszych samodzielnych działaniach.

  • Czy nasze stowarzyszenie może uczestniczyć w waszym projekcie?

Nieformalne partnerstwo jest wartością dodaną do projektu. Rozważymy udział w każdej inicjatywie, która wzmocni oddziaływanie projektu.

  • Co to są grupy robocze?

Na tą chwilę planujemy stworzyć Grupę Olsztyn i Grupę Wschód. Wszystko zależy od tego, skąd będzie najwięcej zgłoszeń do projektu. Idea stworzenia grup roboczych służy najbardziej do wyboru lokalizacji warsztatów. Uczestnicy projektu mogą być z całego województwa warmińsko- mazurskiego i północnego Podlasia.


Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity