Rezultaty. Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” [8 lipca 2019]

[8 lipca 2019]

Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” zbliża się ku końcowi. Ten czas to przygotowywanie uwag, wniosków i podsumowanie rezultatów monitoringu prowadzonego przez aktywistów z całego województwa warmińsko- mazurskiego oraz podlaskiego.

W projekcie uczestniczyły łącznie 22 osoby z czego 17 osób utworzyło stabilne i zaangażowane Grupy Olsztyn i Wschód.

Przygotowaliśmy cykl warsztatów, które dotyczyły:

 • kontroli obywatelskiej;
 • wykorzystania standardu FSC w działaniach strażniczych;
 • podstaw Geograficznych Systemów Informacyjnych;
 • obsługi programu QGIS, aplikacji Locus, Banku Danych o Lasach, ręcznych urządzeń GPS i ich wykorzystania w monitoringu gospodarki leśnej;
 • form ochrony przyrody oraz gatunków chronionych występujących w lasach;
 • podstaw z zakresu leśnictwa, leśnych map drzewostanowych, opisów taksacyjnych;
 • podstaw dostępu do informacji o środowisku oraz publicznej;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • oceny skuteczności i przygotowywania uwag i skarg dotyczących gospodarki leśnej do nadleśnictw oraz jednostki certyfikującej CAB.

Czym zajmowali się uczestnicy projektu:

 • poszukiwaniem drzew dziuplastych i sprawdzaniem czy nie są one wycinane;
 • poszukiwaniem reliktów puszczańskich – chronionych gatunków mszaków i porostów;
 • kontrolą stref ochrony ostoi ptaków drapieżnych, pod kątem prowadzonych w nich prac gospodarczych;
 • identyfikacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i monitorowaniem, czy prace gospodarcze w nich wykonywane są prowadzone zgodnie z wymaganiami standardu FSC;
 • monitoringiem respektowania przez leśników działań ochronnych nałożonych na siedliska i gatunki sieci Natura 2000;
 • monitoringiem respektowania przez leśników wytycznych w sprawie ograniczenie negatywnego wpływu gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną w lasach;
 • monitoringiem stref ochronnych reliktowych gatunków grzybów zlichenizowanych;
 • weryfikacją przestrzegania przez leśników zakazu wycinki drzew w lasach referencyjnych;
 • weryfikacją, co jest przedmiotem ochrony wybranych użytków ekologicznych;
 • lobbowaniem za ustanowieniem lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6 (Puszcza Augustowska i Nadleśnictwo Giżycko);
 • weryfikacją zasiedlenia odkrytych gniazd ptaków, które podlegają ochronie strefowej;
 • wnioskowaniem do nadleśnictw o informację o środowisku: planowane na bieżący rok prace gospodarcze w lesie, aktualne zestawienia lasów referencyjnych i HCVF;
 • składaniem uwag do konsultacji publicznych ogłoszonych przez niektóre nadleśnictwa, dotyczących rozmieszczenia lasów referencyjnych wraz z propozycją nowych lasów referencyjnych;
 • udziałem w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wyznaczenia stref ochronnych stanowisk reliktowego gatunku porostu -puchlinka ząbkowata;
 • poszukiwaniem drzew o pomnikowych rozmiarach oraz przygotowywaniem wniosków do gmin o ustanowienie pomników przyrody;
 • weryfikacją, czy Wody Polskie, planują przeprowadzenie przedsięwzięć melioracyjno- retencyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie cennych przyrodniczo bagien;
 • weryfikacją zgodności z prawem, prac gospodarczych wykonywanych w rezerwatach;
 • monitoringiem i weryfikacją zgodności z przepisami, rębni zupełnych planowanych i realizowanych w lasach wodochronnych, lasach sąsiadujących z ciekami, rzekami lub zbiornikami wodnymi;
 • zgłoszeniem do nadleśnictwa siedliska priorytetowego dla Wspólnoty Europejskiej, z wnioskiem o objęcie go ochroną;
 • wnioskowaniem do WFOŚiGW o umowę z Lasami Państowymi w sprawie warunków finansowania budowy i utrzymania ścieżki przyrodniczej;
 • wnioskowaniem do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska o wnioski oraz decyzje wydane na te wnioski, w sprawie prac gospodarczych w strefach ochrony ostoi ptaków oraz w sprawie likwidacji stref ochrony ostoi;
 • weryfikacją czy leśnicy respektują działania ochronne w obszarach Natura 2000, dotyczące zakazu ingerencji gospodarki leśnej w obrębie siedlisk przyrodniczych;
 • monitorowaniem prac gospodarczych (rębni) poprzez analizę codziennie aktualizowanych zdjęć satelitarnych;
 • weryfikacją obowiązywania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • oceną możliwości formalnej ochrony Lasu Turczyńskiego;
 • działaniami zmierzającymi do współdecydowania przez społeczność lokalną o przyszłości Lasu Miejskiego obok Giżycka.

Uczestnicy projektu w jego trakcie:

 • mieli indywidualne całodniowe szkolenia z tematów poruszonych na warsztatach;
 • wykonywali przy naszym wsparciu oraz samodzielnie monitoring lasu w poszukiwaniu cennych wartości przyrodniczych oraz niezgodności gospodarki leśnej z przepisami, standardami i dobrymi praktykami w gospodarce leśnej;
 • otrzymali bezpłatne interaktywne mobilne mapy do monitorowania gospodarki leśnej i analizy jej wpływu na środowisko przyrodnicze. Mapy zostały wyposażone w codziennie aktualizowane zdjęcia satelitarne;
 • samodzielnie składali wnioski o informację o środowisku do nadleśnictw i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • w tej chwili, przy naszym wsparciu, przygotowują uwagi i wnioski do nadleśnictw i jednostek certyfikujących w sprawie ochrony wartości przyrodniczych i ewentualnych niezgodności gospodarki leśnej ze standardem FSC;
 • przygotowują się do udziału w audytach kontrolnych (na prawach obserwatora), organizowanych przez jednostki certyfikujące CAB.

Projekt „Wzmocnienie udziału społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu cennymi przyrodniczo lasami Polski północno- wschodniej” finansowany z grantu LUSH Charity