Kolejne rębnie w Puszczy Boreckiej, sprzeczne z prawem EU

W dniu 11 grudnia 2019 r. wykonaliśmy monitoring powierzchni w Nadleśnictwie Borki, które zgodnie z opinią RDOŚ w Olsztynie wydaną w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Borki, miały być wyłączone z gospodarki leśnej.

Było to warunkiem do uznania przez organ ochrony przyrody (RDOŚ  w  Olsztynie), że plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Borki nie wpłynie negatywnie na środowisko i jego poszczególne elementy w tym na cel ochrony i integralność obszaru Natura 2000, a zaproponowane działania ochronne i sposoby minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania zabiegów gospodarczych pozwolą na zachowanie chronionych siedlisk i gatunków.

W leśnictwie Diabla Góra, wydzieleniu leśnych 137 g wykryliśmy prace gospodarcze w siedlisku grądu w wieku 112 lat, które są sprzeczne z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.