Komunikat Fundacji Las Naturalny w sprawie stanowiska Nadleśnictwa Borki – opinia prawna

W dniu 13 grudnia 2019 r., Nadleśnictwo Borki zamieściło na swojej stronie „Stanowisko w sprawie nieprawdziwych informacji opublikowanych na stronie Fundacji Las Naturalny”, które odnosi się do postu: link

Zawarte w artykule Nadleśnictwa Borki informacje są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Monitoring powierzchni w Nadleśnictwie Borki, został przeprowadzony 11 grudnia 2019 r. a nie 13 grudnia 2019 r., co zostało jasno sformułowane w poście: link

Nadleśnictwo Borki w swoim Stanowisku powołuje się na porozumienie z dnia 8 marca 2016 r., w kwestii dozwolonych cięć sanitarnych w wydzieleniu 137 g, w leśnictwie Diabla Góra. Porozumienie z dnia 8 marca 2016 r. nie ma żadnej mocy prawnej i podważa opinię uprawnionego organu ochrony przyrody, wydaną w  procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, potwierdzoną przez Ministra Środowiska, decyzją z dnia 2 września 2010 r.

 

Poniżej jest notatka służbowa z dnia 8 marca 2016 r. ze spotkania, które miało na celu ustalenie dalszego postępowania w drzewostanach wskazanych przez RDOŚ w Olsztynie, do wyłączenia z gospodarki leśnej. W wydzieleniu 137g, leśnictwie Diabla Góra, strony zgodziły się na cięcia sanitarne w wydzieleniu 137 g, wbrew treści opinii wydanej w procedurze SEA, dnia 14 lipca 2010 r.

Opinia uprawnionego organu ochrony przyrody z dnia 14 lipca 2010 r., wydana w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, wskazuje na potrzebę wyłączenia z gospodarki leśnej wydzielenia 137 g, leśnictwo Diabla Góra, co jest warunkiem do uznania, że plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Borki na lata 2010 -2019 nie wpłynie negatywnie na środowisko, jego poszczególne elementy, w tym na cel ochrony i integralność obszaru Natura 2000. Opinia ma oparcie w prawie środowiskowym Unii Europejskiej.

W poniższym piśmie z 2014 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ma poważne zastrzeżenia co do legalności prac gospodarczych wykonywanych w innych wydzieleniach leśnych, wskazanych w procedurze SEA, jako mające być wyłączone z gospodarki leśnej. Wyłączenie tych wydzieleń z gospodarki leśnej jest warunkiem do uznania, że plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Borki nie wpłynie negatywnie na środowisko, w tym na obszar Natura 2000.

Na brak mocy prawnej dla porozumienia z dnia 8 marca 2016 r. wskazuje również opinia prawna organizacji ClientEarth z sierpnia 2016 r.  Wskazuje ona na naruszenia proceduralne przy zatwierdzaniu PUL przez Ministra Środowiska.

Przeanalizowaliśmy korespondencję oraz dokumenty, którą Pan nam dostarczył. Poniżej wstępna ocena prawna:

1.       Porozumienie z 17 maja 2010 r., które jest de facto notatką służbową podpisaną przez Dyrektora RDOŚ i Dyrektora RDLP pozbawione jest mocy prawnej, tym samym nie może służyć za argument fakt, że postanowienia tam zapadłe nie zostały w jakiejkolwiek formie implementowane. Porozumienie to interpretować należy raczej jako pewne wskazówki czy wytyczne do planu, którymi kierować powinien się RDOŚ.

2.       Wydana przez RDOŚ opinia z 14 lipca 2010 r. jako warunkowo pozytywna nie powinna przybierać takiej formy.  Wydanie opinii pozytywnej uprawnia do zatwierdzenia PUL bez wykonywania jakichkolwiek warunków tam zawartych.  RDOŚ powinien wydać opinię negatywną w uzasadnieniu wskazując, że spełnienie oznaczonych warunków spowodowałoby wydanie opinii pozytywnej.

3.       Fakt przedłożenia przez RDLP planu, który nie uwzględniał postanowień porozumienia z 17 maja 2010 r. jest bez znaczenia, gdyż porozumienie to nie miało mocy wiążącej.

4.       Zatwierdzenie przez Ministra Środowiska 2 września 2010 r. PUL, wskazujące, że RDOŚ „zaopiniował pozytywnie projekt planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” jest niezgodne z prawem z uwagi na inne brzmienie opinii RDOŚ, jak również nieuwzględnienie warunku RDOŚ w PUL.

5.       Wykonywanie przez Nadleśnictwo PUL nie można traktować jako naruszenie prawa, gdyż zgodnie z art. 35 ustawy o lasach właśnie PUL jest podstawą prowadzenia gospodarki leśnej.

6.       Kolejne ustalenia (z 19 października 2015 r. i 8 marca 2016 r.) pozostają bez znaczenia dla naruszeń proceduralnych RDOŚ i Ministra Środowiska.

Pozdrawiam,

Agata Szafraniuk

Agata Szafraniuk
Lawyer, Biodiversity Programme
t. +48 22 307 0186
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa

Sprawa obowiązującego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Borki jest procedowana przez Komisję Europejską, pod kątem naruszenia prawa środowiskowego UE oraz niszczenia siedlisk i gatunków chronionych prawem krajowym i wspólnotowym.