KONSULTACJE SPOŁECZNE NOWEGO PLANU URZĄDZENIA LASU DLA NADLEŚNICTWA BORKI NA LATA 2020 -2029

Poprzedni Plan Urządzenia Lasu był zatwierdzony i realizowany bez uwzględnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, wydanej w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko. Realizacja poprzedniego planu spowodowała zniszczenia chronionych siedlisk i gatunków. W latach 2016- 2018, Skargi Fundacji Las Naturalny w tej sprawie, były kierowane do następujących instytucji:
 
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
– Ministerstwo Środowiska,
– Najwyższa Izba Kontroli,
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
– firma certyfikująca gospodarkę leśną – SGS SA,
– podmiot akredytujący firmę SGS SA – Accreditation Services
International,
– organizacja Forest Stewardship Council,
– Komisja Europejska.
 
Ostatecznie Lasy Państwowe, po wydaniu opinii przez
Państwową Radę Ochrony Przyrody w maju 2015 r. oraz apelu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w październiku 2017 r. o wstrzymanie niszczenia siedlisk i okazów reliktowych gatunków porostów i mszaków, czasowo wstrzymały realizację rębni. Jednak większość z zaplanowanych prac, pod koniec 2017 r. była już wykonana.
Sprawa przed Komisją Europejską jest obecnie procedowana, przy wsparciu prawników z Fundacji Frank Bold.
 
Nowy plan urządzenia lasu powinien uwzględniać ochronę:
 
– ponad 800 stanowisk gatunków mszaków, które są wskaźnikami lasów pierwotnych,
– ochronę siedlisk Natura 2000, zwłaszcza grądu subkontynentalnego, borealnej świerczyny bagiennej,
– przerwanie prac na rozpoczętych gniazdach zrębowych, w siedliskach, które w poprzednim PUL miały być wyłączone z gospodarki leśnej, co wówczas było warunkiem do uznania, że plan nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000,
– ochronę siedlisk ginących gatunków dzięciołów – białogrzbietego i trójpalczastego.
 
UWAGI DO PROJEKTU NOWEGO PLANU URZĄDZENIA LASU, MOŻNA SKŁADAĆ OD 13 GRUDNIA PRZEZ 21 DNI.
 
Link do projektu nowego PUL:
Mapy cięć przygotowane do podpięcia w Google Earth (georeferencja wykonana przez NFF):