Opinia RDOŚ w Olsztynie do projektu PUL Nadleśnictwa Borki na lata 2020- 2029

8 stycznia 2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał opinię do projektu Planu Urządzenia Nadleśnictwa Borki na lata 2020 -2029 oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

RDOŚ w Olsztynie opiniuje negatywnie PUL wraz z Prognozą stwierdzając że:

 • prace gospodarcze wymienione w PUL mogą doprowadzić do znacząco negatywnego wpływu na środowisko i jego poszczególne elementy, w tym na cel ochrony i integralność obszaru Natura 2000;
 • brak jest możliwości weryfikacji, czy zaproponowane działania ochronne i sposoby minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania prac zaplanowanych w PUL pozwolą na zachowanie chronionych siedlisk i gatunków we właściwym stanie ochrony;
 • nie przedstawiono szczegółowych danych o rozmieszczeniu gatunków chronionych, w tym przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Borecka i Puszcza Borecka. Brak danych o rozmieszczeniu przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000, może skutkować uchybieniem zobowiązania wynikającego z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;
 • RDOŚ w Olsztynie powołuje się na wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej, w którym Trybunał uznał, że polskie władze nie posiadały kompletnych wyników inwentaryzacji dotyczącej bioróżnorodności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska;
 • RDOŚ w Olsztynie zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie projektu PUL wraz z towarzyszącą mu Prognozą, w celu stosownego odzwierciedlenia zawartych w opinii uwag Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wnioski RDOŚ w Olsztynie do projektu PUL Nadleśnictwa Borki:

 • wyłączenie z użytkowania gospodarczego cennych przyrodniczo 68  wydzieleń leśnych;
 • dostosowanie sposobu prowadzenia gospodarki leśnej do potrzeb ochrony siedlisk i okazów chronionych, rzadkich i zagrożonych wskaźnikowych taksonów mchów i porostów, określanych mianem reliktów i stosowanych jako taksony wskaźnikowe, umożliwiające identyfikację i klasyfikację danego zbiorowiska leśnego jako układu wykazującego cechy lasu pierwotnego (Dicranum viride, Zygodon rupestris, Neckera pennata, Anomodon viticulosis, Anomodon longifolius, Thelotrema lepadinum, Lobaria pulmonaria, Cetrelia);
 • wyłączenie z użytkowania gospodarczego oddziałów 90Ba, 37c i 40ab, w których stwierdzono łącznie 35 gatunków owadów cennych, wskaźników lasów pierwotnych oraz unikatowych w skali całego kraju;
 • wyłączenie z użytkowania gospodarczego 39  cennych przyrodniczo wydzieleń leśnych, w których stwierdzono muchołówkę małą i białoszyją;
 • wprowadzenie ograniczeń związanych z gospodarką leśną w 7 wydzieleniach leśnych w których stwierdzono dzięcioła białogrzbietego;
 • zmodyfikowanie gospodarki leśnej w 4 wydzieleniach leśnych, w których stwierdzono stanowiska dzięcioła trójpalczastego;
 • usunięcie zapisów PUL dotyczących prac gospodarczych w rezerwacie Piłackie Wzgórza. Wszelkie działania na terenie rezerwatów muszą wynikać bezpośrednio z zadań ochronnych bądź planu ochrony dla rezerwatu, nie zaś planu urządzania lasu;

Ponadto RDOŚ w Olsztynie stwierdza że:

 •  cięcia rębne w 10 letnim okresie obowiązywania planu urządzenia lasu, mogą przyczynić się do długotrwałej utraty powierzchni dojrzałych typowych grądów i łęgów oraz chronionych gatunków;
 • zapisy zawarte w Programie Ochrony Przyrody odznaczają się bardzo dużym stopniem ogólności, co uniemożliwia tutejszemu organowi dokonanie oceny w zakresie wpływu zaplanowanych działań na różnorodność biologiczną. Nie przedstawiono rodzajów tych działań ani ich lokalizacji;
 •  realizacja planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Borki na lata 2010 – 2019, spowodowała spadek powierzchni starodrzewów o 1200 ha.