SPOTKANIE JEDNOSTEK RZĄDOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, NGO, LASÓW PAŃSTWOWYCH W SPRAWIE LASU MIEJSKIEGO I PUSZCZY BORECKIEJ

1 marca 2020 r. wspólnie zastanowimy się, jak zmienić rzeczywistość po to, żeby łatwiej było zarządcom lasów i społeczeństwu chronić cenne przyrodniczo, kulturowo i rekreacyjnie lasy.

Władze samorządowe województwa warmińsko- mazurskiego, starostowie, wójtowie, radni, przedstawiciele organów ochrony środowiska, świata nauk przyrodniczych i leśnych, zarządcy lasów, liczymy że i parlamentarzyści WSZYSTKICH opcji politycznych Naszego okręgu wyborczego, organizacje społeczne, przedstawiciele hotelarstwa i turystyki opartych o wartości przyrodniczo- krajobrazowe lasów oraz media, spotkają się 31 marca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1 Maja.

Temat spotkania: „Konsolidacja w zakresie działań proekologicznych (związanych z zachowaniem Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka) w interesie społeczności lokalnych obszaru powiatu giżyckiego z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych, rządowych (RDOŚ), organizacji pozarządowych, PGL Lasy Państwowe. Próba zainicjowania działań legislacyjnych w prawodawstwie krajowym umożliwiająca skuteczny wpływ społeczności lokalnych na ochronę lasów i dziedzictwa przyrodniczego obszarów przyległych do jednostek osadniczych i aglomeracji miejskich w aspekcie merytorycznym i finansowym”