Jesteśmy z Lasem Miejskim już rok

Inicjatywa społeczno- samorządowa, broniąca Las Miejski przed wycinką, obchodzi w maju pierwszą rocznicę. To właśnie w maju 2019 r., w odpowiedzi na głos mieszkańców gminy i miasta Giżycko, postanowiliśmy zainterweniować w sprawie wycinki Lasu Miejskiego.

Kampania nabierała rozpędu z dnia na dzień. W ciągu kilku następnych miesięcy, ponad 4000 mieszkańców podpisało petycję za wstrzymaniem wycinki do minimum oraz za powołaniem lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności HCVF 6 – co dałoby społeczeństwu uprawnienia do współdecydowania o skali i sposobie wycinek drzew w Lesie Miejskim.

Wkrótce, mieszkańców poparły władze samorządowe: Gmina Giżycko, Starosta Giżycki oraz Burmistrz Giżycka a także Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Głos władz samorządowych przybrał formę uchwał i stanowisk.

Inicjatywa nabrała rozpędu dzięki zaangażowaniu najstarszych i powszechnie szanowanych w mieście organizacji społecznych, zwłaszcza Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska ale przede wszystkim, dzięki zaangażowaniu i wytrwałości Wójta Gminy Giżycko.

Wójt Gminy Giżycko złożył formalny wniosek do Nadleśnictwa Giżycko o ustanowienie HCVF 6, w czerwcu odbyła się publiczna debata, na której pojawiło się kilkuset mieszkańców.
W trakcie debaty udało się osiągnąć 2 spektakularne rezultaty:
– nie będzie żadnych prac gospodarczych w Lesie Miejskim w okresie lęgowym ptaków, (15.03- 15.10);
-z inicjatywy organizacji Fundacja Las Naturalny, zostanie powołana Grupa Robocza, która będzie rozmawiać z Lasami Państwowymi o modyfikacji gospodarki leśnej w Lesie Miejskim.

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko okazało się starciem dwóch grup interesów: mieszkańców miasta i gminy Giżycko z Lasami Państwowymi.
Narzucony przez Lasy Państwowe stronie społecznej schemat spotkań eksperckich, ograniczał ilość uczestników i nie dopuszczał do głosu wszystkich zainteresowanych. Kompromitacją Lasów Państwowych było nie wpuszczenie na salę Przewodniczącej Rady Gminy. Przełamaliśmy ten impas, co zaowocowało opuszczeniem spotkania przez wynajętego przez Lasy Państwowe negocjatora.

Dalsze spotkania odbywały się już na równych zasadach partnerskich lecz wciąż miały charakter walki i negocjacji o każdy skrawek Lasu Miejskiego. W tym tonie twardych i długich negocjacji, ustaliliśmy zmianę sposobu użytkowania 5 wydzieleń leśnych. Zostało to udokumentowane pisemnymi porozumieniami. Propozycja strony społeczno- samorządowej podpisania długoterminowego i kompleksowego porozumienia, została przez Lasy Państwowe storpedowana.

Tym czasem, wniosek Wójta Gminy Giżycko o powołanie HCVF 6, który był odpowiedzią na żądania mieszkańców gminy i miasta Giżycko oraz reprezentujących je władz samorządowych, został „zamrożony” przez Lasy Państwowe, co trwa do dzisiaj.

Znając realia prowadzonych twardych negocjacji z Lasami Państwowymi, oraz nieustępliwość w kwestii powołania statusu HCVF 6, który dawałby mieszkańcom uprawnienia do współdecydowania o skali wycinki w Lesie Miejskim, przeprowadziliśmy rozmowy z kierownictwem organizacji FSC w Bonn, w celu zainicjowania międzynarodowych konsultacji w sprawie powołania HCVF 6 w Lesie Miejskim. Konsultacje projektu interpretacji, który jest bardzo przychylny mieszkańcom, odbyły się w październiku.

Działamy dalej. Odbywają się kolejne spotkania Grupy Roboczej z Lasami Państwowymi, ostatnie z nich w listopadzie 2019. Przerywamy spotkania Grupy Roboczej z Lasami Państwowymi, do czasu uzyskania przez mieszkańców miasta i gminy Giżycko uprawnień do współdecydowania o Lesie Miejskim poprzez powołanie HCVF 6. Tym czasem, wciąż nie możemy doczekać się interpretacji przygotowywanej przez FSC IC.
Wiemy, że Lasy Państwowe boją się precedensu na skalę całej Polski. Precedensu, który miałby polegać na współdecydowaniu przez ludzi o ważnym dla nich lesie.

Sukcesem naszej inicjatywy jest konsolidacja wszystkich przedstawicieli władz samorządowych, zaangażowanie mieszkańców Giżycka oraz prowadzony dialog z Lasami Państwowymi. Ostatni incydent wycinki „drzew zagrażających” w okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, jest próbą sił, na jaką wystawiają Lasy Państwowe mieszkańców miasta i gminy Giżycko. Odpowiedź była adekwatna do czynów. Oficjalne pisma kierowane do Nadleśnictwa, przez Burmistrza Giżycka, Starostę Giżyckiego i Wójta Gminy Giżycko z prośbą o wyjaśnienia sprzeczności prowadzonych wycinek z wcześniejszymi deklaracjami i ustaleniami.

Sprawa obrony Lasu Miejskiego zyskuje kolejne narzędzie, które zostanie użyte w maju 2020 r. Wtedy odbędzie się audyt kontrolny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, kiedy to zostaną zweryfikowane działania Lasów Państwowych- blokowanie przez Lasy Państwowe powołania w Lesie Miejskim HCVF 6 – lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.
Żeby jednak audyt kontrolny odbył się w Nadleśnictwie Giżycko, mieszkańcy gminy i miasta Giżycko oraz przedstawiciele władz samorządowych, muszą niezwłocznie wysłać swoje krytyczne uwagi do zespołu audytowego.

—————–

Przykładowy wzór skargi, do wysłania przez mieszkańca gminy i miasta Giżycko:

„Jako sygnatariusz (-ka) petycji o uznanie lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka za las kluczowy dla społeczności lokalnej, powołując się na zasady standardu FSC, proszę o sprawdzenie, dlaczego Nadleśnictwo Giżycko, mimo spełnienia wszystkich kryteriów zapisanych w dokumencie”Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w Polsce ” od 9 miesięcy nie uznało dotąd tego lasu za HCVF 6? Jeżeli wszystkie standardy FSC są tak przestrzegane, to nie ma sensu znakować produktów drzewnych logo FSC i dezinformować klientów. Z poważaniem: (tu imię i nazwisko).”

Adresat skargi:
sgs.poland@sgs.com
Aneta.Pierzgalska@sgs.com
Bartosz.Bombik@sgs.com
k.tymorek@fsc.org
m.rzonca@fsc.org
m.knaflewski@fsc.org

—————–

Przed nami kolejny rok walki o Las Miejski, który jest zagrożony poprzez projekt Nadleśnictwa Giżycko, budowy zbiorników retencyjnych na miejscu urokliwych stawów. Ten projekt drastycznie odmieni oblicze Lasu Miejskiego, może nawet sprawić, że wiele ludzi będzie chciało zapomnieć o Lesie Miejskim, jako o miejscu kluczowym dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.

Pomimo wszystkich niekorzystnych wydawałoby się okoliczności, rozmowy z Lasami Państwowymi trwają, są zawierane korzystne porozumienia (wciąż jednak nie mające silnego oparcia w statusie HCVF 6) a zaangażowanie władz samorządowych i mieszkańców gminy i miasta Giżycko jest prawdziwe, oparte o szczerą troskę i przywiązanie do Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka.