Nie oddamy Bieszczad piłom!

Protesty:

29 września w 17 miastach Polski, zostały zorganizowane pikiety w ramach protestu i solidarności z Puszczą Karpacką, w której gospodarka leśna nie uwzględnia w wystarczającym stopniu potrzeb ochrony przyrody a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe bagatelizuje głos społeczników z Inicjatywy Dzikie Karpaty, walczących o zachowanie Puszczy Karpackiej w niezmienionym stanie.

29 września, pod każdą z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych odbyły się skoordynowane demonstracje, które zakończyły się przekazaniem petycji na ręce Regionalnych Dyrektorów Lasów Państwowych. Skoordynowana centralnie reakcja Lasów Państwowych pozwoliła na przyjęcie protestujących i wysłuchanie ich postulatów przez przedstawicieli każdej Dyrekcji.

Stanowisko Lasów Państwowych i odpowiedź Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze:

Centralnie przygotowana odpowiedź na ogólnopolskie protesty, ukazała się następnego dnia. Została przygotowana przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – jednostkę powołaną między innymi do budowania przekazu społecznego o pracy leśników i budowania pozytywnego wizerunku polskiego leśnictwa i gospodarki leśnej wśród społeczeństwa.

Stanowisko Lasów Państwowych w odpowiedzi na protesty społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 

Odpowiedź Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, na stanowisko Lasów Państwowych

Postulaty społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej:

W stanowisku Lasów Państwowych, pracownicy CILP wstępnie zanegowali  argumenty świata nauki i społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, które domaga się.

  1. Wprowadzenia moratorium na prowadzenie aktywnej gospodarki leśnej na terenie proponowanych rezerwatów w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Moratorium będzie mieć na celu zabezpieczenie najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim nieobjętych obecnie wystraczającą ochroną – do momentu wdrożenia nowego modelu zarządzania.
  2. Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, świata  nauki, władz samorządowych i państwowych zainicjowanie procesu planowania i wdrażania nowego modelu zarządzania lasami Puszczy Karpackiej, który zapewni współistnienie funkcji produkcyjnej z potrzebami ochrony przyrody, a także realizację innych, pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Dialog społeczny i nowy model zarządzania Puszczą Karpacką:

Pomimo negatywnego odbioru ze strony centralnej administracji Lasów Państwowych, podpartej analizą naukową rzetelnej i obiektywnej krytyki ze strony społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, administracja Lasów Państwowych w oficjalnym stanowisku przygotowanym przez CILP, zadeklarowała gotowość do dialogu ze społeczeństwem pod warunkiem poszanowania leśników i faktów proponowanych do akceptacji.

Fundacja Las Naturalny była organizatorem i koordynatorem zalegalizowanych protestów przed siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz pod Wysoką Bramą na Starym Mieście w Olsztynie.