Rekomendacje dla Stowarzyszenie Ręką Działo do prowadzenia dalszych działań [31 stycznia 2021]

[31 stycznia 2021]

[Stowarzyszenie Ręką Działo]

Instrukcje dla Stowarzyszenie Ręką Działo/ Piotr Romanowski odnośnie dalszego postępowania w celu ochrony lasu
Wizytowane wydzielenia leśne w dniu 30 stycznia:
311, 308, 308 – szczegółowe dane dotyczące lokalizacji stref ochronnych nie podlegają upublicznieniu
Status wydzielenia 311
 • Strefa ochrony całorocznej orlika krzykliwego (zakaz wstępu bez zgody RDOŚ w Olsztynie)
 • Gospodarstwo specjalne
 • Las ochronny- cenny fragment rodzimej przyrody
 • Obszar Natura 2000 Warmińskie buczyny
 • Bez wskazówek gospodarczych
Status wydzielenia 308
 • Strefa ochrony okresowej orlika krzykliwego (okres obowiązywania 1 marca – 31 sierpnia)
 • Gospodarstwo ochronne
 • Las ochronny – cenny fragment rodzimej przyrody
 • Obszar Natura 2000 Warmińskie buczyny
 • Wskazówki gospodarcze: rębnia IIAU
Status wydzielenia 308
 • Strefa ochrony okresowej bielika (okres obowiązywania 1 stycznia – 31 lipca)
 • Gospodarstwo ochronne
 • Las ochronny- cenny fragment rodzimej przyrody
 • Obszar Natura 2000 Warmińskie buczyny
 • Wskazówki gospodarcze: rębnia IIA
Propozycje dalszego postępowania:
 • Inwentaryzacja drzew biocenotycznych w wydzieleniach (zgłoszenie ich do Nadleśnictwa i do wiadomości RDLP Olsztyn)
 • Monitoring zasiedlenia gniazd przez orlika krzykliwego i bielika. Monitoring przy wsparciu lokalnych członków OTOP lub KOO, wykorzystaniu podręcznika “Monitoring ptaków lęgowych” w folderze “4_POSZUKIWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH”
 • Poszukiwanie gatunków ptaków, podlegających ochronie (dzięcioły, sowy). Metoda analogiczna jak powyżej lub przy wykorzystania rejestratora audio (dyktafon)
 • Monitoring postępowań dotyczących udzielenia zgody przez RDOŚ w Olsztynie, na wykonanie prac gospodarczych w strefach oraz udział w tych postępowaniach na prawach strony poprzez cykliczne składanie wniosku o informację o środowisku do RDOŚ Olsztyn o udostępnienie wniosków i decyzji w sprawie wycinki drzew w strefach bielika i orlika krzykliwego
 • Weryfikacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Warmińskie Buczyny, pod kątem zakazów i działań ochronnych dotyczących zarządzania gatunkami podlegającymi ochronie strefowej
 • Zaangażowanie lokalnego eksperta- lichenologa -uczestniczącego w projekcie, w celu odnalezienia gatunków porostów podlegających ochronie częściowej i ścisłej oraz wysłanie lokalizacji odkrytych stanowisk gatunków do Nadleśnictwa Kudypy i RDOŚ
 • Poszukiwanie storczyków w buczynach, zaangażowanie eksperta – botanika – uczestniczącego w projekcie, w celu odnalezienia gatunków storczyków. Wysłanie lokalizacji odkrytych stanowisk gatunków do Nadleśnictwa Kudypy i RDOŚ
Oczekiwane rezultaty:
 • Ochrona drzew biocenotycznych przez wyrębem
 • Potwierdzenie zasiedlenia gniazd w strefach
 • Odnalezienie gatunków ptaków sieci Natura 2000 i zastosowanie przez leśników obligatoryjnych wytycznych do ich ochrony
 • Formalne złożenie uwag lub skarg dotyczących wykonania rębni w strefie ochronnej orlika krzykliwego, w oparciu o opinię prawną prof. Radeckiego. Wpłynięcie na zakres planowanych cięć.
 • Odnalezienie konkretnych działań ochronnych w PZO Warmińskie buczyny, obligatoryjnych dla leśników, które ograniczą wycinkę lasu
 • Formalne wyłączenie z użytkowania rębnego najbliższego otoczenia stanowisk gatunków porostów podlegających ochronie częściowej i ścisłej oraz storczyków w oparciu o dokument zawarty w folderze 2_DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE LEŚNEJ
 • Kompleksowe i wieloletnie podejście do lasów stanowiących strefy ochrony całorocznej i okresowej bielika oraz orlika krzykliwego, poprzez objęcie ich “opieką społeczną”.
Inne:
 • Po wstępnym szkoleniu w dniu 30 stycznia, podjęcie próby samodzielnego wykonania mapy w programie QGIS, poprzez selekcję warstw tematycznych np. drzewostanów w wieku powyżej 130 lat. Wygenerowanie mapy takich drzewostanów w formacie kmz. Przeniesienie mapy do urządzenia Garmin GPSMAP 64s za pomocą programu BaseCamp
 • Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 1.5

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”