Audyt gospodarki leśnej w systemie FSC- jak się przygotować [26 lutego 2021]

[26 lutego 2021]
Informacje dla uczestników projektu:
Audyt gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – 9-11 marca
W dniach 9-11 marca odbędą się audyty kontrolne gospodarki leśnej w systemie FSC. Zgodnie z informacją udzieloną przez pracowników firmy NEPCon, audyty zostaną przeprowadzone w RDLP Katowice i RDLP Wrocław.
Audyt gospodarki leśnej w systemie FSC, jest przeprowadzany co roku i ma na celu weryfikację zgodności gospodarki leśnej z Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.
Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zgłosili w ankiecie rekrutacyjnej chęć udziału w audycie w roli obserwatora oraz strony trzeciej składającej uwagi, wnioski i skargi na gospodarkę leśną, mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu skarg, uwag i wniosków oraz na wsparcie poprzez wspólne uczestnictwo w audycie.
Udział społeczeństwa w procedurach kontrolnych:
 • każdy obywatel ma prawo zgłosić swoje uwagi do prowadzonej lub planowanej gospodarki leśnej, stając się wówczas „stroną trzecią”;
 • zespół audytowy przed rozpoczęciem audytu wykonuje próbkowanie, które ma na celu wyłonienie tych nadleśnictw z całej RDLP, które będą podlegać kontroli. Próbkowanie uwzględnia ilość uwag, wniosków i skarg stron trzecich;
 • zespół audytowy ma obligatoryjny obowiązek ustosunkować się do tych uwag poprzez przegląd dokumentów w leśnictwach, nadleśnictwach, pomieszczeniach biurowych RDLP, poprzez wizje terenowe w lesie;
 • zespół audytowy ma obowiązek wnieść Polecenia Działań Korygujących w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności prowadzonej gospodarki leśnej z wymaganiami Standardu FSC;
 • RDLP ma 12 miesięcy na naprawę niezgodności na poziomie wszystkich nadleśnictw będących pod jej zarządem, nawet jeśli te nadleśnictwa nie były audytowane i występuje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia tej niezgodności w tych nadleśnictwach;
 • do 3 miesięcy po audycie, zostaje opublikowany Raport publiczny, na końcu którego zostają wymienione uwagi, wnioski i skargi stron trzecich oraz sposób ich rozpatrzenia przez zespół audytowy.
Co należy zgłosić do zespołu audytowego:
 • niezgodność gospodarki leśnej z wymogami zarządzania lasem o statusie HCVF 6 (gospodarki prowadzonej od momentu powołania statusu HCVF 6);
 • wycinanie drzew dziuplastych, biocenotycznych;
 • niszczenie stanowisk gatunków mchów i porostów lub niszczenie mezoklimatu wymaganego do przetrwania tych gatunków;
 • bagatelizowanie funkcji społecznych i przyrodniczych lasu na rzecz funkcji produkcyjnych, co jest niezgodne z art. 7 ustawy o lasach;
 • odnowienie lasu na zrębach gatunkami iglastymi, na żyznym siedlisku lasowym;
 • wykonywanie prac wykraczających poza wskazówki gospodarcze opracowane przez BULiGL w trakcie projektowania PUL;
 • nieustępliwość leśników w prowadzonym dialogu ze społeczeństwem na temat zarządzania lasem, poprzez powoływanie się na fałszywe lub niedecydujące o rozstrzygnięciu sporu, przesłanki ustawy o lasach, obowiązującego prawa;
 • ignorowanie przez leśników głosu ekspertów, naukowców, samorządów, przy jednoczesnym hermetycznym dbaniu o interesy i status PGL LP. Brak otwartości na zmiany podyktowane potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa wspieranego przez ekspertów i naukowców;
 • wycinanie lasów ochronnych wodochronnych (HCVF 4.1) rębnią zupełną;
 • stwierdzone prace gospodarcze w lasach referencyjnych;
 • rębnie zupełne w siedlisku grądu 9170;
 • prace gospodarcze w strefie ochrony całorocznej gatunków ptaków, dla których ustanawia się strefy ochronne;
 • wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy stroną społeczną/ społeczno-samorządową a PGL LP, która jest w posiadaniu PGL LP na szczeblu nadleśnictw/ RDLP/ GDLP, dotycząca spornych kwestii;
 • pełna lista możliwych niezgodności wynika jedynie z Zasad, Kryteriów i Wskaźników Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC, na podstawie których zespół audytowy przeprowadza kontrolę.
Kierując uwagi, wnioski i skargi, należy powoływać się na Zasady i Kryteria oraz Wskaźniki Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.
Terminy:
Chcąc wziąć udział w audycie na prawach obserwatora, należy zgłosić wniosek wraz z klauzulą poufności, do formy NEPCon, minimum 14 dni przed rozpoczęciem audytu. Niedotrzymanie tego terminu będzie wiązało się z decyzją odmowną ze strony RDLP, która ma prawo głosu w sprawie dopuszczenia obserwatorów do audytu. Po otrzymaniu zgodny na udział w audycie, podpiszecie z firmą certyfikującą umowę poufności.
Uwagi, wnioski i skargi kierujemy bezpośrednio do firmy certyfikującej gospodarkę leśną Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Wrocławiu.
Materiały szkoleniowe:
 1. Wykorzystanie Standardu FSC w działaniach strażniczych https://arcg.is/1qmTzf
 2. Poradnik dla uczestników projektu- FSC- certyfikacja leśnictwa- Konsultacje społeczne- Lasy HCVF: https://arcg.is/11H5Wr
Materiały do przygotowania uwag:
 1. Teczka Projektowa: 4_POSZUKIWANIE WARTOŚCI OCHRONNYCH
 2. Teczka Projektowa: 10_METODY OCHRONY LASU > 1_STANDARD FSC
 3. W ciągu najbliższych dni, do Teczek Projektowych będą systematycznie dodawane przykładowe skargi na gospodarkę leśną, składane przez fundację w ramach audytów certyfikujących gospodarkę leśną w systemie FSC w RDLP Białystok. Posługujcie się nimi, jako wzorem do napisania własnych skarg: 10_METODY OCHRONY LASU > 1_STANDARD FSC > Uwagi, skargi i wnioski stron trzecich do audytów 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”