Inicjatywa Stowarzyszenie MOST – Propozycje dalszych działań [10 lutego 2021]

[10 lutego 2021]
Inicjatywa Stowarzyszenie MOST – Propozycje dalszych działań
1. Gospodarka leśna zaplanowana na 10- lecie PUL – oszczędne przekazywanie dla leśników, lokalizacji stanowisk gatunków chronionych
Oddziały 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 188 w Nadleśnictwie Zagnańsk, są bardzo dobrze zbadane przez inicjatywę i są proponowane do ochrony rezerwatowej.
Powyższe oddziały leśne mają przypisane wskazówki gospodarcze w Planie Urządzenia Lasu. Ponieważ występują w nich gatunki chrząszczy saproksylicznych, gatunki płazów, gadów, ssaków, roślin i grzybów objętych ochroną prawną, ważne jest żeby nie podawać leśnikom szczegółowej lokalizacji stanowisk tych gatunków. Podanie lokalizacji stanowisk spowoduje rozpoczęcie prac gospodarczych z oszczędzeniem tylko najbliższego sąsiedztwa każdego ze stanowisk gatunków. Prowadzenie rębni IVd wiąże się z powstaniem dużej liczby szlaków zrywkowych, co spowoduje zniszczenie rozpoznanych stanowisk chrząszczy saproksylicznych żyjących w leżących na ziemi kłodach.
W wymienionych oddziałach leśnych zaplanowano następujące prace:
oddział 164- IVa
oddział 165 – TPP
oddział 166 – TPP
oddział 176- IVd
oddział 177 – TPP
oddział 178 – TPP
oddział 179 – TPP
oddział 186 – IVd
oddział 187 – TPP
oddział 188 – IVa
Oczekiwane rezultaty:
Nie rozpoczynanie wycinki lasów, w których stwierdzono gatunki chronione.
2. Porównanie prac gospodarczych z potrzebami poszczególnych gatunków
Należy porównać zaplanowane prace gospodarcze z wymaganiami poszczególnych gatunków. W tym celu warto uzyskać pisemne rekomendacje dla wymienionych gatunków, dotyczące sposobu ograniczenia i modyfikacji gospodarki leśnej. Takie pismo uzyskane od Stowarzyszeń lub Towarzystw zajmujących się daną grupą gatunków, może być skuteczne i jest rekomendowane przez Standard FSC, na co dowodem jest wstrzymanie prac gospodarczych, po wydanej opinii Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w sprawie planowanych prac gospodarczych w wydzieleniach leśnych zlokalizowanych w Puszczy Boreckiej na Mazurach, gdzie odkryto stanowiska mszaków – reliktów puszczańskich. Ważne jest, żeby autorem pisma nie była jedna osoba, lecz znane dla danej dziedziny zajmującej się konkretną grupą gatunków- Towarzystwo lub Stowarzyszenie, skupiające ekspertów.
Oczekiwane rezultaty:
Przedstawienie leśnikom eksperckich wskazań do ochrony siedlisk gatunków chronionych. Ograniczenie gospodarki leśnej na podstawie wymogów stawianych leśnikom przez Standard FSC.
3. Prace gospodarcze na 2021 r.
Trzeba sprawdzić dokumentację przetargową dotyczącą planowanych na 2021 r. prac gospodarczych, żeby upewnić się, czy nie będą wykonywane cięcia w powyższych oddziałach leśnych. Prace gospodarze mogą rozpocząć się już w lutym 2021 r. o czym świadczą widoczne świeże oznaczenia brakarskie na drzewach. W ramach tego projektu, przygotujemy interaktywną mapę, która będzie zawierała między innymi lokalizację planowanych prac gospodarczych na 2021 r.
Oczekiwane rezultaty:
Zdobycie wiedzy o lokalizacji planowanych prac i ocena ryzyka podjęcia prac gospodarczych przez leśników w 2021 r.
4. Środki zastępcze wobec braku ochrony rezerwatowej
Oddziały leśne są proponowane do ochrony rezerwatowej. Ze względu na niekorzystną sytuację polityczną, tendencję do osłabienia ochrony przyrody w Polsce, trzeba zabezpieczyć wyznaczone powierzchnie poprzez zastosowanie półśrodków.
Takimi półśrodkami są:
  • wpisanie oddziałów leśnych do gospodarstwa specjalnego
Wpisanie oddziałów leśnych do gospodarstwa specjalnego wyklucza prowadzenie normalnej gospodarki leśnej.
  • wpisanie do listy lasów referencyjnych (RSA)- zgodnie z wymogami certyfikacji FSC
Zakwalifikowanie oddziałów leśnych do lasów referencyjnych, spowoduje całkowite wyłączenie ich z użytkowania gospodarczego.
  • wpisanie do kategorii lasów HCVF 1.2.
Kategoria lasów HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków, obejmuje regionalne zasoby przynajmniej jednego z gatunków spośród ujętych na Czerwonej Liście, w załączniku II lub IV Dyrektywy Siedliskowej lub w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Standard FSC rekomenduje jednocześnie zaliczenie lasów HCVF 1.2 do gospodarstwa specjalnego.
Sposób prowadzenia prac gospodarczych ma uwzględniać wiedzę ekspercką, opracowaną przez specjalistów od danego gatunku. Ograniczenia gospodarki leśnej mogą być też zaczerpnięte z „Podręczników ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000”
Podsumowanie:
Powyższe podejście do ochrony gatunkowej spełnia wymogi certyfikacji FSC i wyklucza możliwość wykonania zaplanowanych w PUL prac gospodarczych. Lobbowanie wśród leśników szczebla decyzyjnego takich rozwiązań, powinno zniwelować wewnętrzne polityczne naciski w PGL LP zmierzające do osłabienia ochrony przyrody w Polsce i realnie zabezpieczyć powyższe oddziały leśne przed wycinką do czasu, aż sytuacja umożliwi podjęcie rozmów o ochronie rezerwatowej.
Oczekiwane rezultaty:
Trwałe zabezpieczenie lasu przed gospodarką leśną, do czasu powołania rezerwatu.
5. System FSC oraz audyt gospodarki leśnej w systemie FSC
Zgłoszenie do leśników propozycji ochrony powyższych oddziałów jako lasy referencyjne- RSA i HCVF 1.2 oraz zgłoszenie tego faktu (nie skargi) do zespołu audytowego firmy certyfikującej w systemie FSC, pozwoli na uzyskanie pisemnego stanowiska leśników w rzeczonej sprawie, co zostanie ujęte w corocznym raporcie publicznym z certyfikacji RDLP w Radomiu w systemie FSC.
Oczekiwane rezultaty:
Umocowanie zastosowanych półśrodków w procedurach kontrolnych, poprzez zaangażowanie jednostki certyfikującej gospodarkę leśną RDLP w Radomiu.
6. Poszukiwanie gatunków – puszczyk uralski, włochatka, sóweczka, dzięcioł białogrzbiety – użycie rejestratora audio
W omawianych oddziałach leśnych stwierdzono występowanie kilku cennych gatunków ptaków. W celu określenia lokalizacji miejsca ich przebywania oraz lokalizacji gniazda – warto zastosować rejestrator audio, w celu zlokalizowania cennych gatunków ptaków. Użycie rejestratora audio nie pozwoli na potwierdzenie lęgu oraz sukcesu lęgowego lecz umożliwi zlokalizowanie miejsc przebywania ptaków z dokładnością do wydzielenia leśnego.
Oczekiwane rezultaty:
Zlokalizowanie miejsc lęgowych cennych gatunków
7. Ekspert briolog i lichenolog
Waloryzacja powyższych oddziałów leśnych wciąż wymaga odnalezienia stanowisk chronionych gatunków mszaków i porostów. W ramach tego projektu, spróbujemy zaangażować ekspertów, którzy sprawdzą występowanie reliktowych gatunków mchów lub porostów.
Oczekiwane rezultaty:
Dowartościowanie zbadanych już lasów, poprzez odnalezienie nowych gatunków, wskaźnikowych dla starych lasów

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”