Proponowane dalsze działania dla inicjatywy Alarm dla Klimatu [17 lutego 2021]

[17 lutego 2021]
Proponowane dalsze działania dla inicjatywy Alarm dla Klimatu
Ostoja bioróżnorodności – pachnica dębowa – wydzielenie 70a
Weryfikacja odchodów może potwierdzić obecność pachnicy dębowej. W przypadku potwierdzenia obecności gatunku, leśnicy są zobowiązani stosować Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Poradniki, dla pachnicy dębowej wskazują na zagrożenia w postaci intensywnej eksploatacji lasów połączonej z eliminowaniem w ramach zabiegów sanitarnych drzew martwych i zamierających. Poradniki wskazują na metodę zarządzania gatunkiem pachnicy dębowej: utrzymanie ciepłego i wilgotnego charakteru siedlisk oraz dużą ilość materiału lęgowego tj. dziuplastych drzew. Ochrona musi obejmować jak największy obszar wokół miejsca stwierdzenia gatunku co umożliwi rozwój i rozprzestrzenianie się populacji. Minimalne refugium, zapewniające utrzymanie się populacji w dobrej kondycji, powinno stanowić co najmniej 10 drzew z odpowiednimi do zasiedlenia dziuplami, rosnące niedaleko od siebie. Po pozytywnej weryfikacji gatunku, należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Chojnów o stwierdzeniu gatunku wraz z podaniem wymogów do zarządzania tym gatunkiem, wymienionych w Poradniku metodycznym ochrony pachnicy dębowej. Kolejny krok to wystosowanie do RDOŚ i Nadleśnictwa Chojnów wniosku o organizację wspólnej wizji terenowej mającej na celu potwierdzenie gatunku i wytypowanie obszaru do ochrony. Do takiej wizji należy zaprosić własnego eksperta.
Oczekiwane rezultaty:
Pozytywna weryfikacja obecności pachnicy dębowej. Wypracowanie konsensusu do ochrony lasu, gdzie żyje pachnica dębowa. Ochrona przed wycięciem wszystkich starych drzew dziuplastych w promieniu 300 metrów od stwierdzonego stanowiska.
Wydzielenia ze starymi dębami 81a, 81b
W tych wydzieleniach stwierdzono nagromadzenie starych dębów, które często kwalifikują się do ochrony prawnej. Warto zaprojektować powierzchniowy pomnik przyrody, który obejmowałby wszystkie dęby. Imiona dla drzew, zgodnie z sugestią inicjatywy powinny odnosić się do imion osób zasłużonych dla lokalnej społeczności i przyrody. Ponadto las w którym rosną dęby posiada liczne walory historyczne, świadczące o burzliwej przeszłości tych terenów. Wytypowanie wyższych wartości ochronnych i ich przedstawienie lokalnym samorządom na szczeblu miasta, wraz z przedstawieniem koncepcji lasów o szczególnych walorach ochronnych High Conservation Value Forest 6- może przekonać włodarzy do objęcia lasu ochroną w formie HCVF6. W takich lasach, to społeczność lokalna współdecyduje o tym gdzie i ile ma zostać wycięte drzew.
Należy zdefiniować wyższe wartości ochronne: historyczne, społeczne, kulturowe, ekologiczne oraz zapoznać się z koncepcją nadawania statusu HCVF 6 dla lasów będących kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności. Po uzyskaniu pozytywnej pisemnej rekomendacji na poziomie miasta, należy zwrócić się do gminy o złożenie wniosku do Lasów Państwowych o powołanie HCVF 6.
Oczekiwane rezultaty:
Formalna ochrona starych dębów przez wycinką. Formalna ochrona wartości historycznych, społecznych, kulturowych i ekologicznych wydzieleń leśnych 81a i 81b poprzez nadanie im statusu ochronnego HCVF 6.
Odnowienie sosnowe na siedlisku lasowym – wydzielenie 81c
Współczesna gospodarka leśna wyklucza możliwość sadzenia sosny na nieodpowiednim dla niej siedlisku. Mapa Roślinności Potencjalnej wskazuje, że wasze lasy powinny być porośnięte grądami. Nie ma tutaj siedlisk dla sosny. Za pomocą Banku Danych o Lasach należy sprawdzić, czy pod odnowieniem sosnonym w wydzieleniu 81c, są żyzne gleby. Jeśli tak jest, należy zweryfikować ten przypadek przy współpracy z ekspertem leśnikiem. Po stwierdzeniu niezgodności typu drzewostanu z siedliskiem należy zgłosić sprawę do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej.
Oczekiwane rezultaty:
Pozytywna weryfikacja niezgodności odnowienia sosnowego z siedliskiem. Zniwelowanie wystąpienia podobnych przypadków w przyszłości na poziomie Nadleśnictwa Chojnów, poprzez wykonanie wewnętrznej kontroli przez RDLP Warszawa.
Biogeny zrzucane do lasu z pola SGGW obok wydzielenia 71b
Zanieczyszczenie lasu azotanami i fosforanami powoduje eutrofizację wód i zarastanie leśnych oczek wodnych, co ma negatywny wpływ na żyjącą w nich florę i faunę. Żeby zweryfikować skalę zjawiska, należy sprawdzić, kiedy na polu są rozsypywane nawozy a następnie, po opadach deszczu, pobrać próbkę wody ze studni w której kumulują się wody spływające rurami drenażowymi z pola. Próbkę należy oddać do analizy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dalsze postępowanie będzie czasochłonne, gdyż potrzeba będzie zweryfikować legalność zjawiska na poziomie relacji pomiędzy SGGW i PGLLP, co wiąże się z wnioskowaniem o informację publiczną dotyczącą umów i porozumień dotyczących odprowadzania biogenów z pól uprawnych do lasu.
Oczekiwane rezultaty:
Powstrzymanie eutrofizacji wód leśnych. Ujawnienie poprzez publikację w lokalnej prasie, porozumień na szczeblu SGGW i PGL LP dotyczących zanieczyszczenia wód leśnych azotanami i fosforanami.
Inne wydzielenia z dużym udziałem sosny i dolnym piętrem liściastym
W wydzieleniach, gdzie dominuje sosna lecz w drugim piętrze lasu rosną dęby, graby, leszczyna i bez czarny – leśnicy preferują przebudowę drzewostanu poprzez wycięcie całego lasu, wykonanie zabiegów agrotechnicznych (orka pługiem) i posadzenie lasu od nowa- tym razem zgodnie z siedliskiem. Alternatywnym sposobem na osiągnięcie tego samego celu hodowlanego, jest zaproponowanie (w ramach funkcjonującej Grupy roboczej) leśnikom przebudowy drzewostanu sosnowego poprzez wycięcie tylko górnego piętra lasu- czyli sosny z zachowaniem całego dolnego piętra lasu liściastego. Takie rozwiązanie pozwala leśnikom na pozyskanie sosny a społeczności lokalnej na zachowanie lasu. Dodatkowy walor tego rozwiązania, to renaturalizacja lasu w kierunku grądu, czyli zgodnego z siedliskiem i Mapą Roślinności Potencjalnej. Należy sprawdzić opisy taksacyjne pod kątem występowania dobrze rozwiniętego drugiego piętra lasu, gdzie powinien być obecny dąb, grab, lipa, kruszyna, bez czarny i w oparciu o istniejące już porozumienie zawarte w Lesie Miejskim obok Giżycka, gdzie udało się zastosować takie metody przebudowy drzewostanu w kilku wydzieleniach, zaproponować w ramach Grupy roboczej nowy sposób użytkowania lasów sosnowych.
Oczekiwane rezultaty:
Wyeliminowanie możliwości przeprowadzenia standardowej rębni i zaorania ściółki pod sztuczne odnowienie lasu. Przebudowa lasu spinetyzowanego z zachowaniem drzew liściastych. Zachowanie oczekiwanego przez społeczność lokalną lasu.
Wydzielenia z pomnikami przyrody (sosny) – 238a
W tym wydzieleniu warto zaprojektować powierzchniowy pomnik przyrody. Ponieważ rośnie tutaj szpaler sosen, z których kilka jest już objęte ochroną prawną, można zaproponować w ramach funkcjonującej Grupy roboczej zaprojektowanie powierzchniowego pomnika przyrody, który obejmowałby cały szpaler sosen. Drzewa tutaj rosną w dużym zwarciu co z jednej strony prowokuje przeprowadzenie przez leśników trzebieży a z drugiej strony stanowi wartość samą w sobie i ewenement lokalny pomijany przez wiele lat przez leśników, ponieważ sąsiednie lasy, hodowane zgodnie ze sztuką leśną są już przerzedzone. Ponieważ jest to wydzielenie cenne również ze względu na odbywające się tutaj spacery oraz bliskość zabudowań, należy zwrócić się do mieszkańców z petycją o wyrażenie opinii na temat ochrony tego miejsca.
Oczekiwane rezultaty:
Ocalenie przed wycinką pięknego miejsca spacerowego wśród starych drzew rosnących w dużym zwarciu, co zapewnia cień i doznania estetyczne dla mieszkańców.
Wydzielenia z gniazdem ptaka drapieżnego – 214a
W tym wydzieleniu, leśnicy przeprowadzili rębnię IVD, która została przeprowadzona w taki sposób, żeby usunąć przede wszystkim sosnę. Jest to cel hodowlany zaplanowany przez taksatorów Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, który ma na celu przebudowę zniekształconego drzewostanu grądowego, spinetyzowanego przez zbyt duży udział sosny. Zgodnie z podjętymi ostatnio rozmowami na szczeblu PGL PL – strona społeczno- samorządowa- udało się dowiedzieć, że leśnicy już zakończyli prace w tym wydzieleniu. Pomimo to, ze względu na bliskość zabudowań, należy ustalić dalszy tok postępowania z tym wydzieleniem. Rębnia typy IVD, przewiduje, że ostatnie drzewa z lasu jaki widzimy dzisiaj, zostaną wycięte za 40 lat. W ramach prowadzonych negocjacji, trzeba przekonać leśników do pozostawienia wszystkich drzew liściastych (w szczególności gatunków grądowych, jak dąb, grab) oraz przekonać ich do stopniowego usuwania samej tylko sosny.
Obecność gniazda o dużej średnicy wymaga weryfikacji poprzez bezpośrednie oględziny ornitologa. Nie należy zbyt często zbliżać się do gniazda, gdyż może to spowodować jego opuszczenie przez parę lęgową. Jeśli gniazdo okaże się być zasiedlone przez jeden z gatunków ptaków, dla których Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, przewiduje ochronę strefową- należy zgłosić gniazdo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wraz z wnioskiem o powołanie strefy ochrony gniazda. Należy złożyć wniosek do Nadleśnictwa Chojnów o wstrzymanie dalszych wycinek oraz prac ciężkim sprzętem, do czasu potwierdzenia zasiedlenia gniazda. Należy opublikować i rozpowszechnić za pomocą narzędzi płatnych promocji facebooka oraz bezpośrednie wizyty w domach- petycję do mieszkańców sąsiednich zabudowań. Petycja będzie mieć na celu oszacowanie wsparcia społeczności lokalnej dla modyfikacji sposobu zarządzania lasem rosnącym w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów.
Oczekiwane rezultaty:
Przebudowa lasu spinetyzowanego z zachowaniem drzew liściastych. Zachowanie oczekiwanego przez społeczność lokalną lasu. Powołanie strefy ochrony gatunku.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”