Propozycje dalszych działań dla inicjatywy Ratujmy kleszczowskie wąwozy [24 lutego 2021]

[24 lutego 2021]
Propozycje dalszych działań dla inicjatywy Ratujmy kleszczowskie wąwozy
Wydzielenie 17g – dokumentacja sferyczna
W tym wydzieleniu Nadleśnictwo Krzeszowice planuje trzebież późną uzasadnioną potrzebą ochrony siedliska grądu subkontynentalnego poprzez wycinkę drzew (w tym drzew grądowych), co ma doprowadzić do wsparcia odnowienia gatunków grądowych. W trakcie ostatniej wizyty, została wykonana dokumentacja sferyczna, która jest podstawą do przygotowania kontrargumentacji wobec uzasadnienia wycinki przygotowanej przez Nadleśnictwo Krzeszowice. Po przygotowaniu ekspertyzy przez współpracującego w projekcie leśnika, należy ją niezwłocznie zakomunikować w mediach oraz wysłać leśnikom w celu podjęcia rozmów nad zmianą sposobu użytkowania tego wydzielenia.
Oczekiwane rezultaty:
Zrealizowanie celu hodowlanego poprzez usunięcie jedynie leszczyny. Powstrzymanie wycinki drzew, zachowanie lasu dla społeczności lokalnej i przyrody.
Wydzielenie 16c – sposób odnowienia lasu
W tym wydzieleniu leśnicy wykonali rębnię. Należy zdobyć informację publiczną w zakresie planowanych nasadzeń, które powinny odpowiadać zbiorowiskom roślinnym, jakie naturalnie porastałyby te tereny, co wynika z Mapy Roślinności Potencjalnej. W tym celu, należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej- jaki jest planowany sposób odnowienia lasu oraz jakie będą użyte gatunki do jego odnowienia?
Oczekiwane rezultaty:
Zdobycie wiedzy o lesie, jaki ma wyrosnąć w miejscu wykonanej rębni.
Weryfikacja, czy leśnicy planują odnowienie sosną, co będzie skutkować powstaniem sztucznego “zbiorowiska zastępczego” lub też “plantacji”, co w perspektywie dalszej przyszłości tego lasu, będzie miało niekorzystny wpływ na jego samowystarczalność- niezależność od leśników.
Wydzielenie 233c, 246b – jary i cenne gatunki
Każdy kolejny zasób wiedzy o występujących gatunkach chronionych, jest argumentem do modyfikacji lub powstrzymania gospodarki leśnej. W tych wydzieleniach należy przeprowadzić inwentaryzację mchów i porostów porastających skałki i drzewa. Gatunki puszczańskie wymagają ochrony poprzez zapewnienie odpowiedniego stabilnego mezoklimatu. Każda ingerencja poprzez wycinkę drzew, powoduje powstawanie luk w koronach drzew, dopuszczenie większej ilości światła i zmianę mezoklimatu pojedynczego stanowiska z gatunkiem chronionym. Tym samym obecność niektórych chronionych gatunków mchów i porostów jest argumentem do podjęcia ochrony cennego lasu.
Należy skontaktować się z briologiem i lichenologiem, którzy współpracują w projekcie, poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej makro lub poprzez pobranie i wysłanie próbek- co ma doprowadzić do zweryfikowania stanowiska gatunków chronionych.
Oczekiwane rezultaty:
Ochrona lasu poprzez modyfikację lub zaniechanie gospodarki leśnej. Zebranie wystarczających materiałów dowodowych za ochroną lasu.
Wydzielenie 225 g – jedno z wydzieleń proponowanych do ochrony rezerwatowej
W tym wydzieleniu inicjatywa zabiega o ochronę prawną w formie rezerwatu. Inicjatywa złożyła formalny wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o powołanie rezerwatu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ze względu na “wysoce skomplikowaną sprawę”, nie wydaje decyzji w sprawie powołania rezerwatu.
Należy wykorzystać wszelkie dodatkowe materiały dowodowe, które posiada inicjatywa i szybko załączyć je do wniosku, bowiem każdy kolejny dokument załączony w trakcie trwania postępowania o utworzenie rezerwatu, będzie argumentem dla urzędników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do jego przedłużenia o kolejne miesiące.
W Polsce, zarówno w życiu politycznym jak i na szczeblu urzędniczym, aparat państwowy wypróbowuje metodę “grania na czas” czy też “przeczekania”. Stwierdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o “wysoce skomplikowanej sprawie”, który to argument uniemożliwia w tej chwili rozpatrzenie wniosku o powołanie rezerwatu należy weryfikować raz w miesiącu, poprzez składanie wniosku o dostęp do informacji publicznej: jaki w ciągu ostatnich 30 dni został podjęty zakres czynności mający na celu zakończenie postępowania o utworzenie rezerwatu?
Oczekiwane rezultaty:
Podniesienie jakości załączników do złożonego wniosku o powołanie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska, poprzez szybkie wysłanie dodatkowych materiałów z wykonanych inwentaryzacji.
Poprzez systematyczną kontrolę postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, upublicznienie każdych kroków podjętych przez urzędników, mających na celu jego pomyślne zakończenie.
Przyspieszenie wydanie decyzji w sprawie powołania rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska.
Wydzielenie 226b- zniszczenia stanowisk gatunków
W tym wydzieleniu, leśnicy pomimo posiadanej wiedzy o obecności stanowisk gatunków chronionych, podjęli działania, które mogą zagrozić ich trwałości. Są to działania niezgodne z „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej”. Wszelkie prace gospodarcze w bliskim sąsiedztwie niektórych mszaków powodują niekorzystną zmianę warunków siedliska (wilgotność, nasłonecznienie) na co wskazują opinie ekspertów wydane dla terenu Puszczy Boreckiej na północy Polski, dotyczące gatunków: Antitrichia curtipendula, Dicranum viride, Zygodon spp., Neckera pennata, Anomodon longifolius i Anomodon viticulosus. Eksperci wskazują, że są to gatunki dla których kluczowe jest występowanie w zamkniętym wnętrzu kompleksu leśnego, co umożliwia zachowanie stabilnych warunków siedliskowych. Monitorujcie miejsca występowania stwierdzonych stanowisk gatunków w wydzieleniu 226b i komunikujcie opinii publicznej wszelkie dowody na niszczenie ich siedlisk.
Oczekiwane rezultaty:
Powstrzymanie dalszych działań Nadleśnictwa Krzeszowice, zmierzających do obniżenia rangi zinwentaryzowanych stanowisk gatunków chronionych oraz utrwalenia takiego sposobu postępowania, jako właściwe.
Ochrona mezoklimatu stanowisk gatunków. Zaangażowanie ekspertów. Odmowna decyzja w sprawie wniosku o powołanie rezerwatu.
To działanie zostało już częściowo zaproponowane dla Inicjatyw Dzikie Karpaty. Eksperci rekomendują objęcie wydzieleń, w których występują gatunki Antitrichia curtipendula, Dicranum viride, Zygodon spp., Neckera pennata, Anomodon longifolius i Anomodon viticulosus, ochroną poprzez wpisanie na listę lasów referencyjnych.
W waszych warunkach lasy referencyjne są dobrym rozwiązaniem, który jest środkiem zastępczym wobec braku rezerwatu. Kolejnym półśrodkiem mogącym zapewnić ochronę stanowisk gatunków chronionych, jest wpisanie całych wydzieleń do Gospodarstwa specjalnego, wówczas normalna gospodarka leśna w takich wydzieleniach nie będzie realizowana. Są dowody z innych nadleśnictw w Polsce północnej, że leśnicy oznaczają drzewa z gatunkami objętymi ochroną ścisłą i częściową oraz chronią ich stanowiska, poprzez zakładanie kart monitoringowych oraz modyfikację gospodarki leśnej.
W przypadku wydania odmownej decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wniosku o powołanie rezerwatu, oraz negatywnego skutku odwołanie się od tej decyzji w WSA i NSA, spróbujcie przy współpracy z niezależnymi ekspertami, nakłonić leśników do objęcia ochroną wydzieleń leśnych w których występują liczne stanowiska gatunków chronionych Gospodarstwem specjalnym. Spróbujcie, przy współpracy z niezależnymi ekspertami oraz przy wykorzystaniu funkcjonującego „Rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej”, przekonać leśników do modyfikacji gospodarki leśnej w taki sposób, aby odosobnione, pojedyncze stanowiska chronionych gatunków mchów i porostów wraz z ich najbliższym otoczeniem (np. strefa o szerokości jednej wysokości drzewa, na którym rośnie mech lub porost) były oszczędzane w ramach ochrony mezoklimatu tych stanowisk.
Negatywny komunikat do opinii publicznej powinien opierać się na wizerunku Jana Szyszko, który nałożył leśnikom następujące wymogi:
1) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej przeprowadza się wizję terenową w wydzieleniu leśnym albo na działce ewidencyjnej, na terenie których planowane są te prace, w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania;
2) przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki chronione występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny sposób zapewnia się znajomość tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac;
3) w przypadku ujawnienia występowania stanowisk gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania w trakcie prac, pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w tym w razie potrzeby niezwłocznie modyfikuje się sposób wykonywania prac, oraz w razie potrzeby stosuje się odpowiednie działania minimalizujące lub kompensujące wyrządzone szkody;
Jan Szyszko
W Teczce Projektowej znajdziecie zdjęcia sferyczne dokumentujące zniszczenie stanowisk gatunków chronionych. Wykorzystajcie je do nagłośnienia wymogów stawianych leśnikom przez Jana Szyszko.
Oczekiwane rezultaty:
Wysłanie w oficjalnym piśmie do leśników postulatu objęcia wydzieleń leśnych, w których stwierdzono nagromadzenie gatunków chronionych- Gospodarstwem specjalnym.
Wysłanie w oficjalnym piśmie do leśników postulatu modyfikacji gospodarki leśnej w taki sposób, żeby chronić mezoklimat odosobnionych stanowisk gatunków w promieniu szerokości jednej wysokości drzewa wokół miejsca, gdzie rośnie mech lub porost.
Przeprowadzenie monitoringu stanowisk w celu weryfikacji, czy leśnicy zastosowali się do propozycji.
Wypracowanie komunikatu do opinii publicznej o potrzebie ochrony nie tylko skałki lub drzewa z chronionym epifitem, który na nich rośnie ale też o potrzebie ochrony mezoklimatu każdego miejsca w lesie, gdzie rośnie taki gatunek.
Brak dobrze opracowanej wiedzy o potrzebach poszczególnych gatunków
To działanie zostało już częściowo zaproponowane dla Inicjatyw Dzikie Karpaty. Brakuje wiedzy na temat tego, w jaki sposób chronić siedlisko każdego gatunki mchu czy porostu, który jest chroniony na mocy obowiązującego w Polsce prawa. Wiadomo, że relikty puszczańskie wymagają zwartego cienistego puszczańskiego lasu, który nie jest przerzedzony trzebieżami i rębniami. Spróbujcie uzyskać opinie anonimowych ekspertów, którzy wskażą na konkretne wymogi modyfikacji gospodarki leśnej lub też zachowania lasu w pewnym określonym stanie dla pewnych grup gatunków, stworzonych przez tych ekspertów na podstawie listy gatunków, które zinwentaryzowaliście w waszych lasach.
Oczekiwane rezultaty:
Otrzymanie rekomendacji od anonimowych ekspertów, którzy wskażą, jakie są optymalne warunki życia dla grup gatunków o podobnych wymaganiach siedliskowych. 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”