Zniszczony mezoklimat gatunku gładysz paprociowaty- wskaźnika lasów o cechach pierwotnych [28 lutego 2021]

[28 lutego 2021]
Lasy TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce Zniszczony mezoklimat gatunku gładysz paprociowaty- wskaźnika lasów o cechach pierwotnych. Niezgodność ze Standardem FSC, Rozporządzeniem w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarce leśnej.
Dalszy sposób postępowania: zgłoszenie informacji o środowisku [wzór pisma wysłanego do innego nadleśnictwa]
„Szanowni Państwo,
W załączniku do niniejszego pisma znajduje się plik zawierający lokalizację 6 stanowisk gatunków mchów i porostów:
-Miechera spłaszczona (Neckera complanata);
-Gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides);
-Dzióbkowiec Zetterstedta (Eurhynchium angustirete);
-Miedzik płaski (Frullania dilatata).
-Widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium);
Wszystkie powyższe gatunki podlegają ochronie częściowej. 2 pierwsze gatunki z listy, są wskaźnikami lasu pierwotnego, objęte ochroną częściową. Do prawidłowego funkcjonowania populacji tych gatunków niezbędne jest zachowanie odpowiednich warunków wilgotnościowych, niskiego stopnia nasłonecznienia, odczynu pH podłoża. Parametry te, zostały opracowane w celu wytypowania gatunków wskaźnikowych dla lasów niżowych Europy, do których omawiane gatunki są zaliczane.
Dla zachowania populacji niezbędne jest zatem utrzymanie dotychczasowych parametrów w siedlisku, co nie może ograniczać się do zachowania osamotnionych drzew z okazami na powierzchni manipulacyjnej. Utrzymanie populacji powinno polegać na zabezpieczeniu siedliska gatunku, którego granice można określić poprzez bezpośrednie obserwacje terenowe z wykorzystaniem map drzewostanowych i glebowych.
W oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki chronione występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny sposób zapewnia się znajomość tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac.
Ponadto w przypadku ujawnienia występowania stanowisk gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania w trakcie prac, w razie potrzeby niezwłocznie modyfikuje się sposób wykonywania prac, oraz w razie potrzeby stosuje się odpowiednie działania minimalizujące lub kompensujące wyrządzone szkody.
Proszę o uwzględnienie przedmiotowej informacji o środowisku oraz wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, podczas planowania i realizacji zabiegów gospodarczych zaplanowanych na ten rok oraz o zaewidencjonowanie przedmiotowej informacji o środowisku w Systemie Informacyjnym Lasów Państwowych, Leśnej Mapie Numerycznej Nadleśnictwa Kudypy w warstwie tematycznej „osobliwości przyrodnicze”. Do niniejszego pisma, załączam wykaz najcenniejszych gatunków mszaków występujących w Polsce północno- wschodniej.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”