Informacja dla Paweł Niemiec z Inicjatywy Stowarzyszeń w Mysłowicach w sprawie audytu FSC oraz próby powołania obszarów HCVF w 2020 r. [15 marca 2021]

[15 marca 2021]
Informacja dla Paweł Niemiec z Inicjatywy Stowarzyszeń w Mysłowicach w sprawie audytu FSC oraz próby powołania obszarów HCVF w 2020 r.
Po nieskutecznym wniosku o powołanie obszarów HCVF 1.2 oraz HCVF 6, należało złożyć skargę do firmy certyfikującej RDLP w Katowicach w ramach audytu, jaki odbył się w dniach 9-11 marca 2021r. Trzeba wysłać skargi najpóźniej dzisiaj.
Poniżej zamieszczam wskazówki do przygotowania skarg w celu ich wysłania do audytora wiodącego firmy NEPCon, Piotra Nowaka.
1. RDLP Katowice odrzucając wniosek o powołanie HCVF 6 dla wnioskowanych obszarów argumentuje:
„Rozpatrywanie przyjęcia kategorii (6.1) lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności dla całości obszaru stoi w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych wartości ochronnych lasów w tym, zapewnienia ciągłości i trwałości istnienia drzewostanów i możliwości ich przebudów. Wszystkie lasy nadleśnictwa wykorzystywane są przez mieszkańców aglomeracji dla codziennego
wypoczynku, uprawiania aktywności ruchowej i rekreacji, nie tylko wskazany we wniosku obszar. W ramach kategorii 6.1. na wnioskowanym obszarze uwzględniono miejsca kultu religijnego w postaci kaplicy św. Huberta, pamiątkowego krzyża oraz kapliczki granitowej”
Moje wskazówki:
– 'Słownik Pojęć FSC’, zawiera katalog wartości ochronnych lasów. Są to:
„Obszary o wysokiej wartości ochronnej High Conservation Value Areas: Strefy i przestrzenie fizyczne posiadające Szczególne Wartości Ochronne i/lub są potrzebne do istnienia i utrzymania Szczególnych Wartości Ochronnych.
Źródło:FSC-STD-01-001 V5-2′
– Szczególne wartości ochronne są to:
„Szczególne Wartości Ochronne (HCV) High Conservation Value (HCV):
HCV 6 – Wartości kulturowe HCV 6 – Cultural values. Miejsca, zasoby, siedliska i krajobrazy o globalnym lub krajowym znaczeniu kulturowym, archeologicznym lub historycznym i/lub istotnym znaczeniu kulturowym, ekologicznym, ekonomicznym lub religijnym/uświęconym dla tradycyjnej kultury lokalnych społeczności lub ludności rdzennej, zidentyfikowane poprzez zaangażowanie tych społeczności lub ludności rdzennej.
Źródło:FSC-STD-01-001 V5-2
Proponowana treść skargi:
„RDLP w Katowicach, BEZPODSTAWNIE odrzuca wniosek o powołanie HCVF6, stosując nieuprawnione argumenty, wykraczające poza przyjęty przez FSC katalog wartości ochronnych lasów oraz przyjęty przez FSC sposób definiowania tych wartości, który przebiega poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych lecz nie poprzez zaangażowanie posiadacza certyfikatu”
2. Otrzymałem od Ciebie załączniki do wniosku o powołanie obszarów HCVF 1.2. Dla HCVF 1.2 wykazałeś gatunki zgodnie z definicją HCVF 1.2
Proponowana treść skargi:
„RDLP Katowice bezpodstawnie i w nieuprawniony sposób, sprzeczny z dokumentem „Kryteria wyznaczania lasów HCVF…”, odrzuca wniosek o ochronę gatunków, których status ochrony i zagrożenia mieszczą się w zamkniętym katalogu zawartym w definicji lasów HCVF 1.2, przyjętej przez FSC”

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”