Obowiązek konsultowania ze społeczeństwem wycinki lasów kategorii HCVF oraz pozostałych [31 marca 2021]

[31 marca 2021]
Obowiązek konsultowania ze społeczeństwem wycinki lasów kategorii HCVF oraz pozostałych.
Nadleśnictwa podlegające certyfikacji w systemie FSC, mają obowiązek konsultować ze społeczeństwem roczne plany gospodarcze we wszystkich lasach HCVF, przy czym nie mają obowiązku ogłaszania takich konsultacji.
Udział społeczeństwa w zarządzaniu lasami jest zagwarantowany przez Zasadę 4 oraz 9, Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce
Zasada 4 Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników
Kryterium 4.4. W procesie planowania i samej działalności są brane pod uwagę wyniki oceny jej oddziaływania na społeczeństwo. Ze stronami, na które dana działalność gospodarcza może mieć bezpośredni wpływ, przeprowadzane są konsultacje.
Wskaźnik 4.4.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni konsultują i dokumentują wszelkie wnioski i prośby zgłaszane przez strony zainteresowane (niezależnie od płci) i odpowiedzi zarządzającego.
Wskaźnik 4.4.3 Zarządzający lasem prowadzi i dokumentuje konsultacje z zainteresowanymi stronami mając na uwadze wartości społeczne, społeczno-ekonomiczne, kulturowe, na które może mieć wpływ sposób i skala działań prowadzonej gospodarki leśnej.
Zasada 9 Zachowanie lasów o szczególnej wartości
Kryterium 9.2. Część konsultacyjna procesu certyfikacyjnego musi skoncentrować się na zidentyfikowanych cechach, świadczących o szczególnej wartości lasu oraz na alternatywnych sposobach ich ochrony.
Wskaźnik 9.2.1. Zarządzający lasami o dużej powierzchni: w celu zidentyfikowania lasów o szczególnej wartości ochronnej prowadzi się konsultacje z miejscowymi stronami zainteresowanymi, uwzględniając przedstawicieli przyrodniczych organizacji pozarządowych.
Wskaźnik 9.2.3. Konsultacje ze stronami zainteresowanymi mają na celu dostosowanie działań gospodarczych do wymogów ochrony wartości tych lasów.

Stanowisko FSC Polska, dotyczące konsultacji społecznych prac gospodarczych w lasach o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF:

Nie ma żadnych przeszkód, aby zainteresowane strony mogły w każdej chwili skomentować plany działań w HCVF. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dopóki plany te nie zostaną określone w okręgach (na następny rok), uwagi te mogą nie spotkać się z merytoryczną reakcją ze strony nadleśnictw, z wyjątkiem informacji, że zostały one zaakceptowane do rozważenia. Nadleśnictwa zbierają takie uwagi i wnioski interesariuszy i odnoszą się do nich podczas tworzenia planów. Mogą również ogłosić pewien okres konsultacji i terminy ich zamknięcia na dany rok (nie jest to bezpośrednio regulowane przez standard FSC, nie narzuca konkretnego kierunku działania). Być może podczas obecnej rewizji standardu FSC, w ramach konsultacji publicznych, kwestia ta będzie regulowana przez Standard Development Group.

Uwagi najlepiej składać jesienią, przed 15 października, kiedy nadleśnictwa przygotowują Plany Gospodarczo- Finansowe (PGF), w których planują cięcia na kolejny rok.
Poniżej przykład uwag, skierowanych do Nadleśnictwa Borki 2 2016 r., w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”