Raport niezgodności (RN) wraz z poleceniami działań korygujących (PDK) i obserwacji (OBS) dla RDLP Katowice [11 kwietnia 2021]

[11 kwietnia 2021]
Piotr Nowak, audytor wiodący firmy NEPCon, przesłał finalną wersję wyników konsultacji społecznych, w tym Raport niezgodności (RN) wraz z poleceniami działań korygujących (PDK) i obserwacji (OBS) dla RDLP Katowice.
Wniosek o działania korygujące:
Nadleśnictwo Katowice:
Las w wydzieleniach 329j i 328i klasyfikowany jest do fitocenozy kwaśnej buczyny niżowej 9110-1, jednak nie został zaklasyfikowany jako las o szczególnej wartości ochronnej HCVF kat. 3.2
Lista wniesionych obserwacji:
OBS:01-21
Nadleśnictwo Sucha:
Zaleca się podejmowanie działań zabezpieczających koryta rzek i potoków przed negatywnym wpływem transportu leśnego i innych prac leśnych
OBS:02/21
Nadleśnictwo Katowice:
W zakresie identyfikacji i zachowania szczególnych wartości ochronnych zaleca się kontynuację współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz korzystanie z wiedzy eksperckiej.
Obserwację sformułowano, ze względu na pojawiające się potrzeby lokalnych społeczności w zakresie ochrony identyfikowanych wartości społecznych i przyrodniczych lasów oraz informacje o potencjalnych celach ochrony przyrody. Zespół audytorów jednomyślnie stwierdził, że brak obupulnego dialogu pomiędzy stronami oraz brak dokładnej informacji i identyfikacji siedlisk (i gatunków) może w przyszłości skutkować ich niedostateczną ochroną na etapie planowania i realizacji działań gospodarczych.

Szanowni państwo.

W załączeniu przesyłamy finalną wersję wyników konsultacji społecznych, wraz ze sformułowanymi na ich podstawie poleceniami działań korygujących i obserwacji dla RDLP Katowice.

Jednocześnie informujemy, że publiczna wersja podsumowania i raportu dostępna będzie po jego zatwierdzeniu w ciągu najdalej 30 dni roboczych na stronie internetowej info.fsc.org w bazie certyfikatów pod rekordem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach NC-FM/COC-016493.

Zachęcamy do współpracy z Nadleśnictwem Katowice, w tym akceptacji zaproszeń do rozmów oraz współpracy z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, panią Lilianą Armatys oraz panem Mirosławem Niebrzydowskim. Proces współpracy ze społeczeństwem jest procesem otwartym i wymagającym obopulnego zrozumienia.

W imieniu zespołu audytorów NEPcon

Pismo od Piotra Nowaka, zamieszczam w Teczce Projektowej Inicjatywy Stowarzyszeń w Mysłowicach.
Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 3.0

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”