Audyt gospodarki leśnej w systemie FSC, przeprowadzony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku [23 kwietnia 2021]

[23 kwietnia 2021]
W dniu wczorajszym zakończył się audyt gospodarki leśnej w systemie FSC, przeprowadzony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przez jednostkę certyfikującą NEPCon
Był to jednocześnie audyt recertyfikacyjny, od którego wyników zależy, czy pomiędzy FSC a RDLP w Białymstoku, zostanie podpisana umowa na kolejne 5 lat.
Uwagi fundacji dotyczyły nieprawidłowości, jakie wykryliśmy w nadleśnictwach podległych RDLP w Białymstoku w latach 2016- 2021. Dotyczyły one wybranych poniżej kwestii: (nie wszystkie informacje mogę tutaj opublikować)
  • Nadleśnictwo Giżycko: 7 uwag (28 załączników), dotyczących przede wszystkim kwestii nieprawidłowości po stronie Nadleśnictwa -Forest Management Unit (FMU) i RDLP – Certificate Holder (CH) dotyczących powołania HCVF 6 w Lesie Miejskim koło Giżycka.
  • Nadleśnictwo Borki: 11 uwag (26 załączników), dotyczących:
a) sposobu przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Strategic Environmental Assessment (SEA) planu urządzenia lasu;
b) sposobu zatwierdzenia planu urządzenia lasu na lata 2009- 2019;
c) znacznej szkodzie w środowisku, jak nastąpiła w wyniku dopuszczenia planu do realizacji bez uwzględnienia przez CH wymogów stawianych w procedurze SEA, wyłączenia najcenniejszych lasów z gospodarki leśnej;
d) kwestie kompetencji i niezależności ekspertów technicznych pojawiających na audytach w latach 2015- 2020, którzy podważają stanowiska rządowej instytucji : Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz polskie prawo stanowione w kwestii ochrony gatunkowej;
e) kwestie nieprawidłowości związanej z brakiem powoływania obszarów HCVF 1.2 w siedliskach gatunków kluczowych (Focal species);
f) kwestie interwencji Polskiego Towarzystwa Botanicznego wobec planów zniszczenia siedlisk i zabicia okazów gatunków kluczowych (Focal species);
g) 2 uwagi dotyczące matactwa dokonanego przez jednostkę certyfikującą SGS Polska, podczas wcześniejszych audytów okresowych;
h) 1 uwaga dotycząca matactwa po stronie CH, dotyczące tuszowania znacznej szkody w środowisku;
i) kwestia interwencji Komisji Europejskiej w sprawie Nadleśnictwa Borki
j) sposobu procedowania oceny oddziaływania na środowisko Strategic Environmental Assessment (SEA) planu urządzenia lasu na lata 2020- 2029
  • Nadleśnictw Puszczy Białowieskiej: w kwestii łamania przez CH, prawa międzynarodowego i polskiego prawa stanowionego;
  • 28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP Białystok, w kwestii przestrzegania wymogów administracyjnych; pomijania przez poszczególne nadleśnictwa polecenia stawianego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku, dotyczącego obowiązku wydania przez nadleśniczych zarządzenia w sprawie ochrony bioróżnorodności;
  • Kwestie wycinki drzew dziuplastych, udokumentowane przez organizacje społeczne w latach 2015- 2020;
  • Kwestie matactwa i przerzucania odpowiedzialności z posiadacza certyfikatu CH, na podmioty nie podlegające certyfikacji np. RDOŚ, samorządy- dokonywane podczas wcześniejszych audytów okresowych;
  • Kwestie trwającej od 2016 r. nieprawidłowości, złej klasyfikacji siedlisk przyrodniczych do niewłaściwej kategorii HCVF 3.2 lub 4.1, o niższym rygorze ochronnym w stosunku do wymaganej HCVF 3.1, co umożliwia ingerencję w procesy naturalne i prowadzenie zabiegów hodowlanych w siedliskach skrajnie rzadkich i ginących.
Tuż przed audytem, odbyły się konsultacje z audytorem wiodącym w Urzędzie Gminy Giżycko oraz z pozostałymi stronami zaangażowanymi- w Lesie Miejskim koło Giżycka. W trakcie spotkań konsultacyjnych omówiono część uwag i wyjaśniono wiele niezrozumiałych kwestii.
Harmonogram audytów jednostki certyfikującej SGS Polska:
20-23 kwietnia- RDLP Gdańsk
Czerwiec- RDLP Olsztyn
Lipiec- RDLP Szczecinek
Sierpień- RDLP Piła
Wrzesień – RDLP Zielona Góra
Październik – RDLP Toruń
Listopad – RDLP Kraków
Harmonogram audytów jednostki certyfikującej NEPCon:
Październik – Listopad – RDLP Wrocław
Marzec – RDLP Katowice

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”