Czy nadleśnictwa certyfikowane w systemie FSC, mają obowiązek zmienić plany gospodarcze w wyniku żądań społeczności lokalnej zaprzestania wyrębu lasu? [1 kwietnia 2021]

[1 kwietnia 2021]
Czy nadleśnictwa certyfikowane w systemie FSC, mają obowiązek zmienić plany gospodarcze w wyniku żądań społeczności lokalnej zaprzestania wyrębu lasu?
Zgodnie z treścią Zasady 7 Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, zarządca lasu dokonuje uaktualnienia planu gospodarowania, według obowiązujących w kraju procedur oraz z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań leśnych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych
7.2. Należy dokonywać okresowych rewizji planu gospodarowania tak, by możliwym było włączenie wyników monitoringu, nowych informacji naukowych i technicznych oraz reagowanie na zmieniające się warunki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne
7.2.1. Plan gospodarowania(i/lub roczny plan gospodarczy) jest poddawany uaktualnieniu lub dostosowaniu regularnie, w okresie nie dłuższym niż 10 lat.
7.2.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni: uaktualnienia planu gospodarowania dokonywane są według obowiązujących w kraju procedur oraz uwzględniają zmieniające się uwarunkowania leśne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
Ponadto, Zasada 8 'Monitorowanie i ocena’, nakłada obowiązek na nadleśnictwa, monitorowania środowiskowego i społecznego oddziaływania procesu pozyskiwania drewna i innych prac.
8.2.1. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni posiadają wdrożony plan monitoringu, który pozwala na obserwowanie zmian:
a) tempa przyrostu, odnowienia, składu gatunkowego i struktury wiekowej zasobów leśnych,
b) gospodarczego pozyskania niedrzewnych produktów leśnych, takich jak nasiona, sadzonki, zwierzyna łowna, stroisz i choinki,
c) zmian środowiskowych, wpływających na florę, faunę, glebę, zasoby wodne (erozja, gradacje szkodników, gatunki inwazyjne, miejsca gniazdowania zagrożonych gatunków ptaków), patrz punkt 6.2.1.,
d) społeczno-gospodarczych aspektów (koszty gospodarki leśnej, ilości wszystkich pozyskiwanych produktów, zmiany relacji i warunków społecznych i pracowniczych),
e) zidentyfikowanych obszarów leśnych o szczególnych walorach ochronnych (kryterium 9, HCV).
Dane z monitoringu, leśnicy mają obowiązek wykorzystać w procesie wdrażania i rewizji planu gospodarowania
8.4. Wyniki monitoringu zostaną włączone w proces wdrażania i rewizji planu gospodarowania.
8.4.1. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni: dane zebrane podczas monitoringu wymaganego według wskaźnika 8.2.1 brane są pod uwagę podczas uaktualnienia planu gospodarowania

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”