Plan szkoleń indywidualnych – Danuta Nowak [12 maja 2021]

[12 maja 2021]
Plan szkoleń indywidualnych – Danuta Nowak
17 maja – Szkolenie teoretyczne
16.00 – Wykorzystanie Standardu FSC w działaniach strażniczych (1h.)
17.00 – Mapy leśne, opisy taksacyjne i tabele Banku Danych o Lasach. Analiza informacji potrzebnych do ochrony lasu (2h.)
19.00 – Zakończenie
18 maja – Szkolenie teoretyczne i praktyczne
8.00 – Działanie i administrowanie platformą ARCGIS Online. (1.h)
9.00 – Wspólne budowanie „Bazy danych wartości przyrodniczych” w programie QGIS (2h.)
11.00 – Wyjście w teren: Rozpoznawanie wartości przyrodniczych lasu (gatunki, siedliska, lasy referencyjne, lasy HCVF, lasy ochronne, drzewa biocenotyczne, uroczyska i ostoje bioróżnorodności) (3h.)
14.00 – Omówienie scenariuszy ochrony lasu (1.h)
Aktualizacja Teczki Projektowej Danuty Nowak do wersji 2.4
-dodano do folderu “6_WSPARCIE W PROJEKCIE” > “1_PLAN WSPARCIA” > “2_DRUGA WIZYTA”- plik o nazwie “Druga wizyta- plan szkoleń indywidualnych”.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny

 

Projekt pn. „Wsparcie i profesjonalizacja ruchów obywatelskich walczących o swój las finansowany z grantu LUSH Charity”