Uwagi do projektu nowego Standardu FSC [21 września 2021]

[21 września 2021]
Uwagi do projektu nowego Standardu FSC
Poniżej uwagi złożone przez Fundację Las Naturalny, w ramach konsultacji publicznych projektu nowego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.
W Grupie opracowującej Standard są 3 osoby z organizacji przyrodniczych:
  • Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników)
  • Radosław Michalski (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze)
  • Dariusz Gatkowski (WWF)
I.
4.2.4. Dobrowolna, uprzednia i świadoma zgoda* jest udzielana przez społeczność lokalną* na etapie tworzenia planu gospodarowania*, dotyczącego działań gospodarczych mających wpływ na ich zidentyfikowane prawa, poprzez proces obejmujący:
1) informowanie społeczności lokalnych* o prawach i obowiązkach związanych z zasobami oraz o wartości, w ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym wymiarze, zasobów co do których udokumentowane lub zmapowane zostały ich prawa (zgodnie z ze wskaźnikiem 4.1.2)
2) informowanie społeczności lokalnych* o ich prawie do wstrzymania lub modyfikacji zgody na proponowane działania gospodarcze do zakresu koniecznego do ochrony ich praw i zasobów; i
3) udostępnianie informacji społecznościom lokalnym* o bieżących i planowanych działaniach w zakresie gospodarki leśnej. (Adaptacja IGI nr 4.2.4)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
[4.2.4. Dobrowolna, uprzednia i świadoma zgoda* jest udzielana przez społeczność lokalną* na etapie tworzenia planu gospodarowania*, rocznych planów gospodarowania, , dotyczącego działań gospodarczych mających wpływ na ich zidentyfikowane prawa, poprzez proces obejmujący:]
II.
4.7.3. W przypadku zaobserwowania lub odkrycia nowych miejsc o specjalnym znaczeniu kulturowym, ekologicznym, gospodarczym, religijnym, czy duchowym, działania gospodarcze na obszarze mogącym mieć bezpośredni wpływ na w/w miejsca o specjalnym znaczeniu zostają wstrzymane, do czasu uzgodnienia z zainteresowaną społecznością środków ochronnych zgodnych z przepisami prawa lokalnego i krajowego* jeśli takie prawa występują. (Adaptacja IGI nr 4.7.3)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
4.7.3. W przypadku zaobserwowania lub odkrycia nowych miejsc o specjalnym znaczeniu kulturowym, ekologicznym, gospodarczym, religijnym, czy duchowym, działania gospodarcze na obszarze mogącym mieć bezpośredni wpływ na w/w miejsca o specjalnym znaczeniu zostają wstrzymane, do czasu uzgodnienia z zainteresowaną społecznością środków ochronnych, (w tym zaniechania lub ograniczenia działań gospodarczych), zgodnych z przepisami prawa lokalnego i krajowego* jeśli takie prawa występują.
III.
6.4.1. Zidentyfikowane są występujące lub mogące występować w Jednostce Gospodarowania* gatunki rzadkie* i zagrożone* ujęte na aktualnych Czerwonych Listach lub w aktualnych Czerwonych Księgach, gatunki chronione oraz gatunki CITES (gdzie ma to zastosowanie). Miejsca występowania i siedliska tych gatunków są rozpoznane z uwzględnieniem wykorzystania najlepszych dostępnych informacji*. (Adaptacja IGI nr 6.4.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
6.4.1. Zidentyfikowane są występujące lub mogące występować w Jednostce Gospodarowania* gatunki rzadkie* i zagrożone*, [*gatunki kluczowe] ujęte na aktualnych Czerwonych Listach lub w aktualnych Czerwonych Księgach, gatunki chronione, [bioindykatory lasów puszczańskich] [wskaźniki lasów puszczańskich] [wskaźniki lasów rodzimych] oraz gatunki CITES (gdzie ma to zastosowanie). Miejsca występowania i siedliska tych gatunków są rozpoznane z uwzględnieniem wykorzystania najlepszych dostępnych informacji* [oraz wiedzy eksperckiej]. [Każda Jednostka gospodarowania wchodząca w skład Organizacji ma obowiązek korzystania z wiedzy eksperckiej 'Organizacji przyrodniczych’ przy identyfikacji występowania gatunków rzadkich, gatunków zagrożonych i gatunków kluczowych, niezależnie od 'Sporu’ z tymi organizacjami przyrodniczymi]. (Adaptacja IGI nr 6.4.1)
W każdej 'Jednostce gospodarowania’ powinny być też zidentyfikowane gatunki kluczowe, które z definicji definiują zasięg cech las, jakie mają zostać spełnione, jeśli krajobraz ten ma spełniać wymagania występujących tam gatunków.
Ponadto, 'Spór’ nie może ograniczać wymiany informacji pomiędzy stronami 'Sporu’ w zakresie posiadanych baz danych. Przykładem jest niecertyfikowana RDLP Krosno (sytuacja sporna zbadana dogłębnie przez naszą fundację w sierpniu 2021r., poprzez rozmowy z przedstawicielami RDLP Krosno i Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze), gdzie 'Spór’ dotyczący dużej ilości gatunków rzadkich, gatunków zagrożonych oraz gatunków kluczowych rozbija się o podważanie potrzeby ich ochrony przez RDLP Krosno w wyniku tak dużej ich ilości. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w wyniku deklaracji RDLP Krosno niezastosowania się do ochrony gatunków rzadkich, zagrożonych i kluczowych oraz ich siedlisk, nie przekazuje swojej bazy danych dla RDLP Krosno.
’Organizacja’ od wielu lat nie przystępuje do obiegania się o certyfikat.
Wniesienie proponowanych poprawek, może utorować drogę do przywrócenia RDLP Krosno certyfikatu FSC FM.
’Spór’ pomiędzy 'Jednostkami gospodarowania’ a 'Organizacjami przyrodniczymi’ jest w Polsce częsty (7 'Organizacji’) i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wskaźnika 6.4.1
IV.
6.4.2. Zidentyfikowane są potencjalne skutki działań gospodarczych na rzadkie* i zagrożone gatunki*, ich stan ochrony* i siedliska*. Działania gospodarcze są modyfikowane w celu: uniknięcia negatywnych skutków, zachowania lub polepszenia stanu tych gatunków. (Adaptacja IGI nr 6.4.2)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
6.4.2. [W 'Jednostkach gospodarowania’ podlegających 'Organizacji’], zidentyfikowane są potencjalne skutki działań gospodarczych na rzadkie* i zagrożone gatunki*, ich stan ochrony* i siedliska*. Działania gospodarcze są modyfikowane w celu: uniknięcia negatywnych skutków, zachowania lub polepszenia stanu tych gatunków. (Adaptacja IGI nr 6.4.2)
W kontekście dotychczasowej metodyki audytowania, przy nie wykazaniu kryterium 'Ryzyka’ przez zespół audytowy (brak 'Najlepszych dostępnych informacji’ lub/oraz ograniczony czas audytu), związanego z obecnością danej grupy gatunków rzadkich i kluczowych tylko w jednej 'Jednostce gospodarowania’ (czyt. FMU) – te kryterium dalej umożliwia zabijanie, okaleczanie i niszczenie… na poziomie jednej 'Jednostki gospodarowania’ – pod warunkiem że Organizacja wykaże, iż w skali całej Organizacji ten proceder jest incydentalny.
Tym samym proceder niszczenia i zabijania 'Gatunków rzadkich’ i 'Gatunków kluczowych’ i ich 'Siedlisk’ pomimo zniszczenia 'Ostoi’, nie będą przedmiotem wniesienia PDK przez zespół audytowy, który w skali całej 'Organizacji’ będzie w stanie tylko potwierdzić zgodność prowadzonej gospodarki leśnej ze wskaźnikiem 6.4.4]
Mamy liczne dowody na takie traktowanie procederu zabijania i niszczenia siedlisk gatunków chronionych przez zespoły audytowe kluczowych jednostek certyfikujących (dane z lat 2015- 2021), co było przedmiotem bezskutecznych skarg rozpatrywanych w latach 2016- 2020 przez SGS Qualifor, ASI oraz FSC w Bonn. System certyfikacji i audytowania działa źle, obejmując rozpatrywanie niezgodności wobec rzadkich i kluczowych gatunków tylko w zgeneralizowanym obszarze całej 'Organizacji’ poprzez kryterium Skali, Ryzyka i Powtarzalności- jakie biorą pod uwagę zespoły audytowe, korzystając z aktualnych procedur audytowania.
V.
6.4.3. Gatunki rzadkie* i zagrożone* oraz gatunki objęte ochroną gatunkową są chronione, przez bezpośrednią ochronę przed zniszczeniem, zapewnienie im siedlisk odpowiedniej jakości i odpowiednich warunków do bytowania, rozrodu, rozmnażania się, odpoczynku, zimowania, przemieszczana się i migracji. (Adaptacja IGI 6.4.3)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
„6.4.3. Gatunki rzadkie* i zagrożone* oraz gatunki objęte ochroną gatunkową są chronione przez [każdą[ [Jednostkę gospodarowania], przez bezpośrednią ochronę przed zniszczeniem, zapewnienie im siedlisk odpowiedniej jakości i odpowiednich warunków do bytowania, rozrodu, rozmnażania się, odpoczynku, zimowania, przemieszczana się i migracji.”
W kontekście dotychczasowej metodyki audytowania, przy nie wykazaniu kryterium 'Ryzyka’ przez zespół audytowy (brak 'Najlepszych dostępnych informacji’ lub/oraz ograniczony czas audytu), związanego z obecnością danej grupy gatunków rzadkich i kluczowych tylko w jednej 'Jednostce gospodarowania’ (czyt. FMU) – te kryterium dalej umożliwia zabijanie, okaleczanie i niszczenie… na poziomie jednej 'Jednostki gospodarowania’ – pod warunkiem że Organizacja wykaże, iż w skali całej Organizacji ten proceder jest incydentalny.
Tym samym proceder niszczenia i zabijania 'Gatunków rzadkich’ i 'Gatunków kluczowych’ i ich 'Siedlisk’ pomimo zniszczenia 'Ostoi’, nie będą przedmiotem wniesienia PDK przez zespół audytowy, który w skali całej 'Organizacji’ będzie w stanie tylko potwierdzić zgodność prowadzonej gospodarki leśnej ze wskaźnikiem 6.4.4]
Mamy liczne dowody na takie traktowanie procederu zabijania i niszczenia siedlisk gatunków chronionych przez zespoły audytowe kluczowych jednostek certyfikujących (dane z lat 2015- 2021) co było przedmiotem bezskutecznych skarg rozpatrywanych w latach 2026- 2020 przez SGS Qualifor, ASI oraz FSC w Bonn. System certyfikacji i audytowania działa źle, obejmując rozpatrywanie niezgodności wobec rzadkich i kluczowych gatunków tylko w zgeneralizowanym obszarze całej 'Organizacji’ poprzez kryterium Skali, Ryzyka i Powtarzalności- jakie biorą pod uwagę zespoły audytowe, korzystając z aktualnych procedur audytowania.
VI.
6.4.4. Organizacja* zapobiega na swoim terenie:
– zabijaniu, okaleczaniu, chwytaniu, niszczeniu jaj, pozyskiwaniu, zbieraniu, niszczeniu i pogarszaniu stanu siedlisk i ostoi, niszczeniu i pogarszaniu jakości schronień, uniemożliwianiu dostępu do schronień, umyślnemu płoszeniu lub niepokojeniu, pogarszaniu warunków życia dziko żyjących zwierząt należących do gatunków rzadkich, zagrożonych lub objętych ochroną gatunkową;
– niszczeniu, zrywaniu, uszkadzaniu, pozyskiwaniu, zbieraniu, niszczeniu siedlisk i ostoi, pogarszaniu warunków życia dziko rosnących roślin i grzybów (w tym porostów) należących do gatunków rzadkich, zagrożonych lub objętych ochroną gatunkową. (Adaptacja IGI nr 6.4.4)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
„6.4.4. Jednostki gospodarowania* (FMU) wchodzące w skład 'Organizacji’ zapobiegają na swoim terenie:”
W kontekście dotychczasowej metodyki audytowania, przy nie wykazaniu kryterium 'Ryzyka’ przez zespół audytowy (brak 'Najlepszych dostępnych informacji’ lub/oraz ograniczony czas audytu), związanego z obecnością danej grupy gatunków rzadkich i kluczowych tylko w jednej 'Jednostce gospodarowania’ (czyt. FMU) – te kryterium dalej umożliwia zabijanie, okaleczanie i niszczenie… na poziomie jednej 'Jednostki gospodarowania’ – pod warunkiem że Organizacja wykaże, iż w skali całej Organizacji ten proceder jest incydentalny.
Tym samym proceder niszczenia i zabijania 'Gatunków rzadkich’ i 'Gatunków kluczowych’ i ich 'Siedlisk’ pomimo zniszczenia 'Ostoi’, nie będzie przedmiotem wniesienia PDK przez zespół audytowy, który w skali całej 'Organizacji’ będzie w stanie tylko potwierdzić zgodność prowadzonej gospodarki leśnej ze wskaźnikiem 6.4.4]
Mamy liczne dowody na takie traktowanie procederu zabijania i niszczenia siedlisk gatunków chronionych przez zespoły audytowe kluczowych jednostek certyfikujących (dane z lat 2015- 2021) co było przedmiotem bezskutecznych skarg rozpatrywanych w latach 2016- 2020 przez SGS Qualifor, ASI oraz FSC w Bonn. System certyfikacji i audytowania działa źle, obejmując rozpatrywanie niezgodności wobec rzadkich i kluczowych gatunków tylko w zgeneralizowanym obszarze całej 'Organizacji’ poprzez kryterium Skali, Ryzyka i Powtarzalności- jakie biorą pod uwagę zespoły audytowe korzystając z aktualnych procedur audytowania.
VII.
6.5.1. Najlepsze dostępne informacje* służą do identyfikacji rodzimych ekosystemów*, które istnieją lub istniałyby w warunkach naturalnych* na terenie Jednostki Gospodarowania*. (Przyjęcie IGI nr 6.5.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
[6.5.1. Najlepsze dostępne informacje* służą do identyfikacji rodzimych ekosystemów*, które istnieją lub istniałyby w warunkach naturalnych* na terenie Jednostki Gospodarowania* przy wykorzystaniu roślinności potencjalnej.]
VIII.
6.6.3. Gospodarka leśna utrzymuje, rozwija lub przywraca* cechy siedliskowe* związane z rodzimymi ekosystemami*, w celu wspierania różnorodności naturalnie występujących gatunków i ich różnorodności genetycznej. (Przyjęcie IGI nr 6.6.3)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
6.6.3. Gospodarka leśna utrzymuje, rozwija lub przywraca* cechy siedliskowe* związane z rodzimymi ekosystemami*, [*gatunkami kluczowymi], [bioindykatorami lasów puszczańskich], [wskaźnikami lasów puszczańskich] [ wskaźnikami lasów rodzimych] w celu wspierania różnorodności naturalnie występujących gatunków i ich różnorodności genetycznej.
Gatunki kluczowe z definicji Słownika Pojęć FSC, wymagają cech siedliskowych, które muszą być obecne. Pominięcie ich w tym wskaźniku jest rażące. Gatunki wskaźnikowe lasów puszczańskich, często tożsame z gatunkami kluczowymi pod względem wymaganych cech siedliskowych lecz czasem o niższej randze ochrony prawnej, także wymagają obecności cech siedliska, bez których nie są w stanie istnieć.
IX.
6.8.1. Utrzymywane są właściwe dla lokalnego krajobrazu*: naturalna mozaika zbiorowisk roślinnych i zróżnicowanie faz rozwojowych drzewostanów. (Adaptacja IGI nr 6.8.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
[6.8.1. Utrzymywane są właściwe dla lokalnego krajobrazu*: naturalna mozaika zbiorowisk roślinnych i zróżnicowanie faz rozwojowych drzewostanów. Do oceny mozaiki zbiorowisk roślinnych wykorzystuje się roślinność potencjalną, która naturalnie występowałaby na terenie Jednostki gospodarowania.]
Czym jest naturalna mozaika zbiorowisk roślinnych i zróżnicowanie faz rozwojowych – jest zdefiniowane przez Mapę roślinności potencjalnej: https://www.igipz.pan.pl/Roslinnosc-potencjalna-zgik.html
X.
6.8.2. Tam, gdzie nie zostały utrzymane, właściwe dla lokalnego krajobrazu*: naturalna mozaika zbiorowisk roślinnych i zróżnicowanie faz rozwojowych drzewostanów, są one przywracane*. (Adaptacja IGI nr 6.8.2)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
6.8.2. Tam, gdzie nie zostały utrzymane, właściwe dla lokalnego krajobrazu*: naturalna mozaika zbiorowisk roślinnych i zróżnicowanie faz rozwojowych drzewostanów, są one przywracane* [w oparciu o roślinność potencjalną, która naturalnie występowałaby na terenie Jednostki gospodarowania.]
XI.
6.9.1. Nie ma przekształcenia lasu rodzimego* na plantacje* ani przekształcenia lasów rodzimych* na nieleśne formy użytkowania terenu, ani przekształcania plantacji* na terenach bezpośrednio przekształconych z lasów rodzimych* na obszary nieleśne, z wyjątkiem przypadków, gdy przekształcenie:
1) dotyczy bardzo ograniczonej części* Jednostki Gospodarowania*, oraz
2) przekształcenie zapewni wyraźne, znaczące, dodatkowe, bezpieczne, długoterminowe korzyści w zakresie ochrony* w Jednostce Gospodarowania* ; i
3) nie niszczy, ani nie zagraża szczególnym wartościom ochronnym* ani żadnym siedliskom lub zasobom niezbędnym do zachowania lub wzmocnienia tych szczególnych wartości ochronnych*. (Przyjęcie IGI 6.9.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
6.9.1. Nie ma przekształcenia lasu rodzimego* na plantacje* ani przekształcenia lasów rodzimych* na nieleśne formy użytkowania terenu, ani przekształcania plantacji* na terenach bezpośrednio przekształconych z lasów rodzimych* na obszary nieleśne, z wyjątkiem przypadków, gdy przekształcenie:
[ 1) nie przekształcenia cech siedlisk, które muszą być obecne, jeśli krajobraz ten ma spełniać wymagania występujących w nim gatunków kluczowych oraz [bioindykatorów lasów puszczańskich], [wskaźników lasów puszczańskich], [wskaźników lasu rodzimego]]
2) dotyczy bardzo ograniczonej części* Jednostki Gospodarowania*, oraz
3) przekształcenie zapewni wyraźne, znaczące, dodatkowe, bezpieczne, długoterminowe korzyści w zakresie ochrony* w Jednostce Gospodarowania* ; i
4) nie niszczy, ani nie zagraża szczególnym wartościom ochronnym* ani żadnym siedliskom lub zasobom niezbędnym do zachowania lub wzmocnienia tych szczególnych wartości ochronnych*. (Przyjęcie IGI 6.9.1)
XII.
7.4.1. Plan gospodarowania* jest przeglądany i aktualizowany okresowo w celu włączenia:
1) Wyników monitorowania, w tym wyników audytów certyfikacyjnych;
2) Wyników ewaluacji;
3) Wyników zaangażowania* interesariuszy;
4) Nowych informacji naukowych i technicznych, oraz
5) Zmieniających się warunków środowiskowych, społecznych lub ekonomicznych.
Zarządzający lasami uaktualnia plany gospodarowania* według obowiązujących w kraju procedur oraz uwzględnia zmieniające się uwarunkowania leśne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. (Adaptacja IGI nr 7.4.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
Zarządzający lasami uaktualnia [roczne] plany gospodarowania* według obowiązujących w kraju procedur oraz uwzględnia zmieniające się uwarunkowania leśne, środowiskowe ekonomiczne [oraz oczekiwania społeczne wobec rocznych planów gospodarowania]
XIII.
7.5.1. Podsumowanie planu gospodarowania* w formacie zrozumiałym dla stron zainteresowanych*, łącznie z mapami, jest publicznie dostępne* w internecie bez żadnych kosztów. (Adaptacja IGI nr 7.5.1).
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
7.5.1. Podsumowanie planu gospodarowania* oraz [Rocznych planów gospodarowania, w tym Prowizorium Planu Gospodarczo Finansowego w zakresie pozyskania drewna przed jego zatwierdzeniem] w formacie zrozumiałym dla stron zainteresowanych*, łącznie z mapami, jest publicznie dostępne* w internecie bez żadnych kosztów. (Adaptacja IGI nr 7.5.1).
’Jednostki gospodarowania’ przygotowując Plany Gospodarczo Finansowe (PGF) dotychczas dosyć dobrowolnie publikowały/ niepublikowały/robiły to nieregularnie- treść planów gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna.
Proponujemy wprowadzenie obowiązku zamieszczania prowizorium PGF (w części dotyczącej pozyskania drewna) w IV kwartale roku poprzedzającego kolejny rok, dla którego sporządzono prowizorium.
Proponujemy wprowadzenie obowiązku zamieszczenia PGF (w części dotyczącej pozyskania drewna) w I kwartale roku obowiązywania PGF
XIV.
7.5.2. Istotne elementy planu gospodarowania*, z wyłączeniem informacji niejawnych* są dostępne dla zaangażowanych stron* na żądanie, po kosztach skopiowania i przygotowania. (Przyjęcie IGI nr 7.5.2)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
’Jednostki gospodarowania’ przygotowując Plany Gospodarczo Finansowe (PGF) dotychczas dosyć dobrowolnie publikowały/ niepublikowały/robiły to nieregularnie- treść planów gospodarczych związanych z pozyskaniem drewna.
Proponujemy wprowadzenie obowiązku zamieszczania prowizorium PGF (w części dotyczącej pozyskania drewna) w IV kwartale roku poprzedzającego kolejny rok, dla którego sporządzono prowizorium.
Proponujemy wprowadzenie obowiązku zamieszczenia PGF (w części dotyczącej pozyskania drewna) w I kwartale roku obowiązywania PGF
XV.
7.6.2. Kulturowo odpowiednie* zaangażowanie* służy do dotarcia do grup docelowych, które zapewnia zainteresowanym i/lub zaangażowanym stronom* udział w planowaniu gospodarowania poprzez m.in.:
1) Określenie odpowiednich przedstawicieli i punktów kontaktowych (w tym, w razie potrzeby, lokalnych instytucji, organizacji i władz);
2) Ustalenie wzajemnie uzgodnionych kanałów komunikacyjnych pozwalających na przepływ informacji w obu kierunkach;
3) Zapewnienia protokołowania wszystkich spotkań, wszystkich omawianych punktów i wszystkich osiągniętych porozumień;
4) Upewnienia się, że treść protokołów ze spotkań została udostępniona uczestnikom spotkania, aby mogli wnieść ewentualne pisemne uwagi do protokołu w określonym terminie. Pisemne uwagi będą stanowić załącznik do zatwierdzonego protokołu.
5) Zapewnienia, że rezultaty wszystkich działań związanych z kulturowo odpowiednim* zaangażowaniem* są dzielone z zaangażowanymi stronami*. (Adaptacja IGI nr 7.6.2)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
7.6.2. Kulturowo odpowiednie* zaangażowanie* służy do dotarcia do grup docelowych, które zapewnia zainteresowanym i/lub zaangażowanym stronom* udział w planowaniu gospodarowania [w cyklach rocznych planów gospodarowania] poprzez m.in.:
[6) Zapewnienia, że postulaty stron zaangażowanych dotyczące rocznych planów gospodarowania będą miały odzwierciedlenie w tych planach]
XVI.
7.6.3. Wszystkie strony* mają możliwość udziału w odpowiednim kulturowo* zaangażowaniu* w procesy monitorowania i planowania działań gospodarczych. (Adaptacja IGI nr 7.6.3)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
[Zapewnienia, że postulaty stron zaangażowanych dotyczące rocznych planów gospodarowania będą miały odzwierciedlenie w tych planach]
XVII.
9.1.1. Zarządzający lasami o dużej* i średniej powierzchni* posiadają pisemne procedury identyfikowania szczególnych wartości ochronnych* Kategorii 1-6, zgodnie z Kryterium* 9.1, i wyznaczania obszarów o szczególnych wartościach ochronnych*. Identyfikacja ta dokonana jest przy użyciu najlepszych dostępnych informacji*. (Adaptacja IGI nr 9.1.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
9.1.6. Kategorię 6 identyfikuje społeczność lokalna lub ludność rdzenna w oparciu o najlepsze dostępne informacje w porozumieniu z samorządem lokalnym. Jednostka gospodarowania zatwierdzają zidentyfikowane w ten sposób obszary. Obszary zidentyfikowane przez społeczność lokalną przy użyciu najlepszych dostępnych informacji w porozumieniu z samorządem lokalnym, mogą stanowić więcej niż 'Bardzo ograniczoną część’
XVIII.
9.1.4. Identyfikując szczególne wartości ochronne* i obszary o szczególnych wartościach ochronnych*, wykorzystuje się wyniki z kulturowo odpowiedniego zaangażowania* wszystkich stron*. (Adaptacja IGI nr 9.1.3)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
Identyfikacja ta dokonana jest również przy użyciu wszystkich dostępnych najlepszych dostępnych informacji.
XIX.
9.2.1. Zagrożenia dla szczególnych wartości ochronnych* są identyfikowane za pomocą najlepszych dostępnych informacji*. (Przyjęcie IGI nr 9.2.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
[9.2.1. Zagrożenia dla szczególnych wartości ochronnych* są identyfikowane za pomocą najlepszych dostępnych informacji* oraz w przypadku kategorii 6, według opinii zaangażowanych stron i społeczności lokalnej, która zidentyfikowała obszary kategorii 6 przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych informacji w porozumieniu z samorządem lokalnym.]
XX.
9.2.2. Wszystkie strony* mają ciągłą możliwość przekazywania informacji i wniosków dotyczących szczególnych wartości ochronnych* i sposobów ich ochrony. (Wskaźnik dodany)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
9.2.2. Wszystkie strony* mają ciągłą możliwość przekazywania informacji i wniosków dotyczących szczególnych wartości ochronnych* i sposobów ich ochrony. (Wskaźnik dodany). Wnioski wszystkich stron, są uwzględniane w rocznych planach gospodarczych Jednostek Gospodarowania.
XXI.
9.2.3. Strategie zarządzania i działania opracowywane są w celu utrzymania lub wzmocnienia zidentyfikowanych szczególnych wartości ochronnych* i utrzymania powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych*, uwzględniając skalę, intensywność i ryzyko* prowadzonych działań gospodarczych. (Adaptacja IGI nr 9.2.2)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
9.2.3. Strategie zarządzania i działania opracowywane są w celu utrzymania lub wzmocnienia zidentyfikowanych szczególnych wartości ochronnych* i utrzymania powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych*, uwzględniając skalę, intensywność i ryzyko* prowadzonych działań gospodarczych. Strategie zarządzania i działania dotyczące szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6, uwzględniają wolę 'społeczności lokalnej’ oraz 'stron zaangażowanych’ biorące udział w definiowaniu szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6 (Adaptacja IGI nr 9.2.2)
XXII.
9.3.1. Wdrażane są strategie i działania, które utrzymują lub ulepszają szczególne wartości ochronne* i obszary o szczególnych wartościach ochronnych*. (Adaptacja IGI nr 9.3.1)
Uwagi:
Strategie zarządzania i działania dotyczące szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6, przed ich wdrożeniem, uwzględniają wolę 'społeczności lokalnej’ oraz 'strony zaangażowane’ biorące udział w definiowaniu szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6
XXIII.
9.3.3. Zarządzający lasami o dużej powierzchni*: strategie zarządzania i działania służące utrzymaniu lub poprawie szczególnych wartości ochronnych* i powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych* są opisane w publicznie dostępnym* podsumowaniu planu gospodarowania*. (Wskaźnik dodany)
Uwagi:
9.3.3. Zarządzający lasami o dużej powierzchni*: strategie zarządzania i działania służące utrzymaniu lub poprawie szczególnych wartości ochronnych* i powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych* są opisane w publicznie dostępnym* podsumowaniu planu gospodarowania*, rocznych planach gospodarczych. W lasach HCVF 6, strategie zarządzania i działania, są opisane w podsumowaniu rocznego planu gospodarowania, każdorazowo w wyniku uzyskania przez 'Jednostkę Gospodarowania’ woli 'społeczności lokalnej’ oraz 'stron zaangażowanych’ biorących udział w definiowaniu szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6.
XXIV.
Załącznik D: Aktualne Czerwone Listy i Czerwone Księgi, określające gatunki rzadkie i zagrożone, mające zastosowanie na terenie Polski lub jej części, wg stanu na 1 stycznia 2021 r.
Jeśli mają Państwo uwagi, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
ZAŁĄCZNIK I Listy roślin wskaźnikowych dla lasów rodzimych [Bioindykatory lasów puszczańskich] [Wskaźniki lasów puszczańskich] [Wskaźniki lasów rodzimych]:
Porosty:
Mchy:
Rośliny naczyniowe:
XXI.
Sekcja 3.
Przykładowa literatura dla wybranych HCV
Jeśli mają Państwo uwagi, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
Najlepsze Dostępne Informacje odrzucone w całości ze złamaniem 'Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce’ przez 'Zarządcę lasu’ oraz ze złamaniem procedur certyfikacji przez 'Jednostkę certyfikującą’ (NEPCon) w trakcie audytu w 2021 r. w procesie wyznaczania HCVF 6 w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka (Giżycko FMU).

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny