Przydatna interpretacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotycząca prac gospodarczych w strefach ochrony ostoi ptaków [4 października 2021]

[4 października 2021]
Przydatna interpretacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotycząca prac gospodarczych w strefach ochrony ostoi ptaków
Pismo w 2010 r. zostało skierowane przez GDOŚ do:
  • wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
  • wszystkich Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
  1. Należy mieć na względzie by wszelkie działania, w tym prace gospodarcze wykonywane przez Nadleśnictwa w strefie ochrony okresowej poza okresem ochronnym nie miały rozmiarów powodujących niszczenie siedliska gatunku, dla którego utworzono strefę ochrony ostoi.
  2. Mając na uwadze dobro gatunków podlegających ochronie strefowej, mimo braku obowiązku prawnego, za właściwą i pożądaną praktykę uznać należy konsultowanie z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska kwestii związanych z ewentualnymi cięciami rębnymi w strefie ochrony okresowej– również poza wyznaczonym okresem ochronnym dla tej strefy.
  3. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z art. 127 pkt 2 lit. e ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny