Uzupełniające uwagi do projektu nowego Standardu FSC [4 października 2021]

[4 października 2021]
Uzupełniające uwagi do projektu nowego Standardu FSC
Uwagi zostały wysłane w ramach uzupełnienia kwestionariusza online do zbierania danych, który uległ awarii i dostawca usług poinformował FSC Polska oraz Fundację Las Naturalny o możliwości ponownego wysłania uwag, dla tych fragmentów formularza, które uległy uszkodzeniu i nie możliwe jest ich odzyskanie.
  • Uwagi skupiają się na próbie przebicia przez 'nietykalny okres 10- lecia PUL’. W tym celu zostały sformułowane propozycje obligatoryjnego konsultowania 'rocznych planów gospodarowania’, czyli tzw. PGF (Plany Gospodarczo Finansowe), jakie każde nadleśnictwo przygotowuje w IV kwartale bieżącego roku. W każdym PGF jest plan cięć na kolejny rok, ze wskazaniem ilości i lokalizacji planowanych cięć.
  • Uwagi skupiają się na zwiększeniu decyzyjności społeczności lokalnej oraz stron zaangażowanych w powstawanie lasów HCVF 6. W tym celu zostały sformułowane propozycje obligatoryjnego uwzględnienia przez nadleśnictwa woli społeczności lokalnej i stron zaangażowanych w planowaniu strategii i działań dotyczących sposobu gospodarowania, a w szczególności planowanej wycinki drzew w lasach HCVF 6, w cyklach rocznych planów gospodarowania.
Dodatkowe uwagi wysłane do FSC Polska:
XX.
9.2.2. Wszystkie strony* mają ciągłą możliwość przekazywania informacji i wniosków dotyczących szczególnych wartości ochronnych* i sposobów ich ochrony. (Wskaźnik dodany)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
9.2.2. Wszystkie strony* mają ciągłą możliwość przekazywania informacji i wniosków dotyczących szczególnych wartości ochronnych* i sposobów ich ochrony. (Wskaźnik dodany). Wnioski wszystkich stron, są uwzględniane w rocznych planach gospodarczych Jednostek Gospodarowania.
XXI.
9.2.3. Strategie zarządzania i działania opracowywane są w celu utrzymania lub wzmocnienia zidentyfikowanych szczególnych wartości ochronnych* i utrzymania powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych*, uwzględniając skalę, intensywność i ryzyko* prowadzonych działań gospodarczych. (Adaptacja IGI nr 9.2.2)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
9.2.3. Strategie zarządzania i działania opracowywane są w celu utrzymania lub wzmocnienia zidentyfikowanych szczególnych wartości ochronnych* i utrzymania powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych*, uwzględniając skalę, intensywność i ryzyko* prowadzonych działań gospodarczych. Strategie zarządzania i działania dotyczące szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6, uwzględniają wolę 'społeczności lokalnej’ oraz 'stron zaangażowanych’ biorące udział w definiowaniu szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6 (Adaptacja IGI nr 9.2.2)
XXII.
9.3.1. Wdrażane są strategie i działania, które utrzymują lub ulepszają szczególne wartości ochronne* i obszary o szczególnych wartościach ochronnych*. (Adaptacja IGI nr 9.3.1)
Jeśli mają Państwo uwagi lub niniejszy wskaźnik jest niezrozumiały, prosimy o krótki komentarz i ew. propozycje zmian w polu poniżej.
Uwagi:
Strategie zarządzania i działania dotyczące szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6, przed ich wdrożeniem, uwzględniają wolę 'społeczności lokalnej’ oraz 'strony zaangażowane’ biorące udział w definiowaniu szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6.
XXIII.
9.3.3. Zarządzający lasami o dużej powierzchni*: strategie zarządzania i działania służące utrzymaniu lub poprawie szczególnych wartości ochronnych* i powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych* są opisane w publicznie dostępnym* podsumowaniu planu gospodarowania*. (Wskaźnik dodany)
Uwagi:
9.3.3. Zarządzający lasami o dużej powierzchni*: strategie zarządzania i działania służące utrzymaniu lub poprawie szczególnych wartości ochronnych* i powiązanych obszarów o szczególnych wartościach ochronnych* są opisane w publicznie dostępnym* podsumowaniu planu gospodarowania*, rocznych planach gospodarczych. W lasach HCVF 6, strategie zarządzania i działania, są opisane w podsumowaniu rocznego planu gospodarowania, każdorazowo w wyniku uzyskania przez 'Jednostkę Gospodarowania’ woli 'społeczności lokalnej’ oraz 'stron zaangażowanych’ biorących udział w definiowaniu szczególnych wartości ochronnych lasów HCVF 6.

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny