Podstawy prawne kontroli realizowanej przez obywateli, wobec organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska [6 listopada 2021]

[6 listopada 2021]
Poniżej pismo otrzymane od GDOŚ w Warszawie w 2016 r.
Wybrane rekomendacje GDOŚ:
  • zgodnie z art. 61 Konstytucji RP, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne;
  • zasadą przewidzianą w prawie polskim jak i międzynarodowym jest jawność informacji publicznej w tym informacji o środowisku i jego ochronie;
  • organy publiczne są zobowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku, na podstawie art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • kontrola obywatelska, to działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
  • GDOŚ aktywnie udostępnia informacje, dzięki czemu kontrola obywatelska jest sprawowana w sposób bardziej transparentny;
  • GDOŚ i regionalne dyrekcje ochrony środowiska doceniają rolę organizacji pozarządowych w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju;
  • organizacje ekologiczne, które, powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony;
  • kontrola obywatelska nie może zastąpić sądów, które są właściwe do orzekania w sprawach decyzji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawach kontroli decyzji wydawanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

 

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny