BADANIA ARBORYSTYCZNE DRZEW W KARPATACH, ZAGROŻONYCH WYCINKĄ – Grupa aktywistyczna Wilczyce [24 lutego 2022]

[24 lutego 2022]

[Grupa aktywistyczna Wilczyce]

W związku z obiecującymi próbami zaangażowaniem dr inż. Ewy Zaraś – Januszkiewicz z SGGW, do przeprowadzenia wraz ze studentami badań statyki/ kondycji zdrowotnej drzew o rozmiarach pomnikowych wyznaczonych (bądź nie – kwestia do uzgodnienia) do wycinki przez nadleśnictwa Puszczy Karpackiej, proszę o następujące informacje:

  1. Ile drzew chcielibyście zbadać;
  2. Jak powierzchnię w hektarach, proponujecie jako:
  • niezbędne absolutne minimum,
  • oczekiwane minimum.

Jeśli możecie porozumieć się w tej sprawie z Inicjatywą Dzikie Karpaty, to wykorzystajcie tę możliwość.

17 lutego 2021 r. Inicjatywa Dzikie Karpaty otrzymała propozycje dalszych działań, wśród których jest temat dotyczący wycinki drzew o rozmiarach pomnikowych.

Materiały dotyczące Inicjatywy Dzikie Karpaty:

I. Punkty konfliktowe pomiędzy potrzebami przyrody a gospodarką leśną. Strefy ptaków drapieżnych

Otrzymaliście od fundacji dane, które mogą być pomocne w dalszej działalności inicjatywy- granice stref ochrony ptaków drapieżnych zlokalizowane w Nadleśnictwie Krasiczyn oraz Nadleśnictwie Bircza. Są to informacje wrażliwe, niepodlegające upublicznieniu na co wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska udostępniając te dane. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zostały zamieszczone tylko w jednym miejscu- urządzeniu GPS Garmin 62, który jest na wyposażeniu inicjatywy. Leśnicy nie wiedzą, że jesteście w posiadaniu tych danych oraz że zajmujecie się monitorowaniem stref, mogą być nieostrożni i dlatego jest większa szansa na wykrycie przez was wszelkich niezgodności. Prace gospodarcze w strefach: Weryfikacja prac gospodarczych w strefach ochrony okresowej, powinna dotyczyć terminu, lokalizacji i sposobu przeprowadzenia rębni przy uwzględnieniu zasiedlenia gniazda przez parę lęgową. Jeśli prace gospodarcze spowodują opuszczenie gniazda przez ptaki, będziecie mieć niezbite argumenty o szkodliwości działań leśników. Weryfikacja prac gospodarczych w strefach ochrony całorocznej powinna uwzględniać jakiekolwiek próby ingerencji gospodarki leśnej w strefę. Jeśli zobaczycie prace gospodarcze w strefie ochrony całorocznej, należy w trybie niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej sprawdzić, czy leśnicy otrzymali zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na przeprowadzenie prac. Wszelkie przypadki prac gospodarczych w strefach całorocznych należy komunikować opinii publicznej. Monitoring ptaków:Kluczowe jest, żeby zapoznać się z poradnikiem w Teczce Projektowej w folderze 4_POSZUKIWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH > 7_CHRONIONE GATUNKI (stanowiska) > poradnik “Monitoring zwierząt”, gdzie w bardzo przystępny sposób opisano zachowania behawioralne między innymi gatunków ptaków podlegających ochronie strefowej. Z tego poradnika dowiecie się, kiedy przylatują ptaki, w jakim czasie zaczynają swoją aktywność godową i wysiadywanie jaj. Jeśli będziecie mieć pewność, że ptaki są w tym roku zainteresowane strefą a gniazdo jest zasiedlone, wówczas wszelkie argumenty leśników dotyczące słuszności prac gospodarczych w okresie aktywności ptaków, będą łatwe do podważenia. Opuszczona strefa ochrony gniazda, bez obecności ptaków, daje leśnikom argumenty do wykonania prac gospodarczych, nawet w strefie całorocznej. Innym sposobem na sprawdzenie obecności ptaków w strefie i zasiedlenia gniazda, jest nawiązanie kontaktów z lokalnymi ornitologami lub zaprzyjaźnionymi leśnikami. Ponadto w Poradnikach metodycznych ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 znajdziecie obligatoryjne dla leśników metody zarządzania gatunkami ptaków strefowych. Poradniki metodyczne dla trzech gatunków strefowych występujących w Nadleśnictwie Krasiczyn i Bircza, znajdziecie w Teczce Projektowej tutaj: 4_POSZUKIWANIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH > 7_CHRONIONE GATUNKI (stanowiska).

Oczekiwane rezultaty: Wyprzedzenie leśników w zakresie posiadanej aktualnej wiedzy przyrodniczej, co umożliwi podważanie argumentów leśników o potrzebie realizacji prac gospodarczych w strefach ochrony ptaków. Wykrycie i zakomunikowanie opinii publicznej szkodliwości gospodarki leśnej realizowanej w strefach ochrony okresowej i całorocznej gniazd orła przedniego, orlika krzykliwego, sóweczki. Wykorzystanie w komunikacji statusu gatunków sztandarowych, jak orzeł przedni.

Strefy ochrony reliktów puszczańskich: W otrzymanych od fundacji danych, znalazło się 7 stref ochrony Granicznika płucnika oraz 12 stref ochrony Puchlinki ząbkowanej. W strefach ochrony tych porostów, leśnicy nie mogą wykonywać żadnych prac gospodarczych. Do tych stref nie można też wchodzić bez zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Lasy gdzie występują te dwa gatunki porostów są lasami o cechach pierwotnych i rosną w nich inne gatunki epifitów nadrzewnych, również relikty puszczańskie. Monitorujcie wszelkie próby ingerencji gospodarki leśnej w strefy ochrony reliktów puszczańskich. Każda ingerencja będzie koronnym dowodem na brak poszanowania przez leśników obowiązującego prawa ochrony przyrody, w szczególności Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Oczekiwane rezultaty: Wykrycie i zakomunikowanie opinii publicznej ingerencji w lasy o cechach pierwotnych, chronionych na mocy Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Drzewa pomnikowe: W ramach swojej działalności, monitorujecie czy leśnicy wycinają drzewa o rozmiarach pomnikowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie wydała zarządzenie, gdzie jest mowa o potrzebie ochrony drzew o rozmiarach pomnikowych. Ochrona jodeł i buków to bardzo ważny aspekt działalności waszej inicjatywy. Leśnicy często stosują zawiłe argumenty przemawiające za wycinką takich drzew. Żeby je podważać, warto wykonać dobrej jakości dokumentację fotograficzną zarówno drzewa jak i jego otoczenia, co później posłuży jako materiał dowodowy.

Oczekiwane rezultaty: Wygrana jedna batalia z leśnikami, poprzez ujawnienie sfabrykowanych argumentów leśników, przy wykorzystaniu własnego materiału dowodowego wysokiej jakości, zebranego w miejscu planowanej wycinki.

Stanowiska gatunków chronionych: W otrzymanych od fundacji danych znalazło się 2423 stanowiska gatunków mszaków i porostów podlegających ochronie ścisłej i częściowej, będących często na Czerwonych listach, mających status wskaźników lasów o cechach pierwotnych. Są to informacje wrażliwe, niepodlegające upublicznieniu i rozpowszechnianiu, dlatego ze względów bezpieczeństwa zostały zamieszczone tylko w jednym miejscu- urządzeniu GPS Garmin 62, który jest na wyposażeniu inicjatywy.Mszaki i porosty w kampanii informacyjnej:W ramach prowadzonej działalności, spróbujcie wykorzystać porosty a w szczególności mszaki do budowania wrażliwości społecznej na niszczenie lasów pierwotnych. W tym celu można wykonać rysunki, obrazy lub inną twórczość obrazującą dany gatunek mchu na tle starego lasu. Małe mszaki można przesadnie zobrazować jako o wiele większe niż są w rzeczywistości.

Oczekiwane rezultaty: Polubienie przez członków Inicjatywy Dzikie Karpaty reliktów puszczańskich i przekazanie tej wrażliwości opinii publicznej z naciskiem na udostępnienie opinii publicznej wiedzy, o roli niektórych gatunków, będących wskaźnikami lasów o cechach pierwotnych.

Kolizja stanowisk gatunków chronionych z gospodarką leśną Wstępna analiza wskazuje, że w Nadleśnictwie Krasiczyn i Nadleśnictwie Bircza są miejsca, gdzie lokalizacja gatunków chronionych koliduje z planowanymi pracami gospodarczymi przewidywanymi na 2021 r. Wszelkie prace gospodarcze w bliskim sąsiedztwie niektórych mszaków powodują niekorzystną zmianę warunków siedliska (wilgotność, nasłonecznienie) na co wskazują opinie ekspertów wydane dla terenu Puszczy Boreckiej na północy Polski, dotyczące gatunków: Antitrichia curtipendula, Dicranum viride, Zygodon spp., Neckera pennata, Anomodon longifolius i Anomodon viticulosus. Eksperci wskazują, że są to gatunki dla których kluczowe jest występowanie w zamkniętym wnętrzu kompleksu leśnego, co umożliwia zachowanie stabilnych warunków siedliskowych. Monitorujcie miejsca występowania stwierdzonych w lasach Nadleśnictwa Krasiczyn i Nadleśnictwa Bircza stanowisk: Neckera pennata, Anomodon longifolius i Anomodon viticulosus i komunikujcie opinii publicznej wszelkie dowody na niszczenie ich siedlisk.

Oczekiwane rezultaty: Przeprowadzony monitoring chronionych gatunków mszaków i porostów. Zakomunikowanie opinii publicznej przypadków planowanych prac gospodarczych w miejscu występowania stanowisk gatunków chronionych.

Ochrona mezoklimatu stanowisk gatunków. Zaangażowanie ekspertów: Eksperci rekomendują objęcie wydzieleń, w których występują gatunki Antitrichia curtipendula, Dicranum viride, Zygodon spp., Neckera pennata, Anomodon longifolius i Anomodon viticulosus, ochroną poprzez wpisanie na listę lasów referencyjnych. W waszych warunkach lasy referencyjne (RSA) nie występują, ponieważ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie nie posiada certyfikatu FSC, którego posiadanie jest warunkiem do potrzeby wyznaczania takich lasów. Natomiast półśrodkiem mogącym zapewnić ochronę stanowisk powyższych gatunków, jest wpisanie całych wydzieleń do Gospodarstwa specjalnego, wówczas normalna gospodarka leśna w takich wydzieleniach nie będzie realizowana. W przypadku innych gatunków, które występują także w lasach Puszczy Karpackiej jak np. Homalia trichomanoides, są dowody z innych nadleśnictw w Polsce północnej, że leśnicy oznaczają drzewa z tym gatunkiem i chronią jego stanowiska, poprzez zakładanie kart monitoringowych oraz modyfikację gospodarki leśnej. Wobec pozostałych gatunków, jakie otrzymaliście od fundacji, leśnicy są zobowiązani stosować Rozporządzenie w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.Spróbujcie, przy współpracy z niezależnymi ekspertami, nakłonić leśników do objęcia ochroną wydzieleń leśnych Gospodarstwem specjalnym, w których występują liczne stanowiska gatunków chronionych. Spróbujcie, przy współpracy z niezależnymi ekspertami, przekonać leśników do modyfikacji gospodarki leśnej w taki sposób, aby odosobnione, pojedyncze stanowiska chronionych gatunków mchów i porostów wraz z ich najbliższym otoczeniem (np. strefa o szerokości jednej wysokości drzewa, na którym rośnie mech lub porost) były oszczędzane w ramach ochrony mezoklimatu tych stanowisk.

Oczekiwane rezultaty: Wysłanie w oficjalnym piśmie do leśników postulatu objęcia wydzieleń leśnych, w których stwierdzono nagromadzenie gatunków chronionych- Gospodarstwem specjalnym.Wysłanie w oficjalnym piśmie do leśników postulatu modyfikacji gospodarki leśnej, w taki sposób, żeby chronić mezoklimat odosobnionych stanowisk gatunków w promieniu szerokości jednej wysokości drzewa na którym rośnie mech lub porost. Przeprowadzenie monitoringu stanowisk w celu weryfikacji, czy leśnicy zastosowali się do propozycji.Wypracowanie komunikatu do opinii publicznej o potrzebie ochrony nie tylko drzewa z chronionym epifitem, który na nim rośnie ale też o potrzebie ochrony mezoklimatu każdego miejsca w lesie, gdzie rośnie takie drzewo.

Brak dobrze opracowanej wiedzy o potrzebach poszczególnych gatunków: Brakuje wiedzy na temat tego, w jaki sposób chronić siedlisko każdego gatunki mchu czy porostu występującego w Puszczy Karpackiej. Wiadomo, że relikty puszczańskie wymagają zwartego cienistego puszczańskiego lasu, który nie jest przerzedzony trzebieżami i rębniami. Spróbujcie uzyskać opinie anonimowych ekspertów, którzy wskażą na konkretne wymogi modyfikacji gospodarki leśnej lub też zachowania lasu w pewnym określonym stanie dla pewnych grup gatunków, stworzonych przez tych ekspertów na podstawie listy 43 gatunków mszaków i porostów zinwentaryzowanych w Nadleśnictwie Krasiczyn i Nadleśnictwie Bircza.

Oczekiwane rezultaty: Otrzymanie rekomendacji od anonimowych ekspertów, którzy wskażą, jakie są optymalne warunki życia dla grup gatunków o podobnych wymaganiach siedliskowych.

II. Mapa interaktywna: Otrzymaliście interaktywną mapę Nadleśnictwa Krasiczyn do wykorzystania na smartfonie. W opracowaniu jest mapa dla Nadleśnictwa Bircza. Mapy zostaną uzupełnione o dane dotyczące lokalizacji stref przypotokowych, ostoi ksylobiontów i biogrup, które od was otrzymaliśmy.

Oczekiwane rezultaty: Mapy interaktywne działają off-line. Można w nich określić swoją lokalizację, robić notatki, włączać i wyłączać warstwy tematyczne, sprawdzić aktualne zdjęcie satelitarne wykonane kilka dni temu. Korzystajcie z map zawsze jeśli mogą być pomocne w organizacji monitoringu lasu oraz zbieraniu informacji o lesie.

III. Moratorium na cięcia w projektowanych rezerwatach: Tutaj potrzebne jest wsparcie osobnej Grupy roboczej, powołanej do dialogu z leśnikami, która miałaby pracować nad wprowadzeniem moratorium na wycinkę drzew w projektowanych rezerwatach. Leśnicy zadeklarowali gotowość do rozmów nad wyznaczeniem konkretnych powierzchni, poprzez komunikat zamieszczony na korporacyjnej witrynie. Powołanie Grupy roboczej, w skład której mieliby wejść wybitni naukowcy specjalizujący się powoływaniu form ochrony przyrody- pozwoli na przełamanie impasu i sprowokuje reakcję PGL LP..

Oczekiwane rezultaty: Odnalezienie ekspertów gotowych do współpracy nad wyznaczeniem powierzchni Puszczy Karpackiej do ochrony rezerwatowej w oparciu o deklarację leśników gotowości rozpoczęcia rozmów nad wyznaczeniem konkretnych powierzchni do ochrony. Zakomunikowanie leśnikom powołania składu Grupy roboczej.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny