OPINIA PRAWNIKA NA TEMAT SZKODY W ŚRODOWISKU W UŻYTKU EKOLOGICZNYM – Las Tulecki – wspólna sprawa [17 lutego 2022]

[17 lutego 2022]

[Las Tulecki – wspólna sprawa]

Grupa Las Tulecki- wspólna sprawa zapytała, czy można skarżyć Nadleśnictwo do RDOŚ z tytułu „zagrożenia szkody w środowisku” w użytku ekologicznym.

Poniżej znajduje się odpowiedź przygotowana przez prawnika:

Niestety, „szkoda” w użytku ekologicznym nie jest „szkodą w środowisku” w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187).

Proszę zwrócić uwagę na obecne brzmienie art. 6 pkt 11a w/w ustawy, który stanowi, że „szkodą w środowisku jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych.

Gatunki chronione to te gatunki, które są objęte stosownym rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 6 pkt 2 w/w ustawy, przez chronione siedliska przyrodnicze – rozumie się:
a) (uchylona),
b) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),
c) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych,
d) miejsca tokowania, lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz miejsca ich zatrzymywania się i żerowania wzdłuż tras wędrówek.

Należy zwrócić uwagę, że pkt a) tego przepisy został w 2014 roku uchylony, a jego pierwotne brzmienie pozwalało na zaliczenie do kategorii „chronionych siedlisk przyrodniczych” także tych siedlisk, które objęte są jedną z form ochrony przyrody – w tym przypadku użytkiem ekologicznym. Po zmianie przepisów, nie jest już to możliwe. Załączony poradnik bazuje na stanie prawnym z 2011 roku, kiedy przepisy pozwalały na uznanie za szkodę w środowisku również szkodę w użytkach ekologicznych.

Naruszenie któregoś z zakazów obowiązujących w użytku ekologicznym rzutuje natomiast na odpowiedzialność wykroczeniową.

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny