REKOMENDACJE DLA GRUPY RATUJMY PUSZCZĘ DARŻLUBSKĄ [22 kwietnia 2022]

[22 kwietnia 2022]

[Ratujmy Puszczę Darżlubską]

Rekomendacje dla grupy Ratujmy Puszczę Darżlubską

1.Inwentaryzacje briologiczne

W trakcie spaceru udało nam się odnaleźć kilkanaście wydzieleń leśnych, w których warunki mikroklimatyczne sprzyjają nagromadzeniu epifitów nadrzewnych. Pobieżne oględziny pozwoliły nam na odnalezienie dwóch gatunków: Neckera complanata oraz Homalia trichomanoides, które podlegają ochronie częściowej i są wskaźnikami lasów o cechach pierwotnych.Lista wydzieleń wyznaczonych do badań briologicznych:

15-14-3-11-99-b; 15-14-3-11-98-a; 15-14-3-10-94-n-00; 15-14-3-10-93-g-00; 15-14-3-10-93-c-00; 15-14-3-10-93-b-00; 15-14-3-10-93-f-00; 15-14-2-10-92-d-00 oraz wszystkie wydzielenia wzdłuż planowanej drogi powiatowej, w których jest widoczne nagromadzenie epifitów.

Co należy zrobić:

W ramach uczestnictwa w projekcie, trzeba zaangażować briologa, który odnajdzie chronione gatunki mszaków. Wyniki badań posłużą do podważenia wadliwego Raportu Oddziaływania na Środowisko, który został sporządzony dla planowanej inwestycji, z pominięciem chronionych gatunków mszaków.

Oczekiwane rezultaty:

Odnalezienie reliktów puszczańskich, bioindykatorów lasów pierwotnych, podlegających ochronie częściowej oraz ścisłej, podważy Raport OOŚ dotyczący planowanej drogi powiatowej. W przypadku wydzieleń poza pasem drogowym, informacja o lokalizacji chronionych epifitów, pozwoli w perspektywie 4-5 lat ciągłego zaangażowania w temat, na rewizję dotychczasowej gospodarki leśnej. Dowodem jest Puszcza Borecka, gdzie analogiczne działania, pozwoliły na głębokie zmiany w 10 letnich planach gospodarczych.

2. Kolizja planowanego wylesienia w pasie drogowym planowanej drogi powiatowej z istniejącymi lasami HCVF.

Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, nie pozwala na dobrowolną zamianę lasu w inny użytek nieleśny. Standard FSC, reguluje tę kwestię w Zasadzie 6, Kryterium 6.10, Wskaźnikach 6.10.1 do 6.10.4:

6.10.1. Przekształcenie lasu w użytek nieleśny jest dopuszczalne wyłącznie procedurami ustanowionymi prawnie i tylko jeżeli służyć będzie interesom kulturowym, krajobrazowym, rekreacyjnym, naturalnym lub społecznym.

6.10.2. Przekształcenie lasu w teren nieleśny przez właściciela lub zarządzającego jest dopuszczalne tylko gdy spełnia następujące warunki:

a) dotyczy powierzchni nie większej niż 5% powierzchni certyfikowanej (FMU) ORAZ,

b) nie obejmuje obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej (HCV) ORAZ,

c) powoduje oczywiste, istotne, dodatkowe i długoterminowe korzyści dla terenu objętego ochroną.

6.10.3. Plany przekształceń mają poparcie stron zainteresowanych, w tym społeczności lokalnych i instytucji rządowych.

6.10.4. Zarządzający nie dokonuje przekształceń lasów w plantacje w innych przypadkach niż wymienione w pkt.6.10.1. i 6.10.2.

Co należy zrobić:

Trzeba zdobyć informację o lokalizacji lasów HCVF w Puszczy Darżlubskiej. Dotychczasowe opory Nadleśnictwa Wejherowo w udostępnianiu przedmiotowej informacji, może świadczyć o tym, że leśnicy są świadomi mechanizmu warunkowości opisanego we wskaźnikach 6.10.1- 6.10.4 Standardu FSC. Jeśli lasy HCVF znajdują się bezpośrednio w pasie planowanej drogi, należy podjąć działania, nakierowane na respektowanie przez zarządcę lasu zapisów Standardu FSC. Działania powinny obejmować też informowanie społeczności lokalnej o występowaniu w pasie drogowym cennych lasów, w których występują chronione epifity- wskaźniki lasów pierwotnych.

Oczekiwane rezultaty:

Obecność lasów HCVF w planowanym pasie drogowym, uniemożliwia wykonanie inwestycji. Przeprowadzenie inwestycji będzie niezgodne ze Standardem FSC. Prawdopodobnie, leśnicy będą chcieli przeadresować wydzielenia będące w pasie drogowym w taki sposób, żeby lasy HCVF nie kolidowały z planowaną inwestycją.

3. Obszary źródliskowe

a) W trakcie spaceru odkryliśmy jeden z obszarów źródliskowych, który zawierał kilka wysięków kumulujących się w jeden strumień. Na tym obszarze doszło kilka lat temu do wykonania rębni w części obszaru o stabilniejszym podłożu, która to rębnia spowodowała wywroty świerków w części obszaru o niestabilnej glebie hydrogenicznej. W wyniku powstania wywrotów, zarządca lasu pozyskał zarówno wywrócone świerki jak i wszystkie pozostałe świerki rosnące w obszarze źródliskowym, kierując się prawdopodobnie kontynuacją rębni przeprowadzonej kilka lat temu bądź kierując się względami sanitarnymi. Prace gospodarcze obejmowały wjazd ciężkiego sprzętu na wrażliwy obszar źródliskowy bezpośrednio w miejscu powstawania wysięków.

Co należy zrobić:

Trzeba zgłosić sprawę najpierw do zarządcy lasu z wnioskiem o wyjaśnienia. Wysłany wniosek oraz otrzymaną odpowiedź należy wysłać jako materiał dowodowy w trakcie najbliższego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM. Należy poinformować opinię publiczną o istnieniu obszarów źródliskowych w Puszczy Darżlubskiej z podkreśleniem ich znaczenia dla zachowania retencji wodnej w dobie zmian klimatu. Należy dogłębnie zbadać sytuację hydrologiczną Puszczy Darżlubskiej, pod kątem wód powierzchniowych i podziemnych, zlewni rzek, zaopatrzenia ludności w wodę z ujęć wody pitnej, w tym lokalizacji ujęć wody pitnej.

Oczekiwane rezultaty:

Zwiększenie świadomości społecznej w sprawie lasów wodochronnych, zmian klimatu, znaczenia Puszczy Darżlubskiej dla społeczności lokalnej. Zwiększenie odpowiedzialności zarządcy lasu za lasy stanowiące rezerwuar wody w Puszczy Darżlubskiej. Zrewidowanie planów gospodarczych w lasach wodochronnych, poprzez włączenie części z nich do Gospodarstwa Specjalnego.

b) W odkrytym obszarze źródliskowym odkryliśmy ciekawą brioflorę, która wymaga szczegółowych badań, być może pod kątem identyfikacji całego płatu zbiorowiska roślinnego.

Co należy zrobić:

W ramach uczestnictwa w projekcie, trzeba zaangażować briologa, który odnajdzie chronione gatunki mszaków. Wyniki badań posłużą do identyfikacji zbiorowiska leśnego oraz w procedurze ustanawiania Gospodarstwa Specjalnego, na wniosek złożony przez grupę Ratujmy Puszczę Darżlubską.

Oczekiwane rezultaty:

Faktyczna ochrona tego obszaru źródliskowego oraz zrewidowanie podejścia zarządcy lasu do pozostałych obszarów źródliskowych w Puszczy Darżlubskiej.

4. Powiązanie ochrony obszarów źródliskowych z retencją wodną i wysychaniem sosnowych borów bagiennych.

W trakcie spaceru, odkryliśmy sosnowe bory bagienne, które ulegają degradacji w wyniku drastycznie obniżonego poziomu wód gruntowych. Degradacja objawia się murszeniem torfu oraz pojawianiem się gatunków lasowych, bezpośrednio w płatach boru bagiennego- buka i dębu.

Co należy zrobić:

Temat retencji wodnej oraz ochrony obszarów źródliskowych na terenie Puszczy Darżlubskiej, jak też szerszy kontekst zmian klimatu, powinien być rozważony jako element Kampanii medialnej grupy Ratujmy Puszczę Darżlubską.

Oczekiwane rezultaty:

Zwiększenie odpowiedzialności społecznej za Puszczę Darżlubską. Wypracowanie opinii publicznej wśród społeczności lokalnej, w sprawie wartości przyrodniczych Puszczy Darżlubskiej.

5. Inwentaryzacje ornitologiczne eksperta zaangażowanego w ramach projektu- Floriana Kowalczuka

Florian przedstawił w trakcie szkolenia swoje rekomendacje dotyczące wpływu badań ornitologicznych na możliwość modyfikacji sposobu przeprowadzenia inwestycji, jaką jest budowa asfaltowej drogi powiatowej przecinającej Puszczę Darżlubską. Zgodnie z rekomendacjami, warto uwzględnić jego propozycje, które wydają się kompromisowe i możliwe do zaakceptowania.

Inne:

Aktualizacja Teczki Projektowej do wersji 1.9Lista zmian: dodano do folderu: 2_Nasze Działania > 6_Materiały do analizy – plik „Rekomendacje dla grupy Ratujmy Puszczę Darżlubską”

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny