REKOMENDACJE DLA GRUPY STOWARZYSZENIE RĘKĄ DZIEŁO [15 kwietnia 2022]

[15 kwietnia 2022]

[Stowarzyszenie Ręką Dzieło]

W dniu 14 kwietnia odbyła się wizja terenowa wraz z Ola Kotek będącą w grupie Stowarzyszenie Ręką Dzieło

W trakcie wizji terenowej zweryfikowaliśmy lasy referencyjne oraz postulowane do ochrony prawnej- najstarsze grądy i buczyny w Nadleśnictwie Stare Jabłonki oraz lasy cenne mogące mieć walory społeczne i krajobrazowe w Nadleśnictwie Kudypy.

Rekomendacje (Nadleśnictwo Stare Jabłonki)

Wydzielenie 292b, 292c, 292f, 293a, 293f-99, 293f-00

Buczyny i grądy w wieku 120- 250 lat.

  • Wykonanie badań pod kątem obecności saproksylobiontów, reliktowych gatunków mszaków oraz porostów. Finansowanie z projektu.
  • Zweryfikowanie, uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowej bazy danych stanowisk reliktowych gatunków mszaków;
  • Poszukiwanie rzadkich gatunków sów;
  • Szukanie wsparcia naukowców Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie;
  • Sprawdzenie w dostępnych źródłach publicznych, czy w tych wydzieleniach nie były wykonywane badania przyrodnicze. Jeśli tak, to jakie wartości przyrodnicze reprezentują;
  • Po zebraniu dostatecznej ilości danych przyrodniczych oraz głosu poparcia naukowców, wnioskowanie do Nadleśnictwa Stare Jabłonki o powołanie Gospodarstwa Specjalnego;
  • W przypadku zebrania dostatecznego poparcia środowisk naukowych oraz dowodów na wysokie walory przyrodnicze, wnioskowanie o powołanie użytku ekologicznego bądź rezerwatu;
  • Wyjaśnienie widocznych oznaczeń zaprojektowanych szlaków zrywkowych w kontekście braku wskazówek gospodarczych.

Oddział 290

Las grądowy w wieku 254 lata.

  • Wykonanie waloryzacji pod kątem obecności siedliska grądu subkontynentalnego. (w danych taksacyjnych, nie ma tutaj grądu). Finansowanie badań z projektu.

Wydzielenia 291c, 291d

Wzmocnienie nadanego statusu lasu referencyjnego (w przypadku odejścia PGLLP od certyfikacji FSC- wzmocnienie statusu statusu Gospodarstwa Specjalnego).

Wydzielenie 311c

Ochrona źródliska z nadanym statusem lasu referencyjnego- skierowanie listu do leśników z podkreśleniem cech wrażliwych dla źródlisk oraz typowych zagrożeń antropogenicznych.

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny