REKOMENDACJE DLA GRUPY LAS NA STADIONIE [14 maja 2022]

[14 maja 2022]

[Las na stadionie]

Rekomendacje dla grupy Las na stadionie

I. Cieki i źródliska -lasy glebochronne i wodochronne, gałęzie w ciekach. Weryfikacja decyzji ustanawiających lasy wodochronne. Aneksowanie decyzji o zapisy z rozporządzenia w sprawie lasów ochronnych dotyczące zakazów.

W trakcie spaceru pokazaliście miejsca, w których powstają wysięki wody. Mogą one stanowić o obecności obszarów źródliskowych. Źródliska i wysięki są kluczowym elementem dla identyfikacji szczegółowych zasad gospodarowania w lasach glebochronnych i wodochronnych. Ponadto, pokazaliście przypadki wrzucania gałęzi do cieków podczas prac gospodarczych.

Co należy zrobić?

1. Należy zaangażować hydrologa, który zidentyfikuje wysięki oraz obszary źródliskowe na podstawie wstępnych szacunków, przygotowanych przez was za pomocą Numerycznego Modelu Terenu (NMT), który jest dostępny w Geoportalu oraz Banku Danych o Lasach oraz na podstawie informacji udzielonych przez leśników.

2. Należy zawnioskować do leśników o informację o środowisku: – szczegółowe zasady gospodarowania w lasach ochronnych, gdzie występują wysięki i źródliska oraz wąwozy; – informacje będące w posiadaniu tutejszego nadleśnictwa na temat występowania wysięków i źródlisk z podaniem lokalizacji z dokładnością do wydzielenia.

3. Należy wykazać 'Skalę’ (Słownik Pojęć FSC) problemu zasypywania cieków gałęziami oraz w przypadku wystąpienia podobnych przypadków w co najmniej 2 innych nadleśnictwach- zgłosić skargę do nadleśnictwa. Po otrzymaniu odpowiedzi, należy przesłać całą dokumentację do 'Akredytowanej przez FSC, Jednostki certyfikującej’ (Słownik Pojęć FSC). W przypadku braku możliwości wykazania 'Skali’ problemu zasypywania cieków gałęziami, należy zgłosić uwagę do 'Akredytowanej przez FSC, Jednostki certyfikującej’ z wnioskiem o wniesienie obserwacji podczas najbliższego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM.

4. Należy rozważyć zaangażowanie prawników, własnych zasobów i czasu w doprowadzenie do aneksowania decyzji ustanawiających lasy ochronne (wodochronne i glebochronne) o szczegółowe zasady gospodarowania w tych lasach, zapisane w rozporządzeniu w sprawie lasów ochronnych, w tym zakaz pozyskania drewna.

Oczekiwane rezultaty:

Ad 1. Wykonanie opinii hydrologicznej jest kluczowe dla dalszych działań zmierzających do ochrony obszarów źródliskowych i wysięków. Opinia tego typu, jest niezbędna zarówno w korespondencji prowadzonej z leśnikami, w angażowaniu samorządowców w działania zmierzające do ochrony lasów wodochronnych oraz w trakcie audytów gospodarki leśnej w systemie FSC FM, podczas których zespół audytowy otrzymując wcześniej od was skargi i uwagi dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w obszarach źródliskowych i miejscach występowania wysięków, nie będzie musiał posiłkować się zewnętrznymi ekspertami, zamawianymi na potrzeby audytu.

Ad 2. Zdobycie wiedzy na temat tego, jaką informację o obszarach źródliskowych i wysiękach posiadają sami leśnicy, pozwoli wam, w konfrontacji z opinią hydrologiczną ocenić, czy ta informacja jest aktualna i wiarygodna. Dowiecie się, czy gospodarka leśna jest w tych miejscach dostosowana do potrzeb ochrony. Ponadto uniknięcie zbędnej przepychanki w prowadzonej z nadleśnictwem korespondencji dotyczącej jakości gospodarki leśnej w obszarach źródliskowych i miejscach wysięku wody. Zdobycie wiedzy o szczegółowych zasadach gospodarowania w obszarach źródliskowych i miejscach wysięków oraz w wąwozach, pozwoli wam ocenić, czy w tych miejscach zostały wdrożone zakazy z katalogu zakazów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie lasów ochronnych.

Ad 3. Wykazanie 'Skali’ zasypywania cieków gałęziami, jest niezbędne dla uskutecznienia samego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC FM oraz wniesienia przez zespół audytowy przynajmniej niezgodności drugorzędnej. Niezgodność drugorzędna, automatycznie prowadzi do wystosowania pisma przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych do wszystkich podległych nadleśnictw o kontrolę możliwości występowania wniesionej niezgodności i unikanie jej występowania do czasu najbliższego audytu. Tak więc, kryterium 'Skali’ w systemie oceny dokonywanej przez 'Akredytowane przez FSC Jednostki certyfikujące’, działa także na poziomie całej RDLP, która po wniesieniu drugorzędnej niezgodności, jest zobowiązana do zmiany systemowej we wszystkich nadleśnictwach podległych Dyrekcji.

Ad 4. Scenariusz lasów ochronnych i aneksowania decyzji ustanawiających te lasy o zakaz pozyskania drewna, jest dostępny na Centrum wsparcia w zakładce 'Scenariusze’. Doprowadzenie do zapisania szczegółowych zasad gospodarowania w decyzjach ustanawiających lasy ochronne, jest trwałym i opartym o ustawę o lasach zabezpieczeniem lasu i wartości przyrodniczych.

II. Rębnie i trzebieże- weryfikacja prac gospodarczych

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kielce rozpoczął się w 2019 r. W 'Lesie na stadionie’ są w tej chwili prowadzone głównie mało inwazyjne rębnie IVD, które ograniczają się do wycinki pojedynczych starych jodeł. Rębnie II i III są spotykane sporadycznie, głównie w borach sosnowych, stanowiących prawdopodobnie zbiorowiska zastępcze.

Co należy zrobić:

Trzeba sprawdzić, jaki jest zakres prac gospodarczych przewidzianych do realizacji w obecnym PULu. Można to zrobić, sięgając do Banku Danych o Lasach lub wykonując interaktywną mapę na platformie ArcGIS Online z warstwą prac gospodarczych.

Oczekiwane rezultaty:

Dowiecie się, czy rzeczywiście w waszym lesie nie ma przewidzianych wielkoobszarowych rębni i będziecie mogli odpowiednio przekierować swoje zasoby i czas na właściwe aktywności zmierzające do ochrony lasu.

III. Siedliska przyrodnicze i zbiorowiska zastępcze

Na przełomie lat 2006- 2007 Lasy Państwowe przeprowadziły powszechną inwentaryzację gatunków roślin, zwierząt, innych organizmów i siedlisk przyrodniczych. Ponadto, wykonawcy Planów zadań Ochronnych obszarów Natura 2000, wykonali osobną ocenę występowania siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na tych obszarach.

Co należy zrobić:

Należy zbudować mapę na platformie ArcGIS Online, gdzie będzie zamieszczona warstwa siedlisk przyrodniczych, zaczerpnięta z Banku Danych o Lasach. Należy zawnioskować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o dane przestrzenne dotyczące lokalizacji siedlisk przyrodniczych.

Należy zawnioskować do nadleśnictwa o tabelę 'os_p’ (osobliwości przyrodnicze), będącą częścią składową Leśnej Mapy Numerycznej.

Oczekiwane rezultaty:

Wiedza na temat występowania siedlisk przyrodniczych oraz skonfrontowanie dwóch niezależnych źródeł tej wiedzy, czyli PGL LP i RDOŚ, pozwoli wam zidentyfikować ekosystemy leśne będące w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Dowiecie się, gdzie są lasy stanowiące zbiorowiska zastępcze, niezakwalifikowane do żadnego znanego w przyrodzie ekosystemu. To da wam pole manewru w kierowaniu postulatów i negocjacjach z leśnikami w sprawie odstąpienia od użytkowania cennych lasów na rzecz przebudowy zbiorowisk zastępczych. Ponadto, w siedliskach przyrodniczych, będziecie mogli oczekiwać większego nagromadzenia cennych gatunków roślin i zwierząt związanych z lasem puszczańskim, co ułatwi wam w kolejnych latach, poszukiwanie i ochronę cennych wartości przyrodniczych. Ponadto, dysponując tabelą „os_p”, dowiecie się, jak wygląda baza danych leśników, dotycząca lokalizacji chronionych gatunków, obserwacji przyrodniczych wykonywanych przez Służby leśne, wiedzę na temat innych ciekawostek przyrodniczych, historycznych, kulturowych i religijnych, które leśnicy odnotowują w swojej codzienne pracy terenowej.

IV. Szlaki turystyczne, ścieżki spacerowe. Ciekawostki przyrodniczo- historyczne, „Miejsca Spontanicznego Kultu Religijnego”.

W waszym lesie jest wyciąg narciarski, liczne ścieżki, trasy spacerowe i szlaki turystyczne. Są liczne ciekawostki przyrodniczo- historyczne, jak sztolnie, wyjątkowe zamierające drzewa. Wielu miejsc nie zdążyliśmy zobaczyć podczas spaceru. Ponadto, w lesie występują liczne kapliczki, wybudowane spontanicznie przez niektórych mieszkańców.

Co należy zrobić:

Rozkładaną mapę stylizowaną na mapę historyczną z naniesionymi szlakami, ścieżkami, ciekawostkami przyrodniczo- historycznymi oraz kapliczkami. W tym celu warto zlokalizować wszystkie obiekty i wykonać dla nich ciekawe opisy. Mapa może wyglądać podobnie, jak mapa 'Gwarkowego Lasu’, którą wykonałem w 2014 r.

Oczekiwane rezultaty:

'Soft Power’- przyciąganie ludzi i sojuszników poprzez wspólne wartości. Dysponując ciekawą mapą, możecie w łatwy sposób organizować spacery dla przedstawicieli samorządu, mieszkańców i turystów. Uwrażliwienie innych ludzi na estetykę lasu i wspólne odczuwanie, zapewni wam reakcję tych ludzi w momencie ryzyka utraty wartości, które im przekazaliście. Reakcja może przejawiać się poprzez protest, petycję lub w przypadku samorządowców – poprzez uchwałę powołującą Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy.

V. Amatorskie zastawki na cieku obok zbiornika małej retencji- weryfikacja

W trakcie spaceru zauważyliśmy na jednym z cieków, płynącym w wąwozie, system amatorskich zastawek spowalniających spływanie wody. Poniżej cieku, obejrzeliśmy naturalny mały zbiornik wodny, na którym została zbudowana sztuczna zastawka, spowalniająca odpływ wody. W zbiorniku widzieliśmy liczne kijanki.

Co należy zrobić:

Należy zawnioskować do nadleśnictwa Kielce o informację o środowisku na temat amatorskich zastawek na cieku w wąwozie oraz na temat sztucznej profesjonalnej zastawki przy małym zbiorniku wodnym.

Oczekiwane rezultaty:

Dowiecie się, czy nadleśnictwo lub inny podmiot, wykonuje jakieś badania lub działania ochrony czynnej płazów w waszym lesie.

VI. Buki pomnikowe

W trakcie spaceru widzieliśmy piękne buki o rozmiarach i estetyce, kwalifikujących je do ochrony prawnej. W waszym lesie nie ma powołanego ani jednego pomnika przyrody.

Co należy zrobić:

Najpierw trzeba zaprosić do lasu wiceprezydentkę oraz radnych, żeby zobaczyli na własne oczy, jak wyglądają buki. Po podzieleniu się doświadczeniami estetycznymi i uwrażliwieniu samorządowców na piękno i wyjątkowość buków, należy zawnioskować do rady miasta o powołanie pomników przyrody.

Oczekiwane rezultaty:

Formalna ochrona wyjątkowych buków. Uwrażliwienie i związanie z lasem przedstawicieli władz samorządowych.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny