REKOMENDACJE DLA GRUPY STOWARZYSZENIE KRAINA DZIERŻYKRAJA [14 maja 2022]

[14 maja 2022]

[Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja]

Rekomendacje dla grupy Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja

Wasza grupa dąży do powstrzymania budowy obwodnicy przez dolinę rzeki Cieszynka i obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej i obszar Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą. Wśród kilku wariantów budowy obwodnicy, jest taki, który zakłada przeprowadzenie przedsięwzięcia z dala od najcenniejszych przyrodniczo miejsc. Mieszkańcy miejscowości Człopa w ¾ populacji opowiadają się za wariantem, który omija Dolinę Cieszynki. Burmistrz i Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa, a także pracownicy nadleśnictwa- opowiadają się za wariantem obwodnicy, który pomija Dolinę Cieszynki. Za tym wariantem opowiada się znany poseł i przychylni mu ludzie. Analiza którą przygotowaliście do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. budowa obwodnicy Człopa wskazuje na liczne braki w przygotowanej KIP.

1.Spotkanie z Nadleśniczym, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zaangażowanie przedstawicieli/ decydentów Lasów Państwowych jest kluczowym działaniem, które może uskutecznić wasze dążenia do ochrony Doliny rzeki Cieszynki. Sprawa dotyczy inwestycji, którą niedawno ukończyło Nadleśnictwo Człopa- budowa systemu grobli na stawach. Przedsięwzięcie było częściowo finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze środków Unii Europejskiej. Planowany wariant budowy obwodnicy przez Dolinę rzeki Cieszynki przebiega wprost przez stawy, na których Nadleśnictwo Człopa zbudowało groble.

Co należy zrobić:

Należy przygotować pismo przewodnie do nadleśniczego nadleśnictwa Człopa wraz z analizą KIPu. Pismo trzeba wysłać, prosząc nadleśniczego o spotkanie w celu ustalenia obecnego stanowiska nadleśniczego w sprawie i możliwości wspólnego udania się do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych. Rozmowy z Dyrektorem RDLP w Pile, mają na celu wskazanie kolizji dwóch inwestycji, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W tym samym czasie, po ewentualnym uzgodnieniu z nadleśniczym i Dyrektorem RDLP w Pile, należy wysłać odpowiednie pismo do operatora środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, powiadamiające o problemie dwóch inwestycji. Pismo, być może powinno być wysłane przez samego Dyrektora RDLP w Pile. Wybór odpowiedniej ścieżki, nie powinien być wykonany za plecami leśników.

Możecie rozważyć spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Konserwatorem przyrody. Spotkanie nie powinno zostać przeprowadzone z podrzędnymi urzędnikami RDOŚu na szczeblu kierowniczym wydziału ochrony przyrody lub wydziału ocen oddziaływania na środowisko. Na spotkanie powinniście pojechać z nadleśniczym i/lub z Dyrektorem RDLP w Pile.

Oczekiwane rezultaty:

Na którymś szczeblu powyższej ścieżki postępowania, może odbyć się wymiana pism lub rozmowa telefoniczna, która zablokuje budowę obwodnicy miejscowości Człopa po wariancie przez Dolinę rzeki Cieszynki i przez dopiero co ukończone przedsięwzięcie Lasów Państwowych, współfinansowane ze środków unijnych, które przez najbliższe 5 lat będzie podlegać screeningowi inwestycyjnemu.

2. HCVF w lasach, kolidujących z przebiegiem planowanej obwodnicy według wariantu przez Dolinę rzeki Cieszynka.

Lasy skategoryzowane w ramach systemu certyfikacji FSC do kategorii HCVF, nie mogą być zamienione w użytek nieleśny. Standard FSC zabrania takiej czynności. Zostało to opisane we wskaźnika 6.10.1 do 6.10.4 Standardu FSC.

Co należy zrobić:

W trakcie rozmowy z nadleśniczym, należy zapytać się, czy w przebiegu planowanej obwodnicy występują lasy zaliczone do którejś z kategorii HCVF. Jeśli nie ma takich lasów, należy poprosić nadleśniczego o powołanie HCVF w celu spowodowania kolizji planowanego przedsięwzięcia ze Standardem FSC.

Oczekiwane rezultaty:

Posługiwanie się Standardem FSC do zablokowania przedsięwzięcia budowy obwodnicy miejscowości Człopa może być skuteczne, zwłaszcza że sami leśnicy nie rekomendują przebiegu obwodnicy przez stawy z groblami.

3. Pytania do prawnika i eksperta od ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Podczas wspólnej rozmowy, ustaliliśmy listę pytań do prawnika i eksperta od OOŚ. Możecie je skierować do ekspertów projektowych. Treść pytań przygotujecie we własnym zakresie w oparciu o ustalone tematy.

Co należy zrobić:

Przygotujcie pytania i wyślijcie je do mnie. Pytania powinny być wyczerpujące i konkretne, co ułatwi analizę prawną.

  • temat 1: Niezgodność z prawem- pominięte gatunki (włochatka, sóweczka, muchołówka mała, kania ruda) w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, nierzetelność, zapytanie o kluczowy punkt zaczepienia w obecnej dokumentacji;
  • temat 2: Zasadność finansowania pod kątem kosztów na terenie silnie uwodnionym z glebami hydrogenicznymi;
  • temat 3: 1% zniszczenia populacji przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej i obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą;
  • temat 4: Na jakim etapie składać skargę do Komisji Europejskiej;
  • temat 5: Czy negatywna opinia społeczności lokalnej (¾ mieszkańców) dla wariantu drogi, który chce zrealizować GDDKiA ma znaczenie w prawie unijnym dla wydania negatywnej opinii środowiskowej przez RDOŚ?
  • temat 5: Kolizja dwóch przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych- czy ma miejsce pod kątem prawnym (prawo krajowe i unijne). Jakie są konsekwencje zniszczenia jednego przedsięwzięcia przez drugie.

Oczekiwane rezultaty:

Odpowiedzi eksperta od OOŚ i prawnika projektowego, pomogą wam skutecznie uzyskać reakcję osób decyzyjnych w sprawie przedsięwzięcia budowy obwodnicy miejscowości Człopa przez Dolinę rzeki Cieszynka.

4. Zaangażowanie ekspertów projektowych

Po odpowiedziach udzielonych przez prawnika projektowego, kolejnym etapem jest weryfikacja brakujących danych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia pod kątem obecności gatunków chronionych.

Co należy zrobić:

Należy ustalić, jaki ekspert miałby do was przyjechać w celu odnalezienia gatunków, brakujących w KIP.

Oczekiwane rezultaty:

Podważenie obecnej dokumentacji dla przedsięwzięcia budowy obwodnicy miejscowości Człopa wariantem przez Dolinę rzeki Cieszynka.

5. Dokładne 'rozpoznanie polityczne’ adresatów powyższych działań

Po wstępnym rozpoznaniu przynależności politycznej poszczególnych osób będących adresatami rekomendowanych działań, wynika, że wymienione powyżej działania mają szansę na powodzenie.

Co należy zrobić:

Jeszcze raz sprawdzić, jakie są ścisłe zależności polityczne pomiędzy poszczególnymi osobami.

Oczekiwane rezultaty:

Precyzyjne działania skierowane do właściwych osób, przybliżają was do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

6. Powołanie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego

Powołanie ZPK, z racji zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody, niweczy możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia budowy obwodnicy dla miejscowości Człopa, w szczególności wariantem przez malowniczą Dolinę rzeki Cieszynka.

Co należy zrobić:

Burmistrz, który jest przeciwny planowanej obwodnicy przez Dolinę rzeki Cieszynka, powinien przekonać radnych do powołania Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego. Wasza rola będzie polegała na zleceniu dla eksperta projektowego, przygotowania pełnej dokumentacji dla formy ochrony przyrody, jaką jest ZPK.

Oczekiwane rezultaty:

Dolina rzeki Cieszynka i okoliczne tereny zasługują na ochronę w formie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego- tutaj nie ma mowy o deprecjacji formy ochrony przyrody, poprzez posługiwanie się nią, jako cel do powstrzymania przedsięwzięcia. Powołanie ZPK przysłuży się leśnikom, którzy mogą was wesprzeć w tych dążeniach, na poziomie rozmów z nadleśniczym i Dyrektorem RDLP w Pile. Trzeba im o tym wspomnieć podczas rozmów.

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny