ODPOWIEDZI PRAWNIKA NA POSTAWIONE PYTANIA – Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja [14 czerwca 2022]

[14 czerwca 2022]

[Stowarzyszenie Kraina Dzierżykraja]

Odpowiedzi prawnika na postawione przez was pytania:

Przepraszam za spore opóźnienie, zgodnie z informacjami jednak na BIP-ie Tuczna jeszcze w terminie (brak opinii RDOŚ), przesyłam odpowiedzi do pytań zamieszczonych pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1nvyKL2eIR3n2q2oqSL7KVx7RZ1rYLXfD/view:

1) Odpowiadając krótko: ma znaczenie. KIP niejako identyfikuje problemy do rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji. Wykazanie nierzetelności KIP spowoduje konieczność jego uzupełnienia. Może być tak, że w sytuacji zwrócenia się przez organ do RDOŚ o opinie w zakresie czy istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, RDOŚ zidentyfikuje braki i wezwie inwestora do nadesłania wyjaśnień lub uzupełnienia KIP.
Z punktu widzenia prawniczego, jeżeli KIP zawiera zidentyfikowane braki, a RDOŚ ich nie stwierdzi i nie uwzględni w swojej opinii to będzie to argument do odwołania dla Stowarzyszenia od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, i na tym etapie, czyli w odwołaniu będzie można te kwestie podnieść. Z drugiej strony, na etapie aktualnym, tj. opiniowania przez RDOŚ również można zwrócić się bezpośrednio do RDOŚ ze wskazaniem  jakie braki zostały zidentyfikowane, a mające znaczenie dla ochrony gatunkowej lub obszaru ochrony Natura 2000.

2) Należy pamiętać, że każdy dowód przedłożony przez Inwestora jest takim samym dowodem w sprawie jak analiza/inwentaryzacja przeprowadzona przez stronę postępowania. Wykazanie nierzetelności jakiegoś dokumentu wymagało będzie przeprowadzenia dowodu przeciwnego. Brak obalenia dowodu strony będzie błędem postępowania administracyjnego i podstawą do odwołania od decyzji. Nie ma ograniczeń co do rodzajów dowodów, zatem w mojej ocenie organ powinien nawet powtórzyć badanie terenowe jeśli w inny sposób nie będzie mógł przeprowadzić dowodu.

3) Jeśli dobrze rozumiem pytanie tj. ważenie siły argumentu: to należałoby sprawdzić czy na obszarze inwestycji lub w jej pobliżu znajdują się gatunki objęte ochroną gatunkową i jednocześnie są przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, a nie uwzględnione w KIP.  Który gatunek wybrać należałoby zapytać przyrodnika (w takim kluczu jak podano w pytaniu). Do typowania gatunków może pomóc wyszukiwarka dostępna pod adresem https://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k

4) nie znam odpowiedzi na takie pytanie, ale można je zadać NIK. Na pewno jest argumentem porównanie kosztów planowanych wariantów, ale nie w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

5) Na etapie wydania decyzji środowiskowej podstawą prawną, która nakazuje organowi powiązać skumulowany wpływ inwestycji na środowisko powinien być art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy OOŚ. Ocena skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, powinna uwzględniać identyfikację potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko z innymi przedsięwzięciami oraz zastosowanie instrumentów prawnych, które będą stosowane w ramach realizacji przedsięwzięcia w celu uniknięcia, minimalizacji bądź redukcji oddziaływań. [tak w tezach wyroku NSA sygn. II OSK 820/16 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego]
Wydaje się, że wydatki na zwiększenie retencji wodnej uzasadniają potrzebę środowiskową do jej tworzenia, co stanowi argument w postępowaniu za zachowaniem pozytywnych skutków inwestycji Nadleśnictwa.

6) Pytanie jest słuszne. Obszar Natura 2000 często nie pokrywa się z obszarem ostoi. W zasadzie brak możliwości odniesienia się do takiego stwierdzenia, nie wiadomo jaki jest punkt odniesienia (strona 142 KIP).  Argument, na który koniecznie należy zwrócić uwagę w toku postępowania, najlepiej jeszcze przed RDOŚ.

7) W mojej ocenie skargi do KE mają sens po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji. Proszę zwrócić uwagę, że formularz skargi do Komisji wiele miejsca poświęca zagadnieniu wyczerpania „drogi krajowej”. W tym przypadku przedmiotowej sprawy w grę wchodzi nie tylko postępowanie administracyjne, ale także późniejsze sądowo-administracyjne. Poza sugestią wyczerpania ścieżki odwoławczej, a zatem wykazania uczestnictwa w tych postępowaniach oraz zapadłych rozstrzygnięć (czyli dowody stanowią akta spraw, decyzje, wyroki) nie ma żadnych limitów jeśli chodzi o skargi. Proszę jednak pamiętać, że postępowanie przed KE dotyczy nie tego czy zapadła prawidłowa decyzja przed organem krajowym, ale czy decyzja ta zapadła w zgodzie z prawem europejskim.

8) Tryb i przesłanki, podstawy wydania decyzji środowiskowej określa ustawa. Do przesłanek wydanie decyzji nie należy fakt, czy dana inwestycja się komuś podoba czy nie. Ale… jeśli zostanie wydane postanowienie o potrzebie przeprowadzenia OOŚ, to wtedy takie postępowanie jest już „postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa”, a ten wymóg jest realizowany poprzez obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.

9) Nie ma przepisów nakazujących protokołowanie spotkań z urzędnikami. Ja bym jednak proponował sporządzenie w tym zakresie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, jeśli uda się ustalić, że przedmiotem spotkania były sprawy publiczne – tu odsyłam do art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Od decyzji odmownej można się odwołać.

 

Wykonawca: prawnik projektowy

Autor: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny