REKOMENDACJA DLA GRUPY LAS ROKITNICKO- MIECHOWSKI [12 czerwca 2022]

[12 czerwca 2022]

[Las Rokitnicko- Miechowski]

Rekomendacje dla grupy Las Rokitnicko- Miechowicki

1.Stare lasy naturalne- lista roślin naczyniowych wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, usługi ekosystemowe i konsolidacja użytkowników lasu wobec ryzyka utraty świadczonych przez las usług ekosystemowych.

Las Rokitnicko- Miechowicki jest lasem, który przejawia się bardzo wysoką jakością fitocenoz (wstępne oględziny wykonane podczas szkolenia). W trakcie trwania projektu, lasy o tak wysokiej jakości widziałem tylko jeszcze u jednej grupy spośród dotychczas odwiedzonych grup. Wysoka jakość lasu idzie w parze z innymi wartościami, jak chociażby wartości społeczne. Las jest intensywnie użytkowany przez społeczność lokalną i oferuje mieszkańcom liczne usługi ekosystemowe. Lasy Państwowe nie uznają postulatów społecznych zmniejszenia wyrębu lasu i nie uznają fitocenoz będących w naturalnym stopniu zachowania, co jest wrogim działaniem wobec wartości przyrodniczych i usług ekosystemowych świadczonych przez las dla społeczności lokalnej, w tym konkretnych grup i osób.

Co należy zrobić:

Niezbędna jest specjalistyczna identyfikacja wszystkich cech Lasu Rokitnicko- Miechowickiego, stanowiących o jego naturalności i świadczonych usługach ekosystemowych. Taka ekspertyza pozwoli wam na przyciągnięcie do siebie ważnych osób decyzyjnych i przedstawicieli podmiotów, korzystających z lasu. W tym celu należy wykonać działania na czterech szczeblach:

  • analiza aktualnie dostępnych danych o siedliskach przyrodniczych i gatunkach występujących w lesie i stopniu naturalności lasu;
  • analiza aktualnie dostępnych danych o historii Lasu Rokitnicko- Miechowickiego i jego znaczenia w przeszłości i teraźniejszości dla społeczności lokalnej;
  • wykonanie badań terenowych, mających na celu identyfikację roślin wskaźnikowych dla lasów naturalnych, identyfikację płatów siedlisk przyrodniczych;
  • wykonanie badań, ankiet i wywiadów z potencjalnymi użytkownikami usług ekosystemowych świadczonych przez Las Rokitnicko- Miechowicki.

Wykonanie szczegółowych analiz i badań powinniście zacząć od samodzielnego poszukiwania materiałów a następnie sięgnąć po gotowe klucze do opisywania wartości kulturowych, historycznych, przyrodniczych i społecznych lasu. Takie klucze można znaleźć u grupy Las Zwierzyniecki, która działa poza projektem i przygotowała szczegółową ekspertyzę historyczną dla swojego lasu oraz u grupy NaszLasMiejski, która opracowała wszechstronną ekspertyzę dla swojego lasu (ekspertyzę znajdziecie w swojej Teczce Projektowej).

Następnym etapem będzie zaangażowanie lokalnych historyków, przyrodników i samych podmiotów korzystających z lasu. Wkład historyków i przyrodników do ekspertyzy, powinien być wykonany na podstawie bezpośrednich badań w lesie.

Oczekiwane rezultaty:

Gotowa ekspertyza ma w sobie następujące narzędzia:

  • możliwość powołania się na gotowe wartości przyrodnicze, w trakcie dialogu nad zaprzestaniem wyrębu lasu;
  • wystąpienia /oświadczenia osób, grup nieformalnych, podmiotów, które zaakceptowały treść ekspertyzy i które są narażone na utratę wartości przyrodniczych i świadczonych usług ekosystemowych;
  • konsolidacja wszystkich rozpoznanych podmiotów wokół Lasu Rokitnicko- Miechowickiego i ochrony świadczonych przez ten las usług ekosystemowych przed wrogimi działaniami Lasów Państwowych;
  • wielopłaszczyznowe (różni interesariusze, użytkownicy lasu) opracowywanie działań i współfinansowanie kosztów prawnych ochrony usług ekosystemowych zagrożonych wrogimi działaniami Lasów Państwowych.

2. Uchwalenie zmiany uchwały powołującej Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy o działania ochrony czynnej polegające na ochronie przez zabiegani rębnymi i przedrębnymi drzew w wieku powyżej 70 lat. Rozpoznanie zagrożeń dla usług ekosystemowych- aneks do ekspertyzy, opracowany przez wszystkich użytkowników lasu.

W pewnym momencie działań zmierzających do ochrony Lasu Rokitnicko- Miechowickiego, działania Lasów Państwowych, mogą okazać się wrogie wobec rozpoznanych usług ekosystemowych i dzikiego życia. Realne i nieuniknione zagrożenia utraty usług ekosystemowych świadczonych przez las dla zidentyfikowanych grup odbiorców tych usług, jest kluczowym mechanizmem podjęcia dalszych skutecznych działań.

Zakładam, że na tym etapie, dysponujecie już listą różnych interesariuszy, użytkowników lasu, którzy identyfikują się z lasem, również emocjonalnie, zrozumieli treść waszej ekspertyzy identyfikującej wartości przyrodnicze i usługi ekosystemowe i dzielą obawy wobec możliwej utraty tych walorów i usług.

Co należy zrobić:

W przypadku realnego zagrożenia dla trwałości rozpoznanych wcześniej wartości przyrodniczych i usług ekosystemowych Lasu Rokitnicko- Miechowickiego, świadczonych dla podmiotów, które korzystają z tych usług ekosystemowych, należy przeforsować powołanie uchwały, która trwale zabezpieczy las przed ich utratą.

A) Przygotowanie gruntu: W tym celu musicie wywołać efekt nieuniknionego zagrożenia wobec użytkowników usług świadczonych przez las. Wasza ekspertyza powinna zostać wzbogacona o aneks- “Zagrożenia dla usług ekosystemowych Lasu Rokitnicko- Miechowickiego”.

Aneks powinien zostać wypracowany dopiero po akceptacji samej ekspertyzy przez użytkowników lasu. Aneks powinien zostać wypracowany z możliwie wszystkimi użytkownikami lasu, transparentnie, przy ogólnej zgodzie ale jednoczesnym ukryciu przez Lasami Państwowymi, które będą zmierzać do podkopania całego procesu aneksowania.

W aneksie mają znaleźć się obszary, przypisane do nich grupy użytkowników lasu, usługi ekosystemowe świadczone przez te obszary dla grup użytkowników oraz na końcu- lista zagrożeń dla tych usług, która będzie identyfikowana z gospodarką leśną.

B) Wystąpienie całego lokalnego społeczeństwa do władz lokalnych o formalną ochronę:

Docelowo, dysponując gotową listą “Zagrożeń dla usług ekosystemowych Lasu Rokitnicko- Miechowickiego”, pod którą podpiszą się wszyscy użytkownicy lasu (wy, przedstawiciele wszystkich podmiotów korzystających z lasu- dyrektorzy szkół, placówek kształcenia utawicznego, właściciele stajni, klub seniora, prezesi lokalnych towarzystw i stowarzyszeń uprawiających różne aktywności w lesie, przedsiębiorcy), będziecie w stanie wystąpić do władz lokalnych o uchwalenie zmiany uchwały powołującej Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy.

Oczekiwane rezultaty:

Powyższy scenariusz może w wielu miejscach się rozjechać a jego realizacja nigdy nie będzie przebiegała w sposób opisany przeze mnie. Trzeba zachować pewną elastyczność i dostosowywać się zmieniających się okoliczności. Docelowo, dzięki zaangażowaniu lokalnych podmiotów administracji publicznej i znanych grup nieformalnych, stowarzyszeń i towarzystw a także, ważnych dla gospodarki lokalnej- przedsiębiorców, powinniście osiągnąć niezbędne minimum, jakim jest posłuch wśród lokalnej władzy w sprawie zmiany uchwały istniejącego Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego.

Docelowo, powinniście założyć plan B, który przewiduje, że nie uda się wprowadzić zmianę uchwały powołującej ZPK o zapisy ochrony starodrzewi przed wycinką. Plan B, będzie jednak polegał na osiągnięciu efektu mrożącego wśród leśników, którzy nieformalnie zmienią dotychczasowe plany gospodarcze, widząc, że przeciwko nim stoi całe lokalne społeczeństwo i przedstawiciele ważnych instytucji publicznych. Taki efekt mrożący, udaje się osiągnąć w bliźniaczym do waszego lasu- lesie miejskim pod Giżyckiem.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny