REKOMENDACJE DLA GRUPY LAS MŁOCHOWSKI [9 czerwca 2022]

[9 czerwca 2022]

[Las Młochowski]

Rekomendacje dla grupy Las Młochowski

1.Usługi ekosystemowe i identyfikacja użytkowników lasu. Angażowanie sojuszników.

Tematem, który wzbudzał waszą ciekawość, były usługi ekosystemowe, jakie las oferuje dla mieszkańców i wykorzystanie tych usług w ochronie lasu przed wycinką. W trakcie szkolenia zapoznaliście się z ekspertyzą pn. “Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe społeczności lokalnej, współcześnie żyjącej w sąsiedztwie uroczyska Las Miejski koło Giżycka”. Ekspertyza szczegółowo rozróżnia poszczególne wartości przyrodnicze i usługi ekosystemowe lasu a następnie identyfikuje odbiorców tych wartości i usług ekosystemowych wraz ze szczegółowym podaniem lokalizacji obszarów, z których korzystają różne podmioty.

Co należy zrobić:

W oparciu o istniejącą metodykę identyfikacji wartości przyrodniczych i usług ekosystemowych, użytą w powyższej ekspertyzie, należy wykonać własne badania i ankiety, które będą identyfikowały użytkowników Lasu Młochowskiego i usługi ekosystemowe, z których te osoby i/lub podmioty korzystają. Zorientujcie się, kto i gdzie korzysta z lasu, zróbcie listę podmiotów korzystających z lasu a następnie przypiszcie do tych podmiotów usługi ekosystemowe. Na koniec, zdobądźcie pisemną aprobatę dla waszej analizy, w formie pieczątki lub podpisu podmiotów opisanych w ekspertyzie.

Oczekiwane rezultaty:

Posiadanie ekspertyzy opisującej wykorzystanie lasu przez społeczność lokalną, w tym usługi ekosystemowe, z których ta społeczność lokalna korzysta a także posiadając lokalizację na mapie obszarów z których korzystają poszczególne podmioty, pozwoli wam na przeciwstawienie przeciwko gospodarce leśnej, konkretnych wartości lasu i interesariuszy korzystających z tego lasu. Przeciwstawienie będzie o tyle skuteczne, że będziecie mogli w każdej chwili przywołać do tablicy wybrany podmiot korzystający z lasu lub wszystkie podmioty na raz Będziecie mogli powołać się na ich opinię, uzyskać poparcie w petycji, w dialogu z leśnikami nad powstrzymaniem dotychczasowego użytkowania lasu w sposób, który mógłby teraz lub w perspektywie następnych 40 lat spowodować uszczuplenie usług ekosystemowych świadczonych przez las. Sama ekspertyza powinna być na tyle kompletna, żeby stanowić drogowskaz dla leśników i mieszkańców/ podmiotów korzystających z lasu, na drodze do zrozumienia potrzeb mieszkańców i potrzeb zmiany gospodarki leśnej.

2. Pomniki przyrody- imiona drzew i uspołecznienie postępowania.

W trakcie szkolenia dowiedziałem się, że macie zamiar systematycznie proponować urzędnikom drzewa do ochrony prawnej. Takie podejście do sprawy, bez rozpoznania, czy lokalny samorząd jest pozytywnie nastawiony do powoływania pomników przyrody, co do których będzie obarczony kosztami pielęgnacji, może spowodować fiasko waszych dążeń.

Co należy zrobić:

Należy najpierw rozpoznać sprawę pod kątem potencjalnej zgody samorządu na powoływanie pomników przyrody. W tym celu należy przeprowadzić nieformalne rozmowy z radnymi. Należy uspołecznić sam proces wyznaczania drzew do ochrony prawnej poprzez zaangażowanie seniorów, lokalnych stowarzyszeń i fundacji o profilu kulturowo- historycznym. Przy nawet znikomym wsparciu a nawet zaangażowaniu tych stowarzyszeń i fundacji, należy nadać imiona drzewom, które będą nawiązywały do zasłużonych lokalnie bądź regionalnie osób. Jeśli będziecie już mieli gotowe pomysły na imiona dla drzew, zgłoście się do zespołu projektowego, który przygotuje projekt uchwały obywatelskiej. Jeśli nie macie możliwości współpracy z podmiotami zajmującymi się historią i/lub kulturą regionu, spróbujcie uspołecznić nadawanie imion dla drzew, poprzez zaangażowanie seniorów, szkół lub innych placówek oświatowych.

Oczekiwane rezultaty:

Dobre rozpoznanie nastrojów w lokalnym samorządzie w kwestii możliwości przegłosowania uchwały powołującej pomniki przyrody jest kluczem do sukcesu. Ponadto, łatwiej będzie przekonać samorząd, współpracując z uznaną lokalną fundacją lub stowarzyszeniem bądź innym podmiotem, który zajmuje się historią i/lub kulturą regionu. Ostatecznie, powinno wam się udać powołanie kilku pomników przyrody, co będzie miało finał w postaci zdjęcia w lokalnej gazecie z przecięcia wstęgi.

3. Ochrona całego Lasu Młochowskiego: zamiana rębni na trzebież lub odstąpienie od prac gospodarczych

Wasza strategia ochrony Lasu Młochowskiego, jest związana z potrzebą zmiany sposobu użytkowania gospodarczego dla całego lasu. Nie jesteście zainteresowani próbą ochrony małych fragmentów lasu. W związku z tym postawiliście sobie za cel odszukanie metody, która pozwoli wam na realizację założonego celu.

Co należy zrobić:

Posługując się ogólnymi założeniami “Dobrych praktyk w gospodarowaniu lasami miejskimi i podmiejskimi”, które są w tej chwili opracowywane na poziomie GDLP w Warszawie i w oparciu o już wypracowane kompromisy w Lesie Mokrzańskim, doprowadźcie do spotkania z leśnikami na szczeblu: lokalny samorząd – stowarzyszenia i fundacje – inne podmioty korzystające z usług ekosystemowych lasu – leśnicy. Spotkanie powinno być mediowane przy udziale mediatora, którego wam zapewnimy w ramach projektu.Doprowadzenie do rozmów, powinno zostać poprzedzone wykonaniem przez was ekspertyzy opisującej usługi ekosystemowe i użytkowników lasu, którzy korzystają z tych usług. Tylko wówczas, będziecie mogli sprowokować potrzebę debaty publicznej o przyszłości Lasu Młochowskiego. Po przygotowaniu ekspertyzy, zorganizujcie spotkania z podmiotami, które zostały w niej wyszczególnione w celu uzyskania aprobaty tych podmiotów do udziału w spotkaniu przy stole z leśnikami.

Oczekiwane rezultaty:

Dysponując poparciem kilku niezależnych od siebie podmiotów, będziecie w stanie przystąpić do negocjacji z leśnikami. Dialog będzie obarczony wieloma pułapkami. Pierwsze spotkanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdyż będzie służyło wypracowaniu formuły kolejnych spotkań. Na kolejnych spotkaniach, powołując się opisane przez was usługi ekosystemowe i identyfikując zagrożenia dla tych usług ekosystemowych, będziecie w stanie, jednogłośnie a do tego z wielu niezależnych stron, formułować postulaty zaprzestania wyrębu Lasu Młochowskiego.

4. Identyfikacja lasów naturalnych, dobrze wykształconych fitocenoz – poszukiwanie wskaźników lasów naturalnych

Identyfikacja fragmentów Lasu Młochowskiego, które mają cechy lasu naturalnego w oparciu o odnalezione rośliny naczyniowe stanowiące bioindykatory lasu naturalnego, pozwoli wam na poprawne formułowanie postulatów przyrodniczych. O ile wartości społeczne opisane przez was w ekspertyzie identyfikującej obszary świadczące usługi ekosystemowe, są bardzo mocną ścieżką do ochrony Lasu Młochowskiego, o tyle w przypadku ewentualnego niepowodzenia we wdrożeniu tej ścieżki, będziecie w stanie posłużyć się wartościami przyrodniczymi, opisującymi cechy Lasu Młochowskiego do formułowania postulatów zaprzestania wyrębu.

Co należy zrobić:

W ciągu najbliższych 2- 3 dni, wyślijcie do zespołu projektowego listę wydzieleń, które w waszym przekonaniu, mogą stanowić naturalne fragmenty Lasu Młochowskiego. Wyślemy do was eksperta botanika, który odnajdzie rośliny wskaźnikowe dla lasów naturalnych. Ekspert botanik musi wykonać swoją pracę najpóźniej do końca czerwca. Później, wiele roślin będzie trudnych do identyfikacji i nie będzie możliwa realizacja badań.

Oczekiwane rezultaty:

Identyfikacja lasów pochodzenia naturalnego w oparciu o rośliny wskaźnikowe dla lasów naturalnych, jest najlepszą metodą do zbudowania argumentacji opowiadającej się za ochroną cennych przyrodniczo lasów. Dysponując takimi argumentami,

  • będziecie w stanie budować kampanię medialną promującą lasy naturalne,
  • będzie w stanie przekonywać potencjalnych sojuszników do współpracy,
  • będziecie w stanie przekonać lokalny samorząd i jednocześnie zdyskredytować zarządcę lasu i jego intencje wobec mieszkańców i Lasu Młochowskiego.
  • w dalszej perspektywie czasu, będziecie w stanie organizować spacery botaniczne do obszarów Lasu Młochowskiego, które wyróżniają się nagromadzeniem roślin wskaźnikowych dla lasów naturalnych.

5. Kontrola sposobu zarządzania HCVF 6 – udział społeczeństwa, prace gospodarcze, konsultacje we wcześniejszych latach, angażowanie społeczeństwa.

W Lesie Młochowskim macie obszary HCVF 6, których sposób zarządzania nie jest transparentny i nie podlega woli społeczności lokalnej. Standard FSC określa sposób zarządzania lasami będącymi w kategorii HCVF 6 poprzez oddanie decyzyjności dla społeczności lokalnej. Leśnicy zwalczają wszelkie przejawy woli społeczności lokalnej w sprawie lasów HCVF 6 w Polsce, traktują je jako zagrożenie, powołując się na przykład na konsultacje społeczne 10-letnich planów urządzenia lasu, w trakcie których społeczność lokalna miała okazję wyrazić swoją wolę. Jest to sprzeczne ze Standardem FSC, który nakazuje konsultowanie ze społeczeństwem rocznych planów gospodarczych. Brak aktywności po stronie społeczności lokalnej w sprawie lasów HCVF 6 w Lesie Młochowskim, przyczynia się do uznania ze strony leśników, że ta społeczność lokalna nie ma żadnych przeciwwskazań co do jakości gospodarki leśnej w tych lasach.

Co należy zrobić:

Należy sprawdzić, jakie wskazówki gospodarcze są przewidziane dla lasów skategoryzowanych do HCVF 6 w Lesie Młochowskim. Jeśli są przewidziane prace gospodarcze, należy zastanowić się nad ich zakresem i wpływem na usługi ekosystemowe, które opisaliście w swojej ekspertyzie. Jeśli usługi ekosystemowe są zagrożone, wówczas powinniście przywołać podmioty i osoby, które korzystają z tych usług ekosystemowych i nakłonić ich do wystosowania pisma do leśników, które to pismo sprowokuje spotkanie z leśnikami przy wspólnym stole. Spotkanie będzie dotyczyło omówienia woli społeczności lokalnej w kwestii wykonania prac gospodarczych w lesie skategoryzowanym do HCVF 6 i odstąpienia od tych prac na rzecz konkretnych usług ekosystemowych. Spotkanie będzie miało wsparcie mediatora, którego wam zapewnimy.

Oczekiwane rezultaty:

Urealnienie woli społeczności lokalnej w kwestii sposobu zarządzania lasami objętymi kategorią HCVF 6 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.

 

Wykonawca: Adrian Grzegorz, Fundacja Las Naturalny